Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/88

Briuselis, 2011 m. sausio 27 d.

Europos Komisija konsultuojasi, kaip modernizuoti Europos viešųjų pirkimų rinką

Viešieji pirkimai sudaro apie 17 proc. ES BVP. Dabar, kai daugelio ES valstybių narių biudžetai suvaržyti ir jos patiria ekonominių sunkumų, viešųjų pirkimų politika turi būti užtikrinama, kad valstybės lėšos būtų naudojamos kuo efektyviau, siekiant remti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Tam reikalingos lanksčios ir lengvai naudojamos priemonės, kad Europos valdžios institucijos ir jų tiekėjai po skaidrių ir konkurencingų konkursų galėtų kuo sklandžiau sudaryti sutartis. Atsižvelgdama į šiuos tikslus, Europos Komisija šiandien paskelbė apie konsultacijų pradžią. Šių atvirų diskusijų su suinteresuotosiomis šalimis tikslas – modernizuoti viešųjų pirkimų taisykles, priemones ir metodus, kad būtų pasiekta geresnių rezultatų. Pastabas dėl žaliosios knygos reikia siųsti iki 2011 m. balandžio 18 d.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Turime patikslinti viešųjų pirkimų taisykles, kad palengvintume Europos valdžios institucijų ir įmonių, kurios dalyvauja konkursuose, darbą. Konsultuojantis pagrindinis dėmesys bus skiriamas šiems aspektams: galimybės mažesnėms įmonėms dalyvauti viešųjų pirkimų rinkose, biurokratizmo mažinimas ir tarpvalstybinių pirkimų Europoje skatinimas. Sieksiu, kad vykdant viešuosius pirkimus būtų kuriamos darbo vietos, skatinamos inovacijos ir saugoma aplinka.“

Viešieji pirkimai sudaro apie 17 proc. ES BVP. Norint atgaivinti mūsų ekonomiką ir kurti naujas darbo vietas reikia kuo tinkamiau panaudoti šiuos 17 proc. Tai ypač svarbu krizės laikotarpiu. Suinteresuotosios šalys pareikalavo peržiūrėti ES viešųjų pirkimų sistemą, kad būtų supaprastintos procedūros ir ji būtų geriau pritaikyta naujiems uždaviniams, pvz., poreikiui efektyviau naudoti valstybės lėšas ir kartu atsižvelgti į socialinius ir aplinkos aspektus.

Įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (apskaičiuota, kad jų sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vertė sudaro 31–38 proc. bendros tokių sutarčių vertės), reikia geresnių ir paprastesnių galimybių sudaryti sutartis visoje ES, kad jos galėtų pasinaudoti visais Europos viešųjų pirkimų rinkos teikiamais privalumais. Perkančiosioms organizacijoms taip pat reikalingos paprastos ir lanksčios procedūros, kurias taikydamos jos galėtų veiksmingai prisidėti siekiant bendrų strategijoje „Europa 2020“ numatytų tikslų: skatinti inovacijas, saugoti aplinką, kovoti su klimato kaita ir socialine atskirtimi. Elektroninių viešųjų pirkimų procedūros yra efektyvesnės, įmonėms sudaroma daugiau galimybių dalyvauti, o perkančiosios organizacijos turi didesnį pasirinkimą. Komisijos konsultacijų apie elektroninius viešuosius pirkimus terminas yra 2011 m. sausio 31 d. Žr. IP/10/1347.

Kokia šios viešos konsultacijos esmė?

Žaliojoje knygoje nurodytos kelios pagrindinės galimos reformos sritys ir suinteresuotosios šalys raginamos pateikti savo nuomonę, kaip reikėtų pakeisti teisės aktus. Be kita ko, iškelti tokie klausimai:

  • Ar esamas procedūras reikia supaprastinti, ypač tas, kurios taikomos mažoms vietos ir regionų valdžios institucijoms? Kaip būtų galima tai padaryti nesukeliant grėsmės pagrindinėms garantijoms, kad konkursas vyks skaidriai ir konkurso dalyviai nebus diskriminuojami?

  • Kaip galime mažinti biurokratizmą, su kuriuo susiduria ūkinės veiklos vykdytojai, ypač mažosios ir vidutinės įmonės? Kaip galima būtų palengvinti Europos įmonių dalyvavimą tarpvalstybiniuose konkursuose?

  • Esant kokioms sąlygoms valdžios institucijų sudaromoms tarpusavio sutartims galėtų būti netaikomos ES viešųjų pirkimų taisyklės?

  • Ar reikėtų pakeisti ES viešųjų pirkimų taisykles, kad būtų geriau atsižvelgta į kitus politikos tikslus, kaip inovacijų skatinimas, aplinkos apsauga ar socialiniai aspektai? Pavyzdžiui, ar turėtų būti ES taisyklės, kuriose nustatytas įpareigojimas pirkti tik tuos produktus, kuriuos gaminant laikytasi tam tikrų aplinkos apsaugos reikalavimų, arba įpareigojimas atidėti tam tikrą biudžeto procentinę dalį inovacinėms prekėms ir paslaugoms? Ar reikalingos individualiems atvejams pritaikytos taisyklės, kai perkamos visuotinės ekonominės svarbos socialinės paslaugos, kad būtų geriau atsižvelgta į šių paslaugų ypatumus?

  • Ar reikalingos griežtesnės taisyklės arba daugiau apsaugos priemonių, kad būtų užkirstas kelias favoritizmui, korupcijai ar interesų konfliktams?

  • Kaip būtų galima užtikrinti veiksmingą konkurenciją viešųjų pirkimų rinkose? Pavyzdžiui, kaip būtų galima išvengti dominuojančių tiekėjų atsiradimo, antikonkurencinio veiksmų derinimo arba rinkos pasidalijimo tarp konkurso dalyvių?

  • Ką reikėtų daryti, kad būtų padidintos galimybės Europos įmonėms dalyvauti trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkose?

Susijusios iniciatyvos ir tolesni veiksmai

Komisija ne tik parengė žaliąją knygą, bet ir vykdo išsamų ex-post vertinimą, kad įvertintų galiojančių Europos viešųjų pirkimų taisyklių efektyvumą ir išlaidų veiksmingumą.

Šio vertinimo ir konsultacijų dėl žaliosios knygos rezultatai bus aptarti viešųjų pirkimų reformai skirtoje aukšto lygio konferencijoje, kurią planuojama surengti 2011 m. birželio 30 d. Briuselyje. Tuomet viso šio darbo rezultatai bus panaudoti teikiant atitinkamus teisės aktų pasiūlymus.

Bendroji informacija

ES viešųjų pirkimų taisyklėmis numatomos sutarčių sudarymo procedūros, kuriomis užtikrinamas skaidrumas, vienodos galimybės dalyvauti ir sąžininga konkurencija Europos viešųjų pirkimų rinkoje tais atvejais, kai sudaromos sutartys, kurių vertė viršija tam tikras sumas. Šiuo metu galiojanti direktyvomis 2004/17/EB ir 2004/18/EB grindžiama ES teisinė viešųjų pirkimų sistema – tai ilgos evoliucijos, prasidėjusios 1971 m., rezultatas. Šiomis direktyvomis visų pirma siekiama užtikrinti, kad ūkinės veiklos vykdytojai galėtų naudotis pagrindinėmis laisvėmis (laisvas prekių, kapitalo, paslaugų ir asmenų judėjimas).

Pastabas dėl žaliosios knygos ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 18 d. reikėtų siųsti šiuo adresu

MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu.

Žaliąją knygą galima rasti interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm

Daugiau informacijos apie ES viešųjų pirkimų politiką

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

MEMO/11/48.


Side Bar