Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/88

Bryssel 27. tammikuuta 2011

Euroopan komissio haluaa kuulla mielipiteitä julkisten hankintojen markkinoiden uudistamisesta

Julkisten hankintojen osuus EU:n BKT:stä on noin 17 prosenttia. Monissa jäsenvaltioissa talouden tilanne on vaikea ja budjetteja on jouduttu tiukentamaan, minkä vuoksi julkisissa hankinnoissa on pyrittävä käyttämään julkisia varoja mahdollisimman tehokkaasti ja tukemaan siten kasvua ja työpaikkojen luomista. Tämä edellyttää joustavia ja helppokäyttöisiä välineitä, joiden avulla eurooppalaiset viranomaiset ja toimittajat voivat tehdä hankintasopimuksia mahdollisimman vaivattomasti ja avoimesti tarjouskilpailujen perusteella. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan komissio on käynnistänyt tänään asiaa käsittelevään nk. vihreään kirjaan liittyvän konsultoinnin. Tässä eri osapuolten kanssa käytävässä keskustelussa keskitytään julkisia hankintoja koskevien sääntöjen, välineiden ja menetelmien uudistamiseen, jolla voidaan helpottaa edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista. Keskustelun avauksena toimivaa vihreää kirjaa voi kommentoida 18. huhtikuuta 2011 saakka.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier'n mukaan julkisia hankintoja koskevia sääntöjä on selvennettävä, jotta eurooppalaiset hankintamenettelyt helpottuisivat viranomaisten ja tarjouskilpailuihin osallistuvien yritysten kannalta. ”Konsultoinnissa keskitytään erityisesti pienten yritysten mahdollisuuksiin päästä hankintamarkkinoille sekä byrokratian vähentämiseen ja rajojen yli tehtävien hankintojen edistämiseen Euroopassa”, komissaari toteaa ja jatkaa: ”Pyrimme siihen, että julkisilla hankinnoilla tuetaan uusien työpaikkojen luomista, innovointia ja ympäristönsuojelua.”

Julkisten hankintojen osuus EU:n BKT:stä on noin 17 prosenttia. Tätä osuutta on hyödynnettävä mahdollisimman paljon erityisesti kriisiaikoina, kun taloutta elvytetään ja on luotava uusia työpaikkoja. Sidosryhmät ovat vaatineet, että julkisten hankintojen järjestelmää on uudistettava EU:ssa yksinkertaistamalla menettelyjä ja mukauttamalla ne paremmin uusiin tarpeisiin, kuten julkisten varojen käytön tehostamiseen sekä sosiaalisten ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen.

Erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, joiden osuus julkisia hankintoja koskevien sopimusten kokonaisarvosta on arviolta 31–38 prosenttia, on oltava paremmat mahdollisuudet tehdä sopimuksia koko EU:ssa, jotta ne voisivat hyödyntää kaikkia etuja, joita todelliset eurooppalaiset hankintamarkkinat niille tarjoavat. Julkisten hankintojen tekijät tarvitsevat puolestaan yksinkertaisia ja joustavia menettelyjä, joilla ne voivat tukea tehokkaasti Eurooppa 2020 ‑strategian tavoitteiden saavuttamista: innovointia, ympäristönsuojelua sekä ilmastonmuutoksen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista. Jos julkiset hankinnat tehdään sähköisesti, hankintamenettelyt ovat tehokkaampia, yritysten on helpompi osallistua niihin ja hankintojen tekijöillä on enemmän valinnanvaraa. Komissiolla on käynnissä myös sähköisiä julkisia hankintoja koskeva konsultointi, joka päättyy 31. tammikuuta 2011 (ks. IP/10/1347).

Mistä konsultoinnissa on kyse?

Mielipiteiden vaihtoa pohjustavassa vihreässä kirjassa mainitaan useita keskeisiä aloja, joilla uudistuksia voidaan tehdä, ja pyydetään sidosryhmien näkemyksiä mahdollisista lainsäädäntömuutoksista. Siinä käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Onko nykyisiä menettelyjä yksinkertaistettava erityisesti pienten paikallis- ja alueviranomaisten kannalta? Miten tämä voidaan toteuttaa vaarantamatta avoimuutta ja tarjoajien syrjimätöntä kohtelua?

  • Miten voidaan vähentää byrokratiaa talouden toimijoiden ja erityisesti pk-yritysten kannalta? Miten voidaan helpottaa tarjousten tekemistä yli Euroopan sisäisten rajojen?

  • Millä ehdoilla viranomaisten väliset sopimukset olisi vapautettava julkisia hankintoja koskevien EU-sääntöjen soveltamisesta?

  • Onko julkisia hankintoja koskevia EU-sääntöjä muutettava siten, että niissä otetaan paremmin huomioon muitakin poliittisia tavoitteita, kuten innovoinnin edistäminen ja ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat? Onko esimerkiksi tarpeen vahvistaa EU-säännöt, joissa velvoitetaan ostamaan ainoastaan sellaisia tuotteita, jotka täyttävät tietyt ympäristövaatimukset, tai varaamaan tietty prosenttiosuus budjetista innovatiivisille tavaroille ja palveluille? Tarvitaanko yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja varten erityiset hankintasäännöt, joissa otetaan paremmin huomioon näiden palvelujen erityisluonne?

  • Tarvitaanko tiukempia sääntöjä tai parempia suojatoimia, joilla estetään suosinta, korruptio ja eturistiriidat?

  • Miten varmistetaan hankintamarkkinoilla käytävän kilpailun tehokkuus? Miten vältetään esimerkiksi joidenkin toimittajien pääsy hallitsevaan asemaan, tarjouskeinottelu ja markkinoiden jakaminen tarjoajien kesken?

  • Miten voidaan parantaa eurooppalaisten yritysten pääsyä EU:n ulkopuolisten maiden julkisten hankintojen markkinoille?

Muut aloitteet ja jatkotoimet

Vihreän kirjan lisäksi komissio tekee parhaillaan laajamittaista jälkiarviointia, jossa arvioidaan julkisia hankintoja koskevien nykyisten EU-sääntöjen toimivuutta ja kustannustehokkuutta.

Tämän arvioinnin ja vihreään kirjaan liittyvän konsultoinnin tuloksista keskustellaan julkisten hankintojen uudistamista käsittelevässä korkean tason konferenssissa, joka on määrä järjestää Brysselissä 30. kesäkuuta 2011. Kaikkien näiden toimien tulokset otetaan huomioon mahdollisissa lakiehdotuksissa.

Taustaa

Julkisia hankintoja koskevissa EU-säännöissä vahvistetaan sopimuksenteko­menettelyt, joiden tavoitteena on varmistaa, että Euroopan hankintamarkkinoilla noudatetaan avoimuuden, tasavertaisten mahdollisuuksien ja reilun kilpailun periaatteita sellaisissa julkisissa hankinnoissa, joiden arvo ylittää tietyn määrän. EU:n nykyiset julkisia hankintoja koskevat direktiivit 2004/17/EY ja 2004/18/EY ovat vuonna 1971 käynnistyneen pitkän kehityksen tulos. Niillä pyritään erityisesti varmistamaan, että talouden toimijat voivat hyödyntää perusvapauksia eli tavaroiden, pääoman, palvelujen ja henkilöiden vapaata liikkuvuutta.

Vihreää kirjaa koskevat kommentit pyydetään lähettämään seuraavaan osoitteeseen viimeistään 18. huhtikuuta 2011:

MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu.

Vihreä kirja on saatavissa seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm.

Lisätietoja julkisia hankintoja koskevasta EU-politiikasta:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

MEMO/11/48.


Side Bar