Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/88

Brüssel, 27. jaanuar 2011

Euroopa Komisjon küsib nõu Euroopa riigihanketuru ajakohastamiseks

Riigihanked moodustavad laias laastus 17% ELi SKPst. Ajal mil paljude liikmesriikide eelarved on napid ja majandus on raskustes, tuleb riigihankepoliitikaga tagada riikide vahendite kõige tõhusam kasutamine, et toetada kasvu ja töökohtade loomist. Selleks oleks vaja paindlikke ja kasutajasõbralikke vahendeid, mis muudavad läbipaistva ja konkurentsipõhise lepingute sõlmimise võimalikult lihtsaks nii Euroopa ametiasutustele kui ka tarnijatele. Neid eesmärke silmas pidades käivitas Euroopa Komisjon täna konsultatsiooni. Nimetatud eesmärkide saavutamiseks keskendutakse huvitatud isikutega konsulteerimisel riigihankenõuete, -vahendite ja -meetodite ajakohastamisele. Rohelisele raamatule saab vastata kuni 18. aprillini 2011.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier sõnas: „Me peame selgitama riigihanke-eeskirju, et lihtsustada ametiasutuste ja nende ettevõtjate elu, kes esitavad pakkumusi Euroopa hangetele. Konsultatsiooni keskpunktis on väiksemate firmade juurdepääs hanketurgudele, bürokraatia vähendamine ja Euroopa eri riike hõlmavate hangete soodustamine. Minu soov on tagada, riigihanked aitaksid luua töökohti, toetada innovatsiooni ja kaitsta keskkonda.”

Riigihanked moodustavad laias laastus 17% ELi SKPst. Selle 17% võimalikult hea kasutamine on ülioluline, et panna meie majandus uuesti kasvama ja luua töökohti, seda eriti kriisi ajal. Sidusrühmad on palunud vaadata läbi ELi riigihankesüsteem, et ühtlustada menetlusi ja kohandada neid uutele probleemidele, nt vajadus kasutada tõhusamalt riikide vahendeid, samuti võtta arvesse sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid kaalutlusi.

Selleks et ettevõtted, eriti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (moodustavad riigihankelepingute koguväärtusest ligikaudu 31–38%), saaksid täit kasu tõeliselt toimivast Euroopa riigihanketurust, vajavad nad lihtsamat juurdepääsu riigihankelepingutele kogu ELis. Samuti vajavad hankijad lihtsaid ja paindlikke menetlusi, mis võimaldavad neil oluliselt kaasa aidata Euroopa 2020. aasta strateegia ühiste eesmärkide saavutamisele. Nendeks on innovatsiooni soodustamine, keskkonnakaitse, võitlus kliimamuutuste ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. Elektroonilised riigihanked muudavad menetlused tõhusamaks, tagavad ettevõtetele parema juurdepääsu ja pakuvad hankijatele paremat valikut – e-riigihankeid käsitleva konsultatsiooni tähtaeg on 31. jaanuar 2011 – vt IP/10/1347.

Mida avaliku konsultatsiooni käigus uuritakse?

Rohelises raamatus on nimetatud rida võimaliku reformi valdkondi ning selles palutakse sidusrühmadel öelda, mida nad arvavad juriidiliste muudatuste eri võimalustest. Muuhulgas käsitletakse järgmisi küsimusi:

  • Kas praegu kehtivaid menetlusi on vaja lihtsustada, seda eriti väikeste kohalike ja piirkondlike ametiasutuste jaoks? Kuidas seda teha, et ei kahjustataks läbipaistvust ja pakkujate mittediskrimineerimist?

  • Kuidas vähendada ettevõtete, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete halduskoormust? Kuidas lihtsustada üle-euroopalist pakkumuste esitamist?

  • Millistel tingimustel tuleks ametiasutustevahelised lepingud arvata välja ELi riigihanke-eeskirjade kohaldamisalast?

  • Kas ELi riigihanke-eeskirju tuleks muuta, et võtta paremini arvesse ka muid poliitikaeesmärke nagu innovatsiooni soodustamine või keskkonnaalased ja sotsiaalsed kaalutlused? Kas tuleks näiteks kehtestada ELi eeskirjad kohustusega osta üksnes selliseid tooteid, mis vastavad teatavatele keskkonnaalastele tingimustele, või tuleks teatav osa eelarvest eraldada innovaatilistele kaupadele ja teenustele? Kas üldist majanduslikku huvi pakkuvate sotsiaalteenuste hanke jaoks on vaja spetsiaalseid nõudeid, et võtta paremini arvesse selliste teenuste eripära?

  • Kas meil on vaja rangemaid nõudeid või paremaid kaitsemeetmeid, et ennetada kellegi eelistamist, korruptsiooni või huvide konflikte?

  • Kuidas tagada hanketurgudel tõhus konkurents? Kuidas näiteks vältida valitsevate tarnijate tekkimist, pakkumistes kokkuleppimist või turu jagamist pakkujate vahel?

  • Kuidas saaks parandada Euroopa ettevõtete juurdepääsu kolmandate riikide riigihanketurgudele?

Muud riigihankega seotud algatused ja edasine tegevus

Lisaks rohelisele raamatule viib komisjon praegu läbi põhjalikku järelhindamist, et analüüsida praegu kehtivate Euroopa riigihanke-eeskirjade toimimist ja kulutõhusust.

Selle hindamise ja rohelise raamatu konsulteerimise tulemusi arutatakse riigihankereformi käsitleval kõrgetasemelisel konverentsil, mis peaks toimuma 30. juunil 2011 Brüsselis. Kõik töösuunad liidetakse, et teha ettepanekud vajalike õigusaktide kohta.

Taust

ELi riigihanke-eeskirjadega on ette nähtud hankemenetlus, millega tagatakse läbipaistvus, võrdne juurdepääs ja aus konkurents Euroopa hanketurul seoses riigihankelepingutega, mille väärtus ületab teatava künnise. Riigihankeraamistikku hakati välja töötama 1971. aastal, see on teinud läbi pika arengu ning praegu põhineb see direktiividel 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ. Nende direktiivide peamine eesmärk on tagada, et ettevõtjad saavad kasu põhivabadustest (kaupade, kapitali, teenuste ja inimeste vaba liikumine).

Vastused rohelisele raamatule tuleks saata järgmisele aadressile:

MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu hiljemalt 18. aprillil 2011.

Roheline raamat asub aadressil:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm

Lisateave ELi riigihankepoliitika kohta:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm

MEMO/11/48.


Side Bar