Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/88

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου, 2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί διαβουλεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής αγοράς δημοσίων συμβάσεων

Οι δημόσιες συμβάσεις αντιστοιχούν περίπου στο 17% του ΑΕΠ της ΕΕ. Στην τρέχουσα περίοδο των σφιχτών προϋπολογισμών και της οικονομικής δυσπραγίας σε πολλά κράτη μέλη η πολιτική των κρατικών προμηθειών πρέπει να εξασφαλίζει την πλέον αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων, με σκοπό την διευκόλυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Προς το σκοπό αυτό απαιτούνται ευέλικτες και κατανοητές από τον χρήστη διαδικασίες που να καθιστούν τις διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων όσο το δυνατόν ευκολότερες για τις ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές και τους προμηθευτές τους. Με αυτούς τους στόχους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα μια διαβούλευση. Αυτή η ανοιχτή συζήτηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη θα επικεντρωθεί στον εκσυγχρονισμό των κανόνων, των διαδικασιών και των μεθόδων για τις δημόσιες συμβάσεις ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ως προς τους εν λόγω στόχους. Η προθεσμία για τις απαντήσεις στην Πράσινη Βίβλο λήγει στις 18 Απριλίου 2011.

Ο αρμόδιος επίτροπος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες κ. Michel Barnier, δήλωσε: «Πρέπει να διευκρινιστούν οι κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες ώστε να διευκολυνθεί η ζωή τόσο για τις δημόσιες αρχές όσο και για τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις στην Ευρώπη. Η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, η μείωση της γραφειοκρατίας και η προώθηση των διασυνοριακών προμηθειών στην Ευρώπη θα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Φιλοδοξία μου είναι, επίσης, να σας διαβεβαιώσω ότι οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην καινοτομία και στην προστασία του περιβάλλοντος."

Οι δημόσιες συμβάσεις αντιστοιχούν περίπου στο 17% του ΑΕΠ της ΕΕ. Η αξιοποίηση αυτού του 17% κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι απαραίτητη για την αναθέρμανση της οικονομίας μας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ειδικά σήμερα που διανύουμε περίοδο κρίσης. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι έχουν διατυπώσει αιτήματα σχετικά με την αναθεώρηση του συστήματος της ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες με στόχο τον εξορθολογισμό των διαδικασιών της και την καλύτερη προσαρμογή τους στις νέες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα στη ανάγκη να γίνεται αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί προβληματισμοί.

Οι εταιρείες, ειδικά μάλιστα οι ΜΜΕ (που εκτιμάται ότι εξασφαλίζουν μεταξύ 31% και 38% της συνολικής συμβατικής αξίας των δημοσίων συμβάσεων), πρέπει να έχουν καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις σε ολόκληρη την ΕΕ ώστε να μπορούν να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη μιας πραγματικά ευρωπαϊκής αγοράς δημοσίων συμβάσεων. Ομοίως, οι προμηθευτές χρειάζονται απλές και ευέλικτες διαδικασίες που να τους επιτρέπουν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των κοινών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, που έχει στόχους την προώθηση της καινοτομίας, την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι ηλεκτρονικές προμήθειες βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, εξασφαλίζουν στις επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση και εξασφαλίζουν ευρύτερες επιλογές για τους αγοραστές - η προθεσμία για τη διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2011– βλ. IP/10/1347.

Τι αφορά η δημόσια διαβούλευση;

Η Πράσινη Βίβλος προσδιορίζει ορισμένους βασικούς τομείς για ενδεχόμενη μεταρρύθμιση και ζητά τις απόψεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τις επιλογές για νομοθετικές αλλαγές. Μερικά από τα θέματα που καλύπτονται είναι τα εξής:

  • Μήπως οι τρέχουσες διαδικασίες πρέπει να απλοποιηθούν, ιδίως για τις μικρές τοπικές και περιφερειακές αρχές; Πώς μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να διακινδυνεύονται βασικές εγγυήσεις για τη διαφάνεια και την αμερόληπτη αντιμετώπιση των υποψηφίων;

  • Πώς μπορούμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία για τους οικονομικούς φορείς και ιδίως τις ΜΜΕ; Πώς μπορεί να διευκολυνθεί η υποβολή προσφορών στο εσωτερικό της Ευρώπης;

  • Υπό ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει οι συμβάσεις μεταξύ των δημόσιων αρχών να εξαιρούνται από την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων;

  • Πρέπει οι κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων να τροποποιηθούν ώστε να καταστεί δυνατή η συνεκτίμηση και άλλων στόχων πολιτικής, όπως η προώθηση της καινοτομίας, καθώς και περιβαλλοντικών ή κοινωνικών παραμέτρων που θα έπρεπε να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη; Για παράδειγμα, θα πρέπει να καθιερωθούν κανόνες της ΕΕ με τους οποίους να θεσπίζεται η υποχρεωτική αγορά μόνο προϊόντων που να τηρούν ορισμένες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις ή να επιβάλλεται η δέσμευση καθορισμένου ποσοστού του προϋπολογισμού για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες; Χρειάζονται δεόντως προσαρμοσμένοι κανόνες για την προμήθεια των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες αυτών των υπηρεσιών;

  • Χρειαζόμαστε αυστηρότερους κανόνες ή καλύτερα εχέγγυα ώστε να αποφεύγονται η ευνοιοκρατία, η διαφθορά ή η διαπλοκή συμφερόντων;

  • Πώς μπορούν να εξασφαλισθούν εγγυήσεις για αποτελεσματικό ανταγωνισμό στις αγορές δημοσίων συμβάσεων; Για παράδειγμα, πώς θα ήταν δυνατόν να αποφευχθούν η ανάπτυξη των κυρίαρχων προμηθευτών, η νόθευση διαγωνισμών ή η δόλια κατανομή της αγοράς μεταξύ των υποψηφίων;

  • Τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών;

Σχετικές πρωτοβουλίες και περαιτέρω βήματα

Εκτός από την Πράσινη Βίβλο, η Επιτροπή προβαίνει επί του παρόντος μια ολοκληρωμένη εκ των υστέρων αξιολόγηση για να αποτιμήσει την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων ευρωπαϊκών κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων.

Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης και της διαβούλευσης για την Πράσινη Βίβλο θα συζητηθούν σε συνέδριο υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση των δημόσιων προμηθειών, που έχει προγραμματισθεί για τις 30 Ιουνίου 2011 στις Βρυξέλλες. Όλα τα αποτελέσματα των αντιστοίχων εργασιών θα πρέπει στη συνέχεια να αποτελέσουν τη βάση για κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.

Γενικές πληροφορίες

Οι κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων προβλέπουν διαδικασίες ανάθεσης με διασφάλιση της διαφάνειας, της ίσης πρόσβασης και του θεμιτού ανταγωνισμού εντός της ευρωπαϊκής αγοράς δημοσίων συμβάσεων, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο ποσό. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, ήτοι οι οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, είναι το τελευταίο βήμα μιας μακράς εξέλιξης που άρχισε το 1971. Οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν κυρίως να εξασφαλίσουν ότι οι οικονομικοί φορείς απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες (ελεύθερη διακίνηση αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και ανθρώπων).

Οι απαντήσεις για την Πράσινη Βίβλο θα πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu το αργότερο στις 18 Απριλίου 2011.

Η Πράσινη Βίβλος είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημόσια πολιτική προμηθειών της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

MEMO/11/48.


Side Bar