Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/88

Bruxelles, den 27. januar 2011

Europa-Kommissionen lancerer en høring om modernisering af det europæiske marked for offentlige indkøb

Offentlige indkøb tegner sig for omkring 17 % af EU's BNP. I tider med stramme budgetter og økonomiske vanskeligheder i mange EU-medlemsstater skal den offentlige indkøbspolitik sikre den mest effektive anvendelse af offentlige midler for at støtte vækst og beskæftigelse. Det vil kræve fleksible og brugervenlige værktøjer, der gør gennemsigtig og konkurrencedygtig kontrakttildeling så let som mulig for de europæiske offentlige myndigheder og deres leverandører. Med disse mål for øje lancerede Europa-Kommissionen i dag en høring. Denne offentlige debat med berørte parter vil især dreje sig om modernisering af reglerne, værktøjerne og metoderne i forbindelse med offentlige indkøb for bedre at nå disse mål. Fristen for bidrag til grønbogen er den 18. april 2011.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Vi bliver nødt til at gøre reglerne for offentlige indkøb klarere for at gøre livet nemmere for både de offentlige myndigheder og de virksomheder, der indgiver tilbud på kontrakter i Europa. Mindre virksomheders adgang til markederne for offentlige indkøb ved at mindske bureaukratiet eller fremme indkøb på tværs af europæiske grænser vil komme i rampelyset under høringen. Min ambition er også at sikre, at offentlige indkøb medvirker til jobskabelse, innovation og miljøbeskyttelse."

Offentlige indkøb tegner sig for ca. 17 % af EU's BNP. Bedst mulig anvendelse af disse 17 % er væsentlig for at puste nyt liv i økonomien og skabe arbejdspladser, især nu i disse krisetider. Berørte parter har udtrykt ønske om en revision af EU's ordning for offentlige indkøb for at strømline procedurerne og tilpasse dem bedre til nutidens behov, nemlig en mere effektiv anvendelse af offentlige midler under hensyntagen til sociale og miljømæssige aspekter.

Virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder (anslået til at varetage mellem 31 % og 38 % af værdien af offentlige indkøbskontrakter), skal have bedre og lettere adgang til offentlige indkøbskontrakter overalt i EU, således at de fuldt ud kan udnytte fordelene ved et reelt europæisk marked for offentlige indkøb. Indkøberne skal tilsvarende have enkle og fleksible procedurer, der giver dem mulighed for at bidrage effektivt til at nå de fælles mål i Europa 2020-strategien: fostre innovation, beskytte miljøet, modvirke klimaforandringer og social udstødelse. Elektroniske indkøb gør procedurerne mere effektive, giver virksomhederne bedre adgang og giver indkøberne et større udvalg – fristen for Kommissionens høring om e-indkøb er den 31. januar 2011 - jf. IP/10/1347.

Hvad drejer den offentlige høring sig om?

I grønbogen er der fastlagt en række hovedområder for mulige ændringer, og man anmoder de berørte parter om deres mening om mulighederne for forskriftsændringer. Nogle af spørgsmålene er:

  • Bør de nugældende procedurer forenkles, navnlig for mindre lokale og regionale myndigheder? Hvordan kan dette bedst gøres uden at sætte væsentlige garantier på spil med hensyn til gennemsigtighed og ens behandling af tilbudsgivere?

  • Hvordan kan bureaukratiet mindskes for virksomhederne, navnlig små og mellemstore virksomheder? Hvordan kan tilbudsgivning på tværs af Europas grænser fremmes?

  • På hvilke betingelser burde kontrakter mellem offentlige myndigheder undtages fra EU's regler for offentlige indkøb?

  • Burde EU's regler for offentlige indkøb ændres med henblik på bedre at tage andre sektorpolitiske mål i betragtning, såsom fremme af innovation eller sociale og miljømæssige hensyn? Burde der f.eks. være EU-regler, der fastsætter forpligtelser om kun at købe produkter, der opfylder visse miljøkrav, eller om at afsætte en vis procentsats af budgettet til innovative varer og tjenesteydelser? Er det nødvendigt med skræddersyede regler for offentlige indkøb af sociale tjenesteydelser af almen økonomisk interesse for bedre at opfylde de særlige aspekter af disse tjenesteydelser?

  • Behøver vi strengere regler eller bedre beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre nepotisme, korruption og interessekonflikter?

  • Hvordan kan der garanteres effektive konkurrenceforhold på markedet for offentlige indkøb? Hvordan kan man f.eks. undgå udvikling af dominerende leverandører, samordning af tilbudsgivning eller opdeling af markedet mellem tilbudsgivere?

  • Hvad burde der gøres for at forbedre europæiske virksomheders adgang til tredjelandes markeder for offentlige indkøb?

Tilknyttede foranstaltninger og yderligere tiltag

Som supplement til grønbogen er Kommissionen i øjeblikket ved at foretage en omfattende efterfølgende vurdering for at få et billede af effektiviteten og omkostningseffektiviteten af de gældende europæiske regler for offentlige indkøb.

Resultaterne af denne vurdering og af grønbogshøringen vil blive drøftet på en konference på højt plan om reformen af offentlige indkøb, der er planlagt til den 30. juni 2011 i Bruxelles. Alle bidrag vil derefter blive taget i betragtning i passende forskriftsforslag.

Baggrund

EU-reglerne for offentlige indkøb indeholder procedurer for tildeling af kontrakter, der skal sikre gennemsigtighed, lige adgang og fair konkurrence på det europæiske marked for offentlige indkøbskontrakter over et vist beløb. De gældende EU-rammebestemmelser for offentlige indkøb, direktiv 204/17/EF og 204/18/EF, er de seneste faser af en lang udvikling, der startede i 1971. Disse direktiver søger primært at sikre, at virksomhederne kan udnytte de grundlæggende friheder (fri bevægelse af varer, kapital, tjenesteydelser og personer).

Bidrag til grønbogen sendes til følgende adresse:

MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu senest den 18. april 2011.

Grønbogen findes på:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm

Yderligere oplysninger om EU's politik for offentlige indkøb:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

MEMO/11/48.


Side Bar