Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/88

V Bruselu dne 27. ledna 2011

Evropská komise zahajuje konzultace o modernizaci evropského trhu veřejných zakázek

Veřejné zakázky představují zhruba 17 % HDP Evropské unie. V době, kdy se mnoho členských států potýká s napjatými rozpočty a hospodářskými problémy, musí politika v oblasti zadávání veřejných zakázek v zájmu podpory růstu a vytváření pracovních míst zajistit co nejefektivnější využívání veřejných prostředků. K tomu jsou nutné pružné a snadno použitelné nástroje, které evropským veřejným orgánům a jejich dodavatelům co nejvíce usnadní provádění transparentních a konkurenceschopných veřejných zakázek. S vědomím těchto cílů dnes Evropská komise zahájila konzultaci. Tato otevřená debata se zúčastněnými stranami se zaměří na modernizaci pravidel, nástrojů a metod, která v oblasti veřejných zakázek umožní lepší dosažení uvedených cílů. Lhůta pro reakce na zelenou knihu je 18. dubna 2011.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier prohlásil: „Musíme vyjasnit pravidla zadávání veřejných zakázek, abychom usnadnili život veřejným orgánům i společnostem, které se v Evropě ucházejí o zakázky. Konzultace se obzvláště zaměří na přístup menších společností na trhy veřejných zakázek, omezení byrokracie a podporu přeshraničního zadávání veřejných zakázek v Evropě. Mou ambicí je rovněž zajistit, aby veřejné zakázky pomáhaly tvorbě pracovních míst, inovaci a ochraně životního prostředí.“

Veřejné zakázky představují zhruba 17 % HDP Evropské unie. Pro opětovné nastartování naší ekonomiky a tvorbu pracovních míst je zásadní, abychom těchto 17 % využili co nejlépe – obzvláště v době krize. Zástupci zúčastněných stran požadují revizi systému zadávání veřejných zakázek EU, která by měla vést k jeho zjednodušení a jeho lepšímu přizpůsobení novým úkolům. Mezi ně patří efektivnější využití veřejných prostředků a zohlednění sociálních a environmentálních otázek.

Společnosti, zejména malé a střední podniky (u nichž se odhaduje, že získávají mezi 31 a 38 % celkové hodnoty veřejných zakázek), potřebují lepší a snadnější přístup k veřejným zakázkám v celé EU, aby mohly plně využívat výhod skutečně evropského trhu veřejných zakázek. Podobně i zadavatelé potřebují jednoduché a pružné postupy, které jim umožní účinně přispívat k dosažení společných cílů strategie Evropa 2020: podpory inovace, ochrany životního prostředí, boje se změnou klimatu a se sociálním vyloučením. Elektronické zadávání veřejných zakázek zefektivňuje postupy, společnostem poskytuje lepší přístup k zakázkám a zadavatelům zajišťuje větší výběr; lhůta pro příspěvky do konzultace, kterou Komise zahájila k elektronickému zadávání veřejných zakázek, je 31. ledna 2011 – viz IP/10/1347.

Čeho se veřejná konzultace týká?

Zelená kniha se soustřeďuje na řadu klíčových oblastí, v nichž by mohly proběhnout reformy, a žádá zúčastněné strany o názory na legislativní změny. Dokument zahrnuje mimo jiné tyto otázky:

  • Vyžadují současné postupy zjednodušení, zejména ve vztahu k malým místním a regionálním orgánům? Jak by to bylo možné účinně provést bez ohrožení podstatných záruk transparentnosti a nediskriminace uchazečů?

  • Jak můžeme omezit byrokracii ve prospěch hospodářských subjektů, především malých a středních podniků? Jak by šlo usnadnit přeshraniční podávání nabídek v rámci EU?

  • Za jakých podmínek by měly být zakázky mezi veřejnými orgány vyňaty z působnosti pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek?

  • Měla by se pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek změnit tak, aby umožnila lepší zohlednění dalších politických cílů, například podpory inovací, environmentálních nebo sociálních otázek? Měla by například existovat pravidla EU, jež by zaváděla povinnost nakupovat pouze produkty splňující určité environmentální podmínky nebo vyčlenit část rozpočtu na inovativní produkty a služby? Vyžadují veřejné zakázky na sociální služby obecného hospodářského zájmu specifická pravidla, která by lépe vyhovovala zvláštnostem těchto služeb?

  • Potřebujeme přísnější pravidla nebo kvalitnější záruky bránící protekcionářství, korupci nebo střetům zájmů?

  • Jak lze na trzích veřejných zakázek zajistit efektivní hospodářskou soutěž? Jak by například bylo možné zamezit vzniku dominantních dodavatelů, kartelových dohod a rozdělení trhu?

  • Co by se mělo udělat pro zlepšení přístupu evropských podniků na trhy veřejných zakázek ve třetích zemích?

Související iniciativy a další kroky

Vedle zelené knihy Komise v současnosti provádí komplexní následnou analýzu účinnosti a nákladové efektivnosti stávajících evropských pravidel zadávání veřejných zakázek.

Výsledky tohoto hodnocení a konzultace v rámci zelené knihy budou projednány na vrcholné konferenci o reformě veřejných zakázek, která se plánuje na 30. června 2011 do Bruselu. Veškeré pracovní výsledky poté poslouží jako základ příslušných legislativních návrhů.

Základní informace

Pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek stanoví postupy pro zadávání zakázek při zajištění transparentnosti, rovného přístupu a řádné hospodářské soutěže na evropském trhu veřejných zakázek, jejichž hodnota překračuje určitou výši. Současný legislativní rámec EU pro veřejné zakázky, sestávající ze směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES, je posledním krokem v dlouhém vývoji, který byl zahájen v roce 1971. Hlavním cílem uvedených směrnic je zajištění toho, aby hospodářské subjekty mohly požívat základních svobod (volného pohybu zboží, kapitálu, služeb a lidí).

Reakce na zelenou knihu je třeba zasílat na tuto adresu:

MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu nejpozději do 18. dubna 2011.

Internetová adresa pro informace o zelené knize:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm

Další informace o politice EU v oblasti zadávání veřejných zakázek:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

MEMO/11/48.


Side Bar