Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/88

Брюксел, 27 януари 2011 г.

Европейската комисия организира допитване относно модернизирането на европейския пазар на обществени поръчки

Обществените поръчки представляват около 17 % от БВП на ЕС. В условията на ограничен бюджет и икономически затруднения в много от държавите-членки на ЕС политиката в областта на обществените поръчки трябва да гарантира най-ефективно използване на обществените средства, за да се осигури подкрепа за икономическия растеж и създаването на работни места. За това са необходими гъвкави и лесни за употреба инструменти, благодарение на които ще се улесни прозрачното и конкурентно възлагане на обществени поръчки както за европейските публични органи, така и за техните доставчици. Тези цели са в основата на допитването, предприето днес от Европейската комисия. Откритата дискусия със заинтересованите страни ще бъде съсредоточена върху начините за модернизиране на правилата, инструментите и методите, свързани с обществените поръчки, с оглед на по-доброто изпълнение на тези цели. Крайният срок за отговори на въпросите, поставени в Зелената книга, е 18 април 2011 г.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Необходимо е да изясним правилата за обществените поръчки, за да улесним дейността на публичните органи и дружествата, които участват в процедури за възлагане на обществени поръчки в Европа. Акценти в допитването ще бъдат достъпът на малките предприятия до пазарите на обществени поръчки, опростяването на бюрократичните формалности и поощряването на трансграничните обществени поръчки. Стремежът ми е също така да се гарантира, че обществените поръчки ще спомогнат за създаването на работни места, иновациите и защитата на околната среда.“

Обществените поръчки представляват около 17 % от БВП на ЕС. Постигането на оптимално приложение на тези 17 % е от изключително значение за съживяване на нашата икономика и създаването на работни места, още повече във време на криза. Заинтересованите страни настояха за преразглеждане на системата на ЕС за обществени поръчки, така че процедурите по нея да се оптимизират и да се приспособят по-адекватно към новите предизвикателства, като например необходимостта от по-ефективно използване на публичните средства и отчитането на социалните и екологичните проблеми.

Дружествата, и най-вече малките и средните предприятия (които според оценките получават между 31 % и 38 % от договорната стойност на обществените поръчки), се нуждаят от по-добър и лесен достъп до обществените поръчки в целия ЕС, за да могат да се възползват напълно от ползите на един истински европейски пазар на обществени поръчки. По същия начин възложителите се нуждаят от прости и гъвкави процедури, които да им дадат възможност да допринесат ефективно за постигането на общите цели на стратегията „Европа 2020“: насърчаване на иновациите, защита на околната среда, борба с изменението на климата и със социалната изолация. Благодарение на електронната система за обществени поръчки процедурите стават по-ефективни, предприятията получават по-добър достъп, а възложителите — по-богат избор. Срокът за допитването на Комисията относно електронното възлагане на обществени поръчки е 31 януари 2011 г. (вж. IP/10/1347).

Каква е целта на общественото допитване?

В Зелената книга са посочени редица основни области, които евентуално ще бъдат реформирани, и се търси становището на заинтересованите страни относно вариантите за законодателни промени. Ето някои от въпросите:

  • Необходимо ли е опростяване на съществуващите процедури, и по-специално за местните и регионални органи в неголям мащаб? Как да се постигне това, без да се застрашават основните гаранции за прозрачност и недопускане на дискриминация между кандидатите?

  • Как можем да намалим бюрократичните формалности за икономическите оператори, и по-конкретно за МСП? Как може да се улесни трансграничното участие в процедури за възлагане на обществени поръчки в рамките на ЕС?

  • При какви условия би следвало договорите между публични органи да бъдат освободени от прилагане на правилата на ЕС за обществените поръчки?

  • Необходима ли е промяна на правилата на ЕС за обществените поръчки, за да се позволи по-адекватното отчитане на други цели на политиките (като насърчаване на иновациите или екологични и социални съображения)? Необходими ли са европейски правила, въвеждащи например задължения за закупуване единствено на продукти, които отговарят на определени екологични изисквания, или за инвестиране на даден процент от бюджета в иновационни стоки и услуги? Необходими ли са специални правила за поръчките, засягащи социални услуги от общ икономически интерес, за да се постигне по-добро съответствие със спецификата на тези услуги?

  • Имаме ли нужда от по-строги правила или по-подходящи предпазни мерки за предотвратяване на евентуалното фаворизиране, корупция или конфликти на интереси?

  • Как може да се гарантира ефективна конкуренция на пазарите на обществени поръчки? Как може например да се избегне появата на доминиращи доставчици, манипулиране на търгове или подялба на пазара?

  • Какво трябва да се направи, за да се подобри достъпът на европейските предприятия до пазари на обществени поръчки в трети държави?

Инициативи и по-нататъшни действия

Освен представянето на Зелената книга, в момента Комисията провежда комплексна последваща оценка, за да установи ефективността и икономическата целесъобразност на действащите европейски правила за обществени поръчки.

Резултатите от тази оценка и от допитването по Зелената книга ще бъдат обсъдени на конференция на високо равнище, посветена на реформата в областта на обществените поръчки. Конференцията е планирана за 30 юни 2011 г. в Брюксел. След нея всички насоки на работата ще бъдат използвани като база за съответните законодателни предложения.

Обща информация

Правилата на ЕС за обществените поръчки предвиждат процедури за възлагане на договори, които гарантират прозрачност, равен достъп и лоялна конкуренция в рамките на европейския пазар на обществени поръчки, за обществените поръчки над определена сума. Сегашната законодателна рамка на ЕС за обществените поръчки — директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО — е последният етап от дълга еволюция, започнала през 1971 г. Основната цел на тези директиви е да гарантират, че икономическите оператори разполагат с основните свободи (свободно движение на стоки, капитали, услуги и хора).

Отговорите на Зелената книга трябва да се изпратят на адрес

MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu не по-късно от 18 април 2011 г.

Зелената книга е публикувана на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm

Допълнителна информация относно политиката на ЕС в областта на обществените поръчки е публикувана на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm.

MEMO/11/48.


Side Bar