Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: riešenie výziev súvisiacich so starnutím obyvateľstva

Brusel 15. júla 2011 – Európska komisia vyzýva členské štáty EÚ, aby vypracovali a realizovali spoločnú predstavu o tom, ako na úrovni EÚ koordinovať výskum v súvislosti so starnutím obyvateľstva. Táto výzva sa uvádza v odporúčaní s názvom „Dlhší a lepší život – potenciál a výzvy spojené s demografickými zmenami“, ktoré Komisia práve prijala. Nalieha sa v ňom na členské štáty, aby sa zapojili do iniciatívy spoločného programovania v súvislosti so starnutím obyvateľstva vo výskumných oblastiach, ktoré zahŕňajú napríklad výskum možností, ako udržať ľudí na trhu práce, ako pomôcť starším ľuďom zostať aktívnymi v práci čo najdlhšie, v dobrom zdravotnom stave a s lepšou kvalitou života a ako zaistiť udržateľnosť našich systémov starostlivosti v budúcnosti.

V roku 2025 bude mať viac ako 30 % Európanov 65 rokov alebo viac a počet Európanov vo veku nad 80 rokov bude v rovnakom čase takmer dvojnásobný oproti súčasnosti. Doteraz sa do iniciatívy spoločného programovania zapojilo trinásť krajín. Špičkoví vedci z oblasti ekonómie, spoločenských vied, zdravia a technológií sa spolu so zástupcami priemyslu, organizácií používateľov a tvorcov politiky usilujú v rámci tejto iniciatívy o dosiahnutie lepších poznatkov o vplyvoch starnutia. Je to vôbec po prvýkrát, čo budú členské štáty spolupracovať na financovaní strategického výskumu v oblasti starnutia obyvateľstva.

Iniciatíva bude významným príspevkom k realizácii Európskeho inovačného partnerstva pre aktívne a zdravé starnutie (pozri IP/10/1288) a Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Dopĺňa výskumné činnosti súvisiace so starnutím zahrnuté do siedmeho rámcového programu (7. RP), spoločného programu Pomoc starším alebo chorým osobám pri samostatnom bývaní (pozri IP/10/1726) a programu pre konkurencieschopnosť a inovácie.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová uviedla:Gratulujem členským štátom EÚ, ktoré sa zapojili do tejto spoločnej iniciatívy, vďaka ktorej bude možné získať nové vedecky podložené poznatky o účinkoch demografických zmien. Uvítam, keď sa k nej pripoja ďalšie členské štáty, aby sme mohli spoločne hľadať nové možnosti a riešiť výzvy, ktoré prináša starnúca spoločnosť.“

V uvedenom odporúčaní sa členské štáty vyzývajú, aby do svojich výskumných programov v oblasti starnutia zahrnuli tieto opatrenia:

  • identifikovať a vymieňať si informácie o príslušných vnútroštátnych programoch a výskumných činnostiach, ako aj vymieňať si najlepšie postupy, metodiky a usmernenia

  • identifikovať oblasti alebo výskumné činnosti, ktoré by mohli profitovať zo spoločnej koordinácie alebo združovania zdrojov

  • zohľadňovať meniace sa potreby starších ľudí pri vymedzovaní cieľov v rámci výskumných programov v oblasti starnutia

  • v prípade potreby spoločne využívať existujúcu výskumnú infraštruktúru alebo vytvoriť nové nástroje, akými sú napríklad koordinované databázy alebo rozvíjanie modelov na skúmanie procesov starnutia

  • podporovať lepšiu spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom a medzi rôznymi výskumnými činnosťami a obchodnými sektormi v súvislosti s demografickými zmenami a starnutím obyvateľstva

  • vytvárať siete medzi strediskami, ktoré sa zaoberajú výskumom demografických zmien a starnutím obyvateľstva.

V rámci iniciatívy spoločného programovania „Dlhší a lepší život – potenciál a výzvy spojené s demografickými zmenami“ sa na nasledujúce mesiace vypracuje s pomocou významných odborníkov spoločný program strategického výskumu v oblasti starnutia obyvateľstva. Tento program sa bude potom realizovať prostredníctvom spoločných akcií a projektov zahŕňajúcich značné finančné prostriedky a zapojenie zúčastnených krajín. Na koordináciu iniciatívy poskytne finančnú podporu aj Európska komisia a jej konkrétne výsledky sa očakávajú v roku 2012. Okrem iného by mali zahŕňať aj vedecky podložené odporúčania na prispôsobenie dôchodkových systémov nielen podľa veku, ako je to v súčasnosti, ale aj podľa schopnosti ľudí pracovať.

Kontext

Rada ministrov EÚ pre konkurencieschopnosť 26. mája 2010 označila iniciatívu spoločného programovania „Dlhší a lepší život – potenciál a výzvy spojené s demografickými zmenami“ za oblasť, v ktorej by spoločné programovanie výskumu bolo značnou pridanou hodnotou k súčasnému roztrieštenému úsiliu členských štátov.

Iniciatívu vedie nemecké ministerstvo pre výskum a vzdelávanie. S účasťou doteraz súhlasilo ďalších dvanásť krajín (Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Poľsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Turecko) a status pozorovateľa majú tri krajiny (Belgicko, Írsko a Nórsko). Členom riadiacej štruktúry je aj Komisia, ktorá ale nemá právo hlasovať.

Ďalšie informácie

http://www.jp-demographic.eu/

Webová stránka venovaná digitálnej agende:

http://ec.europa.eu/digital-agenda

Webová stránka komisárky Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri:

http://twitter.com/neeliekroeseu

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/deployment/jpi/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd +32 22994107)

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar