Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

EU-kommissionen föreslår minskade svaveldioxidutsläpp från sjötransport med 90 %

Bryssel den 15 juli 2011 – Bättre luftkvalitet är på väg tack vare EU-kommissionens förslag att sänka svavelinnehållet i fartygsbränsle. Enligt förslagen ska svaveldioxidutsläppen minskas med upp till 90 % och utsläppen av små partiklar med upp till 80 %. Vinsterna för folkhälsan kommer att motsvara 15 till 34 miljarder euro, vilket klart överstiger de förväntade kostnaderna, som ligger mellan 2,6 och 11 miljarder euro. Nästan hälften av Europas befolkning bor i områden där EU:s mål för luftkvalitet ännu inte nåtts, och luftföroreningar är ett av de miljöproblemen som oroar befolkningen mest.

Miljökommissionär Janez Potočnik beskriver problemet: –Luftföroreningar är gränsöverskridande. Föroreningar från land har varit i fokus under en tid, men nu får även sjöfartssektorn bidra med sin beskärda del, särskilt eftersom dess påverkan på luftkvaliteten berör mer än kustområden. Förslaget är ett viktigt steg framåt för att minska utsläppen från den snabbväxande sjötransportsektorn. Det kommer att lösa de ihållande problemen med luftkvaliteten som fortsätter att påverka miljontals européer. Det är del av en genomgripande förändring som ska förbereda sektorn för morgondagens utmaningar.

Vice ordförande Siim Kallas tillägger: –Införlivandet i EU-lagstiftningen av de enhälligt överenskomna IMO- standarderna skulle vara en ytterligare förbättring av vattenvägstransporternas hållbarhet. Det gläder mig att förslagen innehåller kompletterande åtgärder på både kort och medellång sikt som hjälper sektorn att möta utmaningen.

Genom den föreslagna lagstiftningen revideras bestämmelserna om svavelhalten i vissa flytande bränslen och de nya IMO-standarderna införlivas i EU-lagstiftningen för att säkerställa att de verkställs på samma sätt i alla EU-länder. Enligt förslagen kommer den maximala tillåtna svavelhalten i fartygsbränsle som används i känsliga områden som Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen att sänkas från 1,5 % till 0,1 % från och med den 1 januari 2015. I övriga områden blir sänkningen ännu större, från 4,5 % till 0,5 % från och med den 1 januari 2020.

Fartyg tillåts använda likvärdiga tekniska lösningar, till exempel system för avgasrening, som ett alternativ till bränslen med låg svavelhalt. Andra viktiga föreslagna ändringar är en enhetligare rapportering och kontroll samt stickprov som följer internationella standarder. Föreslaget bör successivt införas från 2015 till 2020. EU-kommissionen kommer under 2012 att ta fram åtgärder på medellång och lång sikt inom ramen för en så kallad ”hållbar verktygslåda för vattenburna transporter” för en hållbar och konkurrenskraftig närsjöfart.

De nya reglerna blir en utmaning för sektorerna i fråga. Samtidigt kommer alternativ teknik för utsläppsminskning att minska kostnaderna och främja innovation och resurseffektivitet.

Den föreslagna ändringen betonar ihållande luftkvalitetsproblem inför kommissionens omfattande översyn av luftkvaliteten, som planeras utföras före 2013. Förslaget bygger på samråd med berörda parter och olika undersökningar om kostnader för och fördelar med planerade åtgärder och den eventuella påverkan på rederisektorn.

Bakgrund

Råolja förädlas till destillerat bränsle såsom bensin och diesel, och restprodukter såsom tung eldningsolja och bitumen. Fartyg drivs traditionellt med sådana tunga eldningsoljor, som kan ha en svavelhalt på upp till 5 %, medan svavelhalten i bränslen för lastbilar eller personbilar inte får överskrida 0,001 %.

Svaveldioxidutsläpp orsakar surt regn och genererar damm. Dammet är farligt för hälsan, eftersom det orsakar andningsproblem och hjärt-kärlsjukdomar, vilket förkortar den förväntade livslängden i EU med upp till två år.

Luftföroreningarna, däribland svavel, har minskat under de senaste 20 åren. EU har ännu inte riktigt nått målet, som är en luftkvalitet som inte innebär risker för människors hälsa och miljön. Med dagens utveckling och utan fortsatta åtgärder skulle utsläppen från sjöfarten 2020 överstiga den sammanlagda nivån för utsläpp från land.

EU-kommissionen kommer att utföra en omfattande översyn över EU:s luftstrategi senast 2013, och vidta snabbinsatta kortfristiga åtgärder för att lösa ihållande problem i EU-länderna när det gäller luftkvalitetsstandarder. Detta gäller framför allt dammpartiklarna och ozonskiktet. Förslaget är en sådan snabbinsatt åtgärd för att de nya IMO-standarderna även ska tillämpas på fartygsbränsle.

Läs mer:

EU-kommissionens förslag finns på

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Mer information om EU:s politik för ren luft finns på

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar