Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia navrhuje znížiť emisie oxidu siričitého z námornej dopravy o 90 %

Brusel 15. júla 2011 – Vďaka návrhom Európskej komisie na zníženie obsahu síry v palivách používaných v námornej doprave sa dosiahne zlepšenie kvality ovzdušia. Návrhmi by sa mali znížiť emisie oxidu siričitého až o 90 % a emisie jemných častíc až o 80 %. Prínosy pre verejné zdravotníctvo sa dajú vyčísliť na 15 až 34 miliárd EUR, čo vysoko presahuje očakávané náklady, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 2,6 do 11 miliárd EUR. Vzhľadom na to, že takmer polovica Európanov žije v oblastiach, v ktorých sa zatiaľ nedosiahli ciele EÚ týkajúce sa kvality ovzdušia, je znečistenie ovzdušia jedným z hlavných environmentálnych problémov, ktoré znepokojujú občanov EÚ.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Znečisťovanie ovzdušia nepozná hranice. Pozemné zdroje znečistenia sú už nejaký čas predmetom pozornosti regulačných orgánov a teraz prišiel čas, aby aj odvetvie námornej dopravy prispelo svojím spravodlivým dielom, tým skôr, že vplyv na kvalitu ovzdušia je citeľný ďaleko za hranicou pobrežia. Tento návrh predstavuje dôležitý krok smerom k zníženiu emisií do ovzdušia pochádzajúcich z rýchlo rastúceho odvetvia námornej dopravy. Pomôže riešiť pretrvávajúce problémy s kvalitou ovzdušia, ktoré naďalej ovplyvňujú životy miliónov Európanov. Je to súčasť balíka zmien, ktorý pripraví toto odvetvie na výzvy zajtrajška.“

Podpredseda Komisie Siim Kallas doplnil: „Transpozíciou noriem jednohlasne schválených v rámci Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) do právnych predpisov EÚ by sa urobil ďalší krok k zvýšeniu udržateľnosti vodnej dopravy. Som veľmi rád, že návrh so sebou prináša rôzne krátkodobé a strednodobé opatrenia, ktorých cieľom je pomôcť odvetviu čeliť týmto výzvam.“

V rámci navrhovanej legislatívy sa reviduje smernica o obsahu síry určitých kvapalných palív a do právnych predpisov EÚ sa zaraďujú nové normy Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), aby sa zabezpečilo ich riadne a harmonizované uplatňovanie všetkými členskými štátmi EÚ. Podľa týchto návrhov by sa mal maximálny povolený obsah síry v palivách pre námornú dopravu používaných v citlivých oblastiach, ako je Baltické more, Severné more a Lamanšský prieliv, znížiť k 1. januáru 2015 z predchádzajúcej hodnoty 1,5 % na 0,1 %. V ostatných oblastiach sa má dosiahnuť ešte väčšie zníženie, a to z 4,5 % na 0,5 % do 1. januára 2020.

Ako alternatívu k používaniu palív s nízkym obsahom síry budú lode môcť využívať rovnocenné technológie, ako sú systémy čistenia výfukových plynov. K ďalším dôležitým navrhovaným zmenám patrí jednotnejšie vykazovanie a overovanie, ako aj ustanovenia týkajúce sa odberu vzoriek prispôsobené medzinárodným normám. Uplatňovanie návrhu by sa malo rozložiť na celé obdobie od roku 2015 do roku 2020. Medzičasom Komisia v roku 2012 pripraví rad strednodobých a dlhodobých opatrení v rámci „súboru nástrojov pre udržateľnú vodnú dopravu“ s cieľom podporiť udržateľnú a konkurencieschopnú príbrežnú námornú dopravu.

Nové pravidlá budú predstavovať pre dotknuté odvetvia nové úlohy, používaním alternatívnych technológií redukcie emisií sa však výrazným spôsobom znížia náklady na uvedenie do súladu, a budú sa stimulovať inovácie a účinné využívanie zdrojov.

Navrhovaná revízia je pokusom o odstránenie pretrvávajúcich problémov s kvalitou ovzdušia ešte pred širším preskúmaním politiky v oblasti ochrany ovzdušia, ktoré Komisia plánuje uskutočniť pred rokom 2013. Tento návrh sa opiera o konzultácie so zainteresovanými stranami a o rôzne štúdie o nákladoch a prínosoch plánovaných opatrení a ich možného vplyvu na odvetvie námornej dopravy.

Kontext

Surová ropa sa spracúva na destilované palivá, ako sú benzín a nafta, a na zvyškové látky, ako sú ťažký vykurovací olej a bitúmen. Lode zvyčajne používajú tieto ťažké vykurovacie oleje ako pohonnú hmotu. Ťažké vykurovacie oleje môžu mať obsah síry až 5 %, pričom na porovnanie obsah síry v palivách používaných v nákladných alebo osobných autách nesmie prekročiť 0,001 %.

Emisie oxidu siričitého spôsobujú kyslé dažde a vytvárajú jemný prach. Tento prach je nebezpečný pre ľudské zdravie, pretože spôsobuje choroby dýchacieho a kardiovaskulárneho systému a znižuje strednú dĺžku života v EÚ až o dva roky.

Objem emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, ako je síra, sa za posledných 20 rokov znížil. EÚ je však ešte vzdialená od svojho cieľa dosiahnuť takú úroveň kvality ovzdušia, pri ktorej ľudské zdravie a životné prostredie nepocítia značné negatívne vplyvy a nebudú vystavené rizikám. Ak by sa neprijali nijaké opatrenia, emisie v námornej doprave by mohli do roku 2020 prekročiť objem celkových emisií z pozemných zdrojov znečistenia v EÚ.

Komisia uskutoční do roku 2013 komplexné preskúmanie stratégie EÚ v oblasti ovzdušia a už teraz prijíma bezodkladné krátkodobé opatrenia s cieľom odstrániť pretrvávajúce problémy členských štátov pri dodržiavaní noriem kvality ovzdušia, najmä v prípade jemného prachu známeho ako tuhé znečisťujúce častice a ozónu. Jedným z takýchto okamžitých opatrení je aj tento návrh prispôsobiť kvalitu palív v námornej doprave najnovším normám schváleným Medzinárodnou námornou organizáciou.

Ďalšie informácie:

Návrh Komisie možno nájsť na tejto internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Podrobnosti o politike týkajúcej sa ovzdušia EÚ a jej preskúmaní:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar