Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja proponuje ograniczenie emisji dwutlenku siarki w żegludze o 90 proc.

Bruksela, 15 lipca 2011 r. - Dzięki wnioskowi Komisji Europejskiej dotyczącemu ograniczenia zawartości siarki w paliwach żeglugowych jakość powietrza ulegnie poprawie. Wniosek powinien doprowadzić do ograniczenia emisji dwutlenku siarki o nawet 90 proc., a pyłu zawieszonego o nawet 80 proc. Korzyści dla zdrowia publicznego wyniosą pomiędzy 15 a 34 mld euro, czyli znacznie przekroczą spodziewane koszty (2,6 – 11 mld euro). Niemal połowa Europejczyków mieszka na obszarach, w których cele UE dotyczące jakości powietrza w dalszym ciągu nie są spełnione. Zanieczyszczenie powietrza jest dla obywateli Europy jednym z głównych problemów dotyczących środowiska.

Unijny komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: Zanieczyszczenie powietrza nie zna granic. Emisje ze źródeł lądowych podlegają już od pewnego czasu regulacji. Teraz nadszedł czas na zajęcie się sektorem morskim. Jest to ważne dlatego, że wpływ tego sektora na jakość powietrza odczuwany jest daleko poza obszarami przybrzeżnymi. Obecny wniosek jest ważnym krokiem w zakresie redukcji emisji do atmosfery, które pochodzą z szybko rozwijającego się sektora transportu morskiego. Wniosek przyczyni się do rozwiązania problemów dotyczących jakości powietrza, które dotykają milionów Europejczyków. Jest on częścią planu działania umożliwiającego transformację sektora i przygotowanie go na kolejne wyzwania.

Wiceprzewodniczący Komisji Siim Kallas dodał: Przeniesienie do prawa UE norm uzgodnionych jednomyślnie przez IMO stanowiłoby krok na drodze do osiągnięcia bardziej zrównoważonego transportu wodnego. Cieszę się, że wniosek zawiera szereg krótko- i średnioterminowych środków, które pomogą sektorowi zmierzyć się z wyzwaniem.”

Wniosek stanowi przegląd dyrektywy dotyczącej zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych oraz wprowadza do prawa UE nowe normy Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), gwarantując ich właściwe i zharmonizowane stosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE. Zgodnie z założeniami wniosku od dnia 1 stycznia 2015 r. maksymalna zawartość siarki w paliwach morskich na obszarach wrażliwych, takich jak Morze Bałtyckie, Morze Północne i kanał La Manche zostanie ograniczona z poziomu 1,5 proc. do 0,1 proc. Na innych obszarach redukcja będzie jeszcze większa – z 4,5 proc do 0,5 proc. do dnia 1 stycznia 2020 r.

Jako alternatywę dla stosowania paliw niskosiarkowych statki będą mogły stosować technologie równorzędne – np. pokładowe systemy oczyszczania spalin. Inne ważne zmiany obejmują wprowadzenie bardziej zharmonizowanych wymogów w zakresie sprawozdawczości i weryfikacji oraz dostosowanie przepisów dotyczących pobierania próbek do norm międzynarodowych. Postanowienia wniosku powinny wejść w życie między 2015 a 2020 r. W 2012 r. Komisja opracuje w ramach „niezbędnika zrównoważonego transportu wodnego” serię środków średnio- i długoterminowych, które przyczynią się do osiągnięcia zrównoważenia i konkurencyjności w sektorze żeglugi morskiej bliskiego zasięgu.

Nowe przepisy stanowią wyzwanie dla objętych nimi sektorów, ale stosowanie alternatywnych metod redukcji emisji pozwoli na znaczne obniżenie kosztów zachowania zgodności, pobudzi innowacyjność i przyczyni się do oszczędniejszego korzystania z zasobów.

Proponowany przegląd ma na celu rozwiązanie utrzymujących się problemów związanych z jakością powietrza zanim Komisja rozpocznie szerszy przegląd polityki w dziedzinie powietrza, który ma zostać przeprowadzony przed 2013 r. Wniosek opiera się na konsultacjach z zainteresowanymi stronami oraz na badaniach dotyczących kosztów i korzyści związanych z planowanymi środkami, jak również ich ewentualnego wpływu na żeglugę.

Podstawowe informacje

Ropę naftową przetwarza się na paliwa destylowane, takie jak benzyna i olej napędowy, oraz na pozostałości, takie jak ciężki olej opałowy czy asfalt. Tradycyjnie paliwem stosowanym na statkach jest ciężki olej opałowy. Zawartość siarki w takim paliwie może wynosić nawet 5 proc. Dla porównania, zawartość siarki w paliwach stosowanych w samochodach ciężarowych lub osobowych nie może przekraczać 0,001 proc.

Emisje dwutlenku siarki powodują kwaśne deszcze i odpowiadają za powstawanie pyłu zawieszonego. Pył ten jest szkodliwy dla zdrowia ludzi. Przyczynia się do występowania chorób układu oddechowego i krążenia oraz powoduje skrócenie średniej długości życia w UE o nawet dwa lata.

W ciągu ostatnich 20 lat zmalały emisje czynników zanieczyszczenia powietrza, takich jak siarka. Jednak UE nie udało się w pełni osiągnąć zakładanego celu – czyli poziomów jakości powietrza, które nie mają znacznego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko ani nie niosą dla nich zagrożeń. Jeżeli nie zostaną podjęte dalsze działania, emisje morskie mogą do roku 2020 być większe niż emisje UE pochodzące z lądu.

Komisja przeprowadzi do 2013 r. kompleksowy przegląd unijnej strategii w dziedzinie powietrza. Obecnie podejmuje też pilne środki krótkoterminowe mające rozwiązać utrzymujące się problemy, które uniemożliwiają państwom członkowskim spełnienie norm w zakresie jakości powietrza, przede wszystkim w odniesieniu do pyłu zawieszonego (PM) i ozonu. Jednym z tych środków jest propozycja dostosowania jakości paliw żeglugowych do najnowszych norm ustalonych przez Międzynarodową Organizację Morską.

Dodatkowe informacje:

Tekst wniosku Komisji znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Więcej szczegółów na temat polityki UE w zakresie jakości powietrza i jej przeglądu:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar