Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Commissie stelt voor, de zwaveldioxide-emissies van de scheepvaart met 90 % te verminderen

Brussel, 15 juli 2011 – Voorstellen van de Europese Commissie om het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen te verlagen, bieden concrete perspectieven voor een verbetering van de luchtkwaliteit. Als deze voorstellen worden uitgevoerd, zal de uitstoot van zwaveldioxide met wellicht 90 % en de uitstoot van fijne stofdeeltjes met wellicht 80 % afnemen. De voordelen voor de volksgezondheid worden becijferd op 15 tot 34 miljard euro – aanzienlijk méér dan de verwachte kostprijs van de maatregelen, die 2,6 à 11 miljard euro bedraagt. Omdat bijna de helft van de Europeanen woont in gebieden waar de EU-doelstellingen inzake luchtkwaliteit nog steeds niet worden gehaald, blijft luchtverontreiniging één van de grootste milieuzorgen voor de burger.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei hierover: "Luchtverontreiniging stoort zich niet aan grenzen. Terrestrische bronnen van luchtverontreiniging maken reeds geruime tijd het voorwerp uit van regelgeving. Voor de maritieme sector is nu de tijd gekomen om een evenredige inspanning te leveren, niet in het minst omdat de effecten op de luchtkwaliteit tot ver buiten de kustgebieden waarneembaar zijn. Dit voorstel is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd om de atmosferische emissies van de snelgroeiende sector maritiem vervoer te verminderen. Het voorstel zal een bijdrage leveren aan de oplossing van de hardnekkige luchtkwaliteitsproblemen waarmee miljoenen Europeanen nog steeds te kampen hebben. Het vormt een onderdeel van een aanpassingstraject dat de maritieme sector moet voorbereiden op de uitdagingen van morgen."

Vicevoorzitter Siim Kallas voegde daar nog het volgende aan toe: "De omzetting in EU-recht van de brandstofkwaliteitsnormen die door de IMO unaniem zijn aangenomen, vormt een nieuwe stap ter vergroting van de milieuduurzaamheid van het vervoer te water. Ik ben bijzonder verheugd dat het voorstel een hele reeks begeleidende maatregelen op de korte en middellange termijn omvat die de sector zullen helpen om problemen het hoofd te bieden."

De voorgestelde wetgeving behelst een herziening van de richtlijn over het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen. Daardoor worden de nieuwste IMO-normen opgenomen in het EU-recht om te garanderen dat deze door alle EU-lidstaten correct en op geharmoniseerde wijze worden gehandhaafd. Krachtens de voorstellen wordt het toelaatbare maximumzwavelgehalte van scheepsbrandstoffen die in kwetsbare gebieden zoals de Oostzee, de Noordzee en het Kanaal worden gebruikt, per 1 januari 2015 teruggebracht van 1,5 % naar 0,1 %. In andere gebieden moet een nog grotere reductie worden gerealiseerd, namelijk van 4,5 % naar 0,5 % tegen 1 januari 2020.

Schepen zullen technologieën mogen gebruiken die een aan het gebruik van laagzwavelige brandstoffen gelijkwaardig effect sorteren, bijvoorbeeld systemen voor de reiniging van uitstootgassen. Andere belangrijke wijzigingen die worden voorgesteld, behelzen een meer uniforme rapportage en controle alsook bemonsteringsvoorschriften die op de internationale normen zijn afgestemd. Het voorstel voorziet in een gefaseerde invoering van de maatregelen van 2015 tot 2020. In afwachting zal de Commissie in 2012 een reeks maatregelen voor de middellange en de lange termijn uitwerken in het kader van een "toolkit voor duurzaam vervoer te water" om de duurzaamheid en de concurrerendheid van de korte vaart te bevorderen.

Hoewel de nieuwe regelgeving problemen zou kunnen opleveren voor de betrokken sectoren, zal de toepassing van alternatieve emissiebeperkingstechnologieën de nalevingskosten fors drukken en prikkels bieden voor innovatie en efficiënt gebruik van hulpbronnen.

In de aanloop naar de geplande omvattende toetsing van het luchtkwaliteitsbeleid die vóór 2013 zal plaatsvinden, bindt de Commissie met de voorgestelde herziening alvast de strijd aan tegen de hardnekkigste luchtkwaliteitsproblemen. Het voorstel is het resultaat van overleg met de belanghebbende partijen en steunt op diverse onderzoeken naar de kosten en baten van de voorgenomen maatregelen en hun mogelijke gevolgen voor de scheepvaartsector.

Achtergrond

Ruwe olie vormt de grondstof waaruit distillaten zoals benzine en diesel en residuen zoals zware stookolie en bitumen worden verkregen. Van oudsher wordt zware stookolie gebruikt voor de aandrijving van schepen. Deze brandstof kan een zwavelgehalte tot 5 % hebben; dat is een pak meer dan de brandstoffen voor vrachtwagens en personenauto's, waarvan het zwavelgehalte niet meer dan 0,001 % mag bedragen.

Zwaveldioxide-emissies veroorzaken zure regen en doen fijne stofdeeltjes ontstaan. Die deeltjes vormen een gevaar voor de volksgezondheid omdat zij aandoeningen van de luchtwegen en van het hart‑ en bloedvatenstelsel veroorzaken; hierdoor wordt de levensverwachting in de EU met bijna twee jaar verlaagd.

De voorbije twintig jaar is de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zoals zwavelverbindingen afgenomen. Toch is de EU nog een eind verwijderd van haar doelstelling om luchtkwaliteitsniveaus te bereiken die geen significante negatieve effecten en risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu tot gevolg hebben. Als wij nu niet ingrijpen, zullen de emissies van de scheepvaartsector – volgens de huidige tendensen – tegen 2020 de totaliteit van de emissies van terrestrische bronnen overtreffen.

De Commissie, die tegen 2013 een omvattende evaluatie van de EU-strategie inzake luchtkwaliteit zal uitvoeren, neemt nu reeds dringende kortetermijnmaatregelen om komaf te maken met de hardnekkige problemen waarvoor de lidstaten zich geplaatst zien bij de naleving van de luchtkwaliteitsnormen, inzonderheid op het stuk van ozon en de als 'PM' bekendstaande fijne stofdeeltjes. Eén van deze meteen te nemen maatregelen is het voorstel om de voorschriften voor de kwaliteit van scheepsbrandstoffen af te stemmen op de nieuwste normen van de Internationale Maritieme Organisatie.

Voor meer informatie:

Het voorstel van de Commissie is te vinden op het volgende adres:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Nadere bijzonderheden over het luchtkwaliteitsbeleid van de EU en de toetsing daarvan:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Contactpersonen:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar