Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija siūlo laivų išmetamo sieros dioksido kiekį sumažinti 90 proc.

Briuselis, 2011 m. liepos 15 d.– Europos Komisija pateikė laivų degalų sieringumo sumažinimo pasiūlymus, kad kuo greičiau būtų užtikrinta geresnė oro kokybė. Įgyvendinus pasiūlymus, išmetamo sieros dioksido kiekis turėtų sumažėti 90 proc., o išmetamų kietųjų dalelių – 80 proc. 15–34 mlrd. EUR nauda visuomenės sveikatai bus kur kas didesnė už apskaičiuotas 2,6–11 mlrd. EUR išlaidas. Beveik pusė europiečių gyvena vietovėse, kuriose dar neįgyvendinti ES oro kokybės tikslai, todėl oro tarša yra viena iš pagrindinių piliečius varginančių aplinkosaugos problemų.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Oro taršos nesulaiko valstybių sienos. Teisės aktų leidėjai gana seniai domisi sausumos taršos šaltiniais, tačiau atėjo laikas tinkamai prisidėti jūrų laivybos sektoriui, juolab kad poveikis oro kokybei juntamas kur kas toliau nei pakrančių regionuose. Šis pasiūlymas yra svarbus žingsnis siekiant sumažinti sparčiai augančio jūrų transporto sektoriaus išmetamųjų oro teršalų kiekį. Jis padės išspręsti nuolatines oro kokybės problemas, kurių poveikį jaučia milijonai europiečių. Įgyvendinus pertvarkos darbotvarkę sektorius bus parengtas spręsti būsimas problemas.“

Pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas pridūrė: „Visuotinai suderintų Tarptautinės jūrų organizacijos standartų perkėlimas į Europos Sąjungos teisę – tai dar vienas tvaraus vandens transporto kūrimo etapas. Esu labai patenkintas tuo, kad pasiūlyme pateikta įvairių trumpojo ir vidutinio laikotarpio papildomų priemonių, padėsiančių sektoriui išspręsti šį uždavinį.“

Pasiūlytais teisės aktais persvarstoma direktyva dėl tam tikrų rūšių skystųjų degalų sieringumo ir į ES teisę įtraukiami nauji Tarptautinės jūrų organizacijos standartai, kad jų būtų tinkamai ir vienodai laikomasi visose ES valstybėse narėse. Anksčiau nustatytas didžiausias leistinas jūrų laivų degalų, naudojamų tokiuose pažeidžiamuose regionuose kaip Baltijos jūra, Šiaurės jūra ir Lamanšas, sieringumas pagal pasiūlymus 2015 m. sausio 1 d. bus sumažintas nuo 1,5 proc. iki 0,1 proc. Kituose regionuose nuo 2020 m. sausio 1 d. numatytas dar didesnis sumažinimas – nuo 4,5 proc. iki 0,5 proc.

Kaip alternatyvą mažo sieringumo degalams laivuose bus leidžiama naudoti lygiavertes technologijas, pavyzdžiui, išmetamųjų dujų valymo sistemas. Kiti pasiūlyti svarbūs pakeitimai yra šie: suvienodintas ataskaitų teikimas ir tikrinimas, ėminių paėmimo nuostatos suderintos su tarptautiniais standartais. Pasiūlymas turėtų būti laipsniškai įgyvendinamas 2015–2020 m. O kol kas 2012 m. Komisija parengs vidutinio ir ilgojo laikotarpių priemones pagal „Tvaraus vandens transporto priemonių rinkinio“ iniciatyvą, kad būtų skatinama tvari ir konkurencinga pakrančių laivyba.

Kol susijusiuose sektoriuose sunku spręsti naujų taisyklių laikymosi klausimus, bus taikomos alternatyvios taršos mažinimo technologijos siekiant gerokai sumažinti atitikties užtikrinimo išlaidas ir skatinti inovacijas bei tausų išteklių naudojimą.

Persvarstyti galiojančius reikalavimus pasiūlyta siekiant nuolatines oro kokybės problemas išspręsti dar prieš visapusišką oro kokybės politikos persvarstymą, kurį Komisija planuoja atlikti iki 2013 m. Pasiūlymas grindžiamas konsultacijomis su suinteresuotosiomis šalimis ir įvairiais planuojamų priemonių išlaidų ir naudos, taip pat jų poveikio laivybos sektoriui tyrimais.

Pagrindiniai faktai

Distiliuojant naftą gaminami degalai, pavyzdžiui, benzinas ir dyzelinas, o iš jos perdirbimo liekanų – kitos medžiagos, pavyzdžiui, mazutas ir bitumas. Laivai paprastai varomi sunkiuoju mazutu. Mazute gali būti iki 5 proc. sieros; kai sunkvežimių arba lengvųjų keleivinių automobilių vartojamuose degaluose sieros turi būti ne daugiau kaip 0,001 proc.

Dėl išmesto sieros dioksido susidaro rūgštieji lietūs ir smulkiosios kietosios dalelės. Smulkiosios kietosios dalelės pavojingos žmogaus sveikatai, nes sukelia kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių ligas, taip pat gyvenimo trukmę Europos Sąjungoje sumažina net dvejais metais.

Per pastaruosius 20 metų oro tarša, pavyzdžiui, sieros teršalais, sumažėjo. Tačiau ES dar nepasiekė savo tikslo – užtikrinti tokią oro kokybę, kad žmonių sveikatai ir aplinkai nebūtų daromas didelis neigiamas poveikis ir keliamas pavojus. Atsižvelgiant į esamas tendencijas, jei nebūtų imtasi papildomų priemonių, iki 2020 m. jūrų laivybos išmetamųjų oro teršalų kiekis būtų didesnis už bendrą iš ES sausumos šaltinių išmetamą oro teršalų kiekį.

Iki 2013 m. Komisija išsamiai persvarstys ES oro kokybės strategiją ir jau dabar imasi skubių trumpojo laikotarpio priemonių, kad būtų išspręstos valstybėse narėse įsisenėjusios problemos, susijusios su atitiktimi oro kokybės (ypač smulkiųjų kietųjų dalelių ir ozono) standartams. Šis pasiūlymas suderinti jūrų laivų degalų kokybės reikalavimus su naujausiais standartais, dėl kurių susitarta Tarptautinėje jūrų organizacijoje, yra viena iš tokių neatidėliotinų priemonių.

Daugiau informacijos

Komisijos pasiūlymas pateiktas

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Daugiau informacijos apie ES oro kokybės politiką ir jos persvarstymą

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar