Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ehdottaa meriliikenteen rikkidioksidipäästöjen vähentämistä 90 prosentilla

Bryssel 15. heinäkuuta 2011 – Meriliikenteen polttoaineiden rikkipitoisuuden alentamista koskevien Euroopan komission ehdotusten ansiosta ilman laatu on paranemassa. Ehdotuksilla on tarkoitus vähentää meriliikenteen rikkidioksidipäästöjä jopa 90 prosentilla ja hiukkaspäästöjä 80 prosentilla. Tästä kansanterveydelle koituva etu on 15–34 miljardia euroa, mikä ylittää huomattavasti arvioidut 2,6–11 miljardin euron kustannukset. Koska lähes puolet Euroopan väestöstä elää alueilla, joilla ei ole vieläkään päästy ilmalaatua koskeviin EU:n tavoitteisiin, ilman pilaantuminen on yksi kansalaisten suurimpia ympäristöön liittyviä huolenaiheita.

Ympäristöasioista vastaavan komissaarin Janez Potočnikin mukaan rajat eivät pysäytä ilman pilaantumista. "Sääntelyssä on kiinnitetty huomiota maalta peräisin olevaan pilaantumiseen, ja nyt on meriliikenteen aika kantaa osansa vastuusta. Tämä on sitäkin tärkeämpää, koska vaikutukset ilman laatuun tuntuvat myös kaukana rannikkoalueilta. Ehdotus on merkittävä askel pyrittäessä vähentämään nopeasti lisääntyviä meriliikenteestä ilmakehään aiheutuvia päästöjä. Se auttaa osaltaan ratkaisemaan ilman laatuun liittyvät jatkuvat ongelmat, jotka edelleen vaikuttavat haitallisesti miljoonien EU:n kansalaisten elämään. Ehdotus on osa muutosvetoista toimintaohjelmaa meriliikenteen alan auttamiseksi valmistautumaan tuleviin haasteisiin."

Varapuheenjohtaja Siim Kallas lisäsi: "Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) yksimielisesti sovittujen vaatimusten saattaminen osaksi EU:n lainsäädäntöä on merkittävä askel kohti ympäristöä säästävämpää vesiliikennettä. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että ehdotukseen sisältyy erilaisia lyhyen ja keskipitkän aikavälin liitännäistoimenpiteitä, joiden avulla meriliikenne voi vastata näihin haasteisiin".

Lainsäädäntöehdotuksessa tarkistetaan tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä annettua direktiiviä ja sisällytetään EU:n lainsäädäntöön IMO:n uudet vaatimukset niiden moitteettoman ja yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. Ehdotuksen mukaan Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin kanaalin kaltaisilla herkillä alueilla käytettyjen meriliikenteen polttoaineiden suurin sallittu rikkipitoisuus laskee 1.1.2015 aiemmasta 1,5 prosentista 0,1:een prosenttiin. Muilla alueilla pitoisuutta on alennettava vieläkin enemmän, 4,5 prosentista 0,5 prosenttiin 1.1.2020 mennessä.

Vaihtoehtona vähärikkisille polttoaineille alukset saavat käyttää pakokaasujen puhdistusjärjestelmien kaltaista vastaaviin tuloksiin tähtäävää teknologiaa. Muut tärkeät muutokset liittyvät esimerkiksi yhtenäisempään raportointiin ja todentamiseen sekä kansainvälisten vaatimusten mukaiseen näytteenottoon. Ehdotus on määrä panna täytäntöön vaiheittain vuosina 2015–2020. Ennen sitä komissio valmistelee vuonna 2012 useampia keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteitä osana "kestävän vesiliikenteen työkalupakkia" kestävän ja kilpailukykyisen lähimerenkulun edistämiseksi.

Vaikka uudet säännöt asettavatkin haasteita kyseisille aloille, vaihtoehtoisten puhdistusteknologioiden käyttö alentaa huomattavasti säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja lisää innovaatiota ja resurssitehokkuutta.

Ehdotetulla tarkistuksella halutaan ratkaista ilman laadun sitkeät ongelmat jo ennen ilmanlaatua koskevan politiikan laajempaa uudelleentarkastelua, joka komission on määrä toteuttaa ennen vuotta 2013. Ehdotus perustuu sidosryhmien kuulemiseen sekä tutkimuksiin, jotka koskevat suunniteltujen toimenpiteiden hyötyjä ja kustannuksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia meriliikenteeseen.

Tausta

Raakaöljy jalostetaan tislaamalla bensiinin ja dieselöljyn kaltaisiksi polttoaineiksi, jolloin jäljelle jäävät raskaan polttoöljyn ja bitumin kaltaiset jätetuotteet. Alukset käyttävät perinteisesti käyttövoimana raskaita polttoöljyjä, joiden rikkipitoisuus voi olla enimmillään 5 prosenttia, kun kuorma- ja henkilöautojen käyttämän polttoaineen rikkipitoisuus saa olla enintään 0,001 prosenttia.

Rikkidioksidipäästöt aiheuttavat happosateita ja hienojakoista pölyä. Tällainen pöly on haitallista ihmisten terveydelle, koska se aiheuttaa hengityselinsairauksia ja sydän- ja verisuonitauteja. Se alentaa elinajanodotetta EU:ssa jopa kahdella vuodella.

Rikin kaltaiset ilman epäpuhtauksien päästöt ovat vähentyneet viimeisten 20 vuoden aikana. Silti EU ei ole vielä päässyt tavoitteeseensa ilmanlaadun tasosta, joka ei aiheuta merkittäviä haittavaikutuksia tai riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Ilman lisätoimia meriliikenteen päästöt saattavat ylittää maalta peräisin olevien päästöjen kokonaismäärän EU:ssa vuoteen 2020 mennessä, jos nykyinen kehityssuuntaus jatkuu.

Komissio tarkastelee EU:n ilmanlaatua koskevaa strategiaa uudelleen perinpohjaisesti ennen vuotta 2013 ja toteuttaa kiireellisiä lyhyen aikavälin toimenpiteitä auttaakseen jäsenvaltioita ratkaisemaan jatkuvat vaikeudet ilmanlaatua koskevien vaatimusten noudattamisessa erityisesti hienojakoisen pölyn (ns. hiukkaspäästöt) ja otsonin osalta. Tämä ehdotus meriliikenteen polttoaineiden laadun yhdenmukaistamiseksi IMO:n hyväksymien tuoreimpien vaatimusten kanssa on yksi näistä välittömistä toimenpiteistä.

Lisätietoja:

Komission ehdotus on saatavissa osoitteessa

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Lisätietoja ilmanlaatua koskevasta EU:n politiikasta ja sen tarkistamisesta:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar