Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjoni pressiteade

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku vähendada laevanduse vääveldioksiidiheidet 90%

Brüssel, 15. juuli 2011 – Euroopa Komisjoni ettepanek vähendada laevakütuste vääveldioksiidisisaldust aitab saavutada õhu paremat kvaliteeti. Ettepaneku tulemusel vähendataks vääveldioksiidiheidet kuni 90% ja tahkete peenosakeste heidet kuni 80%. Kasu inimeste tervisele on suur – rahalises väljenduses 15–34 miljardit eurot; see ületab kaugelt prognoositavaid kulusid, mida on 2,6–11 miljardit eurot. Ligi pooled eurooplased elavad piirkondades, kus ikka veel ei ole saavutatud ELi õhukvaliteedi eesmärke, seepärast on saastatud õhk ELi kodanike üks peamisi keskkonnamuresid.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Piirid õhureostust kinni ei pea. Juba mõnda aega on reguleerijad tegelenud maismaalt pärit reostusega; nüüd peaks merendussektor andma oma õiglase panuse, seda enam, et õhusaaste levib rannikualadest palju kaugemale. Meie ettepanek on väga oluline, sest kiiresti kasvava merendussektori õhureostust on vaja vähendada. Sellega aitame lahendada pidevaid õhukvaliteediprobleeme, mis rikuvad miljonite eurooplaste tervist. Ettepanek on osa ümberkujunduskavast, millega merendussektorit valmistatakse ette, et see vastaks tuleviku nõuetele.”

Euroopa Komisjoni asepresident ja transpordivolinik Siim Kallas lisas: „Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO) üksmeelselt kokkulepitud normide ülevõtmine Euroopa Liidu õigusesse on samm selle poole, et veetransport oleks jätkusuutlikum. Olen väga rõõmus, et ettepanekus on palju meetmeid nii kohe rakendamiseks kui ka tuleviku jaoks, need aitavad sektoril selle ülesandega toime tulla.”

Kavandatud õigusaktiga muudetakse direktiivi, milles käsitletakse teatavate vedelkütuste väävlisisaldust, ning võetakse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) uued normid üle Euroopa Liidu õigusesse, et tagada nende nõuetekohane ja ühtlustatud jõustamine kõigis ELi liikmesriikides. Ettepanekuga vähendatakse alates 1. jaanuarist 2015 sellistes tundlikes piirkondades nagu Läänemeri, Põhjameri ja La Manche´i väin laevakütuse väävlisisalduse senine piirtase 1,5%-lt 0,1%-le. Muudes piirkondades tuleb 1. jaanuariks 2020 tulla toime veel ulatuslikuma kärpimisega 4,5%-lt 0,5%-le.

Laevadel lubatakse madala väävlisisaldusega kütuse asemel kasutada ka heitgaasipuhastussüsteeme – see tehnoloogia tagab samuti puhtama õhu. Muud kavandatud muudatused hõlmavad ühtlustatumat aruandlust ja kontrollimist, ka proovide võtmine viiakse vastavusse rahvusvaheliste normidega. Ettepanek tuleks järk-järgult kasutusele võtta ajavahemikul 2015–2020. Säästva veetranspordi vahendite paketi raames töötab komisjon 2012. aastaks välja rea keskmise ja pika tähtajaga meetmeid, et muuta merelähivedusid säästvamaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Kuigi uued eeskirjad tekitavad merelaevandusele probleeme, saab heite vähendamise alternatiivse tehnoloogia kasutamisega kulusid kärpida; see aitab kaasa ka uuendustegevusele ja vahendite paremale kasutamisele.

Kavandatud muudatuses käsitletakse jätkuvaid probleeme õhukvaliteediga; komisjon kavatseb juba enne 2013. aastat võtta ette õhupoliitika veelgi ulatuslikuma läbivaatamise. Enne ettepaneku esitamist konsulteeriti sidusrühmadega ning uuriti kavandatud meetmete kulusid-tulusid ning meetmete võimalikku mõju laevandussektorile.

Taust

Toornaftast saadakse destilleerimisega bensiin ja diislikütus, ülejäänu töödeldakse raskeks kütteõliks ja bituumeniks. Laevadel kasutatakse kütusena tavaliselt rasket kütteõli. Raske kütteõli väävlisisaldus võib olla kuni 5%, samas kui veo- ja sõiduautode kütuse väävlisisaldus ei tohi ületada 0,001%.

Vääveldioksiidi heide põhjustab happevihma ja tekitab tahkeid peenosakesi. Selline peentolm on kahjulik inimese tervisele, see põhjustab hingamisteede ja südame-veresoonkonna haigusi ning vähendab keskmist eluiga ELis kuni kahe aasta võrra.

Viimase 20 aasta jooksul on paljude õhusaastajate, sealhulgas ka väävli heide vähenenud. EL on aga oma graafikust maha jäänud, me oleme veel kaugel eesmärgist jõuda sellise õhukvaliteedini, mis ei seaks ohtu inimeste tervist ega keskkonda. Kui ei võeta meetmeid ning asjadel lastakse kulgeda oma rada, võib merendussektori heide 2020. aastaks ületada ELis maismaal tekkiva heite.

2013. aastaks vaatab komisjon ELi õhustrateegia põhjalikult läbi ning võtab kiired meetmed, et lahendada probleemid, mis liikmesriikidel on tekkinud õhukvaliteeti (tahkeid peenosakesi või peentolmu ja osooni) käsitlevate normide täitmisel. Üks selliseid meetmeid on ka praegune ettepanek viia meretranspordi kütuste kvaliteet kooskõlla Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis kokkulepitud uute normidega.

Täiendav teave:

Komisjoni ettepaneku leiate veebisaidil

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Täiendav teave ELi õhukvaliteedipoliitika ja selle läbivaatamise kohta:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar