Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår 90 % reduktion af SO2-emissioner fra skibsfart

Bruxelles, den 15. juli – Der er bedre luftkvalitet på vej takket være Europa-Kommissionens forslag om at mindske skibsbrændstoffers svovlindhold. Forslagene skulle medføre en reduktion på op til 90 % af svovldioxidemissionerne og op til 80 % af emissionerne af fine partikler. Fordelene for folkesundheden vil ligge på mellem 15 og 34 mio. EUR – langt over de forventede omkostninger, der anslås til mellem 2,6 og 11 mio. EUR. Med omkring halvdelen af Europas befolkning boende i områder, hvor EU's luftkvalitetsmål endnu ikke overholdes, er luftforurening en af borgernes største miljørelaterede bekymringer.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "Luftforurening standser ikke op ved grænsen. Landbaserede kilder har haft de regulerende myndigheders opmærksomhed i nogen tid, og nu er det den maritime sektors tur til at give sit besyv - også fordi virkningerne for luftkvaliteten mærkes langt fra kystområderne. Forslagene er et vigtigt skridt på vejen til at mindske emissionerne til luften fra den hurtigtvoksende søtransportsektor. Det vil hjælpe med til at løse de vedvarende luftkvalitetsproblemer, der fortsat berører millioner af europæere. Det er et punkt på forandringsdagsordnen, der vil forberede sektoren på fremtidens udfordringer."

Næstformand Siim Kallas tilføjede: "Gennemførelse af de i IMO enstemmigt vedtagne standarder i EU-lovgivning ville være et fremskridt for yderligere at forbedre søtransportens bæredygtighed. Det glæder mig meget, at forslaget indeholder en række ledsageforanstaltninger på kort og mellemlang sigt for at hjælpe sektoren med at klare udfordringen".

Den foreslåede lovgivning er en revision af direktivet om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer og indarbejder de nye IMO-standarder i EU-lovgivningen for at sikre, at de gennemføres fuldt ud og på en ensartet måde af alle EU-medlemsstater. I henhold til forslagene vil det maksimale tilladte svovlindhold i skibsbrændstoffer, der anvendes i sårbare områder, såsom Østersøen, Nordsøen og Kanalen, falde fra det tidligere niveau på 1,5 % til 0,1 % fra den 1. januar 2015. Andre områder skal nå en endnu større reduktion, fra 4,5 % til 0,5 %, fra den 1. januar 2020.

Skibe må anvende tilsvarende teknologi, såsom anlæg til rensning af udstødningsgasser, som alternativ til at anvende svovlfattige brændstoffer. Andre vigtige ændringer omfatter en mere ensartet rapportering og kontrol samt prøvetagningsbestemmelser, der er tilpasset internationale standarder. Hensigten er at indføre forslaget etapevis mellem 2015 og 2020. I mellemtiden vil Kommissionen i 2012 udarbejde en række tiltag på mellemlang og lang sigt inden for rammerne af "værktøjskassen til bæredygtig vandtransport" for at fremavle bæredygtig og konkurrencedygtig nærskibsfart.

De nye bestemmelser vil betyde nye udfordringer for de berørte sektorer, men anvendelsen af alternative bekæmpelsesteknikker vil betydeligt mindske omkostningerne i forbindelse med efterlevelse og tilskynde til innovation og ressourceeffektivitet.

Den foreslåede revision er en indsats for at tackle de vedvarende luftkvalitetsproblemer forud for Kommissionens mere vidtgående gennemgang af luftkvalitetspolitikken, der er planlagt inden 2013. Forslaget bygger på høringer af interesseparter og på diverse undersøgelser af omkostninger og fordele ved de planlagte foranstaltninger og deres eventuelle virkninger for skibsfartsindustrien.

Baggrund

Råolie forarbejdes til destillerede brændstoffer såsom benzin og diesel og reststoffer såsom svær brændselsolie og tjære. Skibe bruger normalt disse svære brændselsolier til fremdrift. Svære brændselsolier kan have et svovlindhold på op til 5 %; til sammenligning må svovlindholdet i brændstoffer til lastbiler eller personbiler ikke overstige 0,001 %.

Svovldioxidemissioner forårsager sur regn og indeholder fine støvpartikler. Dette støv er farligt for sundheden, idet det forårsager luftvejs- og hjerte‑kar‑sygdomme og mindsker middellevetiden i EU med op til to år.

Emissioner af luftforurenende stoffer såsom svovl har været faldende de seneste 20 år. EU er imidlertid stadig langt fra at imødekomme målsætningerne, nemlig at opnå et luftkvalitetsniveau, der ikke medfører væsentlige negative virkninger og risici for folkesundheden og miljøet. Uden yderligere indsats kunne emissioner fra skibsfart ifølge de nuværende tendenser overskride samtlige landbaserede emissioner i EU inden 2020.

Kommissionen vil foretage en omfattende gennemgang af EU's luftkvalitetsstrategi inden 2013 og er i gang med at træffe kortsigtede hasteforanstaltninger for at løse de vedvarende problemer, som medlemsstaterne har med at opfylde luftkvalitetsstandarderne, navnlig for fint støv (de såkaldte partikler, PM) og ozon. Dette forslag om at tilpasse skibsbrændstoffers kvalitet til de nyeste standarder vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation er en sådan hasteforanstaltning.

Yderligere oplysninger:

Forslaget findes på:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Yderligere oplysninger om EU's luftkvalitetspolitik og revisionen heraf:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar