Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise navrhuje snížit emise oxidu siřičitého z lodní dopravy o 90 %

Brusel 15. července 2011 – Díky návrhům Evropské komise na snížení obsahu síry v pohonných hmotách pro plavidla se můžeme těšit na lepší kvalitu vzduchu. Podle návrhů by se emise oxidu siřičitého měly snížit až o 90 % a emise jemných pevných částic až o 80 %. Přínos pro veřejné zdraví v hodnotě 15 a 34 miliard eur zdaleka převýší očekávané náklady, jež se pohybují v rozmezí 2,6 až 11 miliard eur. Vzhledem k tomu, že téměř polovina Evropanů žije v oblastech, kde cíle EU týkající se kvality ovzduší stále nejsou splněny, je znečištění ovzduší jedním z hlavních ekologických problémů, se kterým se občané EU potýkají.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Znečištění ovzduší se nezastaví na hranicích. Regulační orgány věnovaly pozornost zejména zdrojům znečištění na pevnině, nyní však nastal čas, aby se zapojilo i odvětví námořní dopravy, zejména proto, že kvalitu ovzduší ovlivňuje daleko za hranicemi pobřežních oblastí. Tento návrh je významným krokem ke snížení emisí z rychle rostoucího odvětví námořní dopravy. Pomůže vyřešit přetrvávající problémy s kvalitou ovzduší, se kterými se potýkají miliony Evropanů. Je součástí transformačního programu, který toto odvětví připraví na budoucí výzvy.“

Místopředseda Komise Siim Kallas k tomu dodal: „Převedení norem přijatých na půdě Mezinárodní námořní organizace do práva EU by znamenalo posun k dalšímu zlepšení udržitelnosti vodní dopravy. Jsem velmi rád, že návrh obsahuje škálu krátkodobých a střednědobých doprovodných opatření, která tomuto odvětví pomohou se s takovou výzvou vyrovnat.“

Navrhované předpisy mění směrnici o obsahu síry v některých kapalných palivech a začleňují do práva EU nové normy Mezinárodní námořní organizace (IMO), aby se zajistilo jejich řádné a harmonizované uplatňování ve všech členských státech Unie. Podle návrhů bude maximální povolený obsah síry v pohonných hmotách pro námořní dopravu v citlivých oblastech, jako je Baltské a Severní moře a Lamanšský průliv, od 1. ledna 2015 omezen z původní hladiny 1,5 % na 0,1 %. V ostatních oblastech by mělo být snížení ještě výraznější, a to z 4,5 % na 0,5 % do 1. ledna 2020.

Bude povoleno, aby lodě namísto pohonných hmot s nízkým obsahem síry využívaly rovnocenných technologií, například čisticí systémy výfukových plynů. K dalším důležitým navrhovaným změnám patří jednotnější postupy pro podávání zpráv a ověřování a dále ustanovení o odebírání vzorků sladěná s mezinárodními normami. Opatření obsažená v návrhu by se měla zavádět v letech 2015 až 2020. Do té doby Komise v roce 2012 vypracuje v rámci „souboru nástrojů pro udržitelnou vodní dopravu“ řadu střednědobých a dlouhodobých opatření, aby tak podpořila udržitelnost a konkurenceschopnost pobřežní plavby.

I když budou nová pravidla představovat pro dotyčné odvětví značnou výzvu, používání alternativních technologií snižování emisí významně sníží náklady na dodržování těchto předpisů a povzbudí inovace a efektivní využívání zdrojů.

Navrhovaná revize vyjadřuje snahu vypořádat se s přetrvávajícími problémy v kvalitě ovzduší, předtím než Komise podnikne širší přezkum politiky v oblasti ovzduší plánovaný do roku 2013. Návrh staví na konzultacích se zúčastněnými stranami a na různých studiích nákladů a přínosů plánovaných opatření a jejich možného dopadu na odvětví vodní dopravy.

Souvislosti

Ze surové ropy se vyrábí destilované pohonné hmoty, k nimž patří benzin a nafta, a zbytkové výrobky jako těžký topný olej a bitumen. Těžké topné oleje, jež se tradičně využívají jako palivo pro lodě, mohou obsahovat až 5 % síry. Naproti tomu obsah síry v pohonných hmotách pro kamiony a osobní auta nesmí překročit 0,001 %.

Emise oxidu siřičitého způsobují kyselé deště a vznik jemného prachu, který je nebezpečný pro lidské zdraví. Způsobuje totiž dýchací a kardiovaskulární nemoci a snižuje v EU naději dožití až o dva roky.

Za posledních dvacet let se emise látek znečišťujících ovzduší, jakou je i síra, snížily. EU však zatím zaostává při plnění cíle, kterým je dosáhnout úrovně kvality ovzduší, jež nemá výrazně negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí ani pro ně nepředstavuje významné riziko. Pokud nebudou podniknuty další kroky, mohly by podle současného vývoje emise z námořní dopravy do roku 2020 převýšit celkové emise ze zdrojů na pevnině.

Komise do roku 2013 vypracuje rozsáhlý přezkum strategie EU v oblasti ovzduší a bezodkladně přijme krátkodobá opatření k řešení přetrvávajících problémů, s nimiž se členské státy potýkají při plnění norem stanovených pro kvalitu ovzduší, zejména pokud jde o jemný prach (takzvané částice) a ozón. Jedním z těchto okamžitých opatření je také návrh sladit kvalitu pohonných hmot pro námořní dopravu s nejnovějšími normami Mezinárodní námořní organizace.

Další informace:

Návrh Komise naleznete na těchto internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Podrobnosti o politice EU v oblasti ovzduší a jejím přezkumu:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar