Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейската комисия предлага намаление с 90 % на емисиите на серен диоксид от морския транспорт

Брюксел, 15 юли 2011 г.: Предстои подобрение на чистотата на въздуха, във връзка с предложенията на Европейската комисия за намаляване на съдържанието на сяра в корабните горива. Тези предложения биха довели до намаление на съответните емисии на серен диоксид с до 90 %, а също и на фините прахови частици — с до 80 %. Ползите във връзка със здравеопазването се очаква да бъдат между 15 и 34 милиарда евро и значително надхвърлят прогнозните разходи, които са в интервала между 2,6 и 11 милиарда евро. Като се има предвид, че близо половината от европейците живеят в райони, където все още не са постигнати европейските цели за качество на въздуха, замърсяването на въздуха представлява една от основните екологични грижи на гражданите.

По този повод комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Замърсяването на въздуха не се спира от държавните граници. Сухоземните източници на такова замърсяване вече от доста време са предмет на вниманието на регулаторите, и сега вече дойде моментът за справедлив принос в намаляването на емисиите и от сектора на морския транспорт, още повече, че неговите въздействия върху чистотата на въздуха се усещат и доста навътре в сушата. Предложените норми представляват важна стъпка за намаляване на емисиите в атмосферата от бързо нарастващия сектор на морския транспорт. Те ще помогнат за разрешаване на трайните проблеми по отношение на чистотата на въздуха, които продължават да съществуват за милиони европейци. Това е част от стратегията за преобразования, която ще подготви сектора за бъдещите предизвикателства.“

Към това изявление заместник–председателят на Европейската комисия Сийм Калас добави следното: „Възприемането в европейското законодателство на единодушно приетите норми на Международната морска организация (IMO) би представлявало стъпка към постигането на по-устойчиво развит воден транспорт. Щастлив съм, че предложението включва редица краткосрочни и средносрочни придружаващи мерки, които да помогнат на този сектора на морския транспорт да преодолее това предизвикателство.“

С предложения законодателен документ се преразглежда директивата за съдържанието на сяра в някои течни горива и се включват в европейското законодателство новите норми на Международната морска организация (IMO), така че да се осигури тяхното цялостно и хармонизирано прилагане от страна на всички държави-членки на ЕС. Съгласно предложението, максимално допустимото съдържание на сяра в морските горива, използвани в по-строго защитени райони, като например Балтийско море, Северно море и Ламанша, се намалява от 1,5 % на 0,1 %, считано от 1 януари 2015 г. В други райони намалението е дори още по-голямо — от 4,5 % на 0,5 %, съответно от 1 януари 2020 г.

Като алтернатива на използването на нискосернисти горива, на корабите ще бъде разрешено да използват водещи до еквивалентни резултати технологии, като например системи за очистване на димните газове. Други важни промени включват по-единно докладване и верификация, както и съгласуване с международните норми на разпоредбите за вземане на проби. Предложените изменения ще влизат в сила постепенно, в периода от 2015 до 2020 г. Междувременно Европейската комисия ще разработи в 2012 г. серия от средносрочни и дългосрочни мерки, в рамката на „Инструментариум за постигане на устойчиво развит воден транспорт“, с оглед поощряване на устойчиво развит и конкурентноспособен морски транспорт на къси разстояния.

При все, че новите норми ще създадат предизвикателства за съответните сектори, използването на алтернативни технологии за намаляване на емисиите ще доведе до значително намаление на разходите за спазване на изискванията и ще стимулира нововъведенията и ресурсната ефективност.

Предложеното преразглеждане представлява усилие за преодоляване на трайните проблеми в областта на чистотата на въздуха, което ще бъде последвано от един по-широкообхватен преглед на политиката в областта на чистотата на въздуха, който ще се проведе до 2013 г. При съставянето на предложението са използвани резултати от обсъждания със заинтересовани лица и различни проучвания относно разходите и ползите от планираните мерки и тяхното възможно въздействие върху сектора на корабоплаването.

Контекстуална информация

При дестилацията на нефта се получават леки горива, като например бензин и дизелово гориво, както и тежки фракции като мазута и битума. Корабите традиционно използват за задвижването си сравнително по-тежки горива. Тежките горива могат да имат съдържание на сяра до 5 %; за сравнение, съдържанието на сяра в горивата, използвани в камионите или леките автомобили не трябва да надхвърля 0,001 %.

Емисиите на серен диоксид причиняват киселинни дъждове и водят до образуването на фини прахови частици. Тези прахови частици са опасни за човешкото здраве, защото предизвикват дихателни и сърдечносъдови болести и намаляват очакваната продължителност на живота в ЕС с до две години.

През последните 20 години бе реализирано намаление на емисиите на замърсители на въздуха, например на серните съединения. От друга страна, обаче, ЕС все още не успява да постигне своята цел в тази област — по-специално, такава степен на чистота на въздуха, която да не предизвиква значителни отрицателни въздействия и рискове за човешкото здраве и околната среда. Сегашните тенденции показват, че ако не бъдат взети съответни мерки, морските емисии на серни оксиди биха могли до 2020 г. да надхвърлят всички такива емисии от сухоземни източници в ЕС.

До 2013 г. Европейската комисия ще направи цялостен преглед на стратегията на ЕС в областта на чистотата на въздуха, и, също така, ще предприеме спешни краткосрочни мерки за преодоляване на трайните проблеми по отношение на чистотата на въздуха, по-специално във връзка с фините прахови частици (PM) и приземния озон. Една такава мярка е и настоящото предложение за съгласуване на качествените показатели на корабните горива с най-новите норми, одобрени от Международната морска организация (IMO).

Допълнителна информация:

Предложената от Европейската комисия проектодиректива може да бъде намерена чрез следния линк:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Допълнителни данни за политиката на ЕС в областта на чистотата на въздуха и нейното преразглеждане:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar