Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Zelená kniha o podporovaní chutí v Európe

Brusel 14. júla 2011 – Európska komisia dnes otvorila diskusiu o budúcnosti podporných a informačných systémov pre poľnohospodárske produkty EÚ. Uverejnením zelenej knihy k uvedeným otázkam Komisia hľadá spôsob, ako vypracovať cielenejšiu a ambicióznejšiu stratégiu pre budúcnosť, prostredníctvom ktorej budú spotrebiteľom v EÚ i mimo nej jasnejšie také pojmy ako kvalita, tradície a pridaná hodnota európskych poľnohospodárskych a potravinárskych produktov.

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloș dnes pri prezentácii zelenej knihy v Bruseli povedal: Na ochranu zdravia našich spotrebiteľov musia dnes poľnohospodári v Európe dodržiavať prísnejšie predpisy týkajúce sa potravinovej bezpečnosti, stavu životného prostredia a dobrých podmienok zvierat než ich konkurenti inde na svete. Európske poľnohospodárstvo potrebuje politiku ambicióznej a účinnej podpory, ktorou sa vyzdvihne pridaná hodnota tohto odvetvia. Pre zamestnanosť a rast v Európe je takisto dôležité, že sa môže zlepšiť postavenie agropotravinárskeho odvetvia EÚ na tradičných a nových trhoch. Potrebujeme preto zvážiť, ako najlepšie upraviť naše systémy na podporu tohto cieľa.“

V zelenej knihe sa nastoľuje celý rad rôznorodých otázok a všetky zainteresované strany – spotrebitelia, producenti, distribútori i oficiálne orgány – sa vyzývajú, aby do 30. septembra 2011 poslali svoje pripomienky a návrhy. Na základe týchto reakcií Komisia vypracuje návrh oznámenia pre budúci rok, ktorý by mal potom viesť k legislatívnym návrhom.

Zelená kniha je rozdelená do štyroch častí, v ktorých sa rozoberá európska pridaná hodnota tejto politiky, ciele a opatrenia, ktoré by sa mali uplatňovať na vnútornom trhu EÚ, ako aj na miestnych a regionálnych trhoch; ciele a opatrenia, ktoré by sa mali uplatňovať na svetových trhoch a všeobecnejšie otázky týkajúce sa obsahu a riadenia politiky. Uvedené otázky, ktorých je spolu 16, obsahujú rôzne aspekty a návrhy zamerané na vyvolanie reakcií. Týkajú sa napríklad osobitných potrieb v oblasti informovania a propagácie na trhu EÚ aj na vonkajšom trhu a zaoberajú sa otázkou, aké priority by sa mali stanoviť. Takisto sa naskytuje otázka v súvislosti s programami, do ktorých je zapojených viac krajín, ako aj otázka, ako možno podporiť programy s výraznejším európskym rozmerom.

Kontext

Súčasné predpisy EÚ týkajúce sa informácií a podpory v pre agropotravinárske odvetvie sa navrhovali v 80-tych rokoch minulého storočia. V priebehu rokov sa upravovali, a to najmä vzhľadom na zvýšenie počtu značiek kvality. V roku 2007 sa z rozpočtu EÚ v rámci nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 minulo na podporu 50,6 mil. EUR, v roku 2008 to bolo 53,2 mil. EUR, v roku 2009 – 47,4 mil. EUR a v roku 2010 – 47,4 mil. EUR. V rámci súčasného systému sa väčšina programov zameriava na trh EÚ (71 % programov v hodnote 74 %) a približne do 8 % programov je zapojených viac krajín. V rokoch 2006 až 2010 sa schválilo 190 programov, väčšinou 3-ročných v celkovej hodnote 259,4 mil. EUR z rozpočtu EÚ1. (Poznámka: Tieto programy musia spoločne financovať zúčastnené organizácie a členské štáty). Z dôvodu uplatňovania prísnych predpisov sa v rokoch 2006 – 2010 zamietlo približne 59 % žiadostí.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie, ako aj možnosti zapojenia do konzultácie pozri na tejto webovej lokalite:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)

1 :

Pozri http://ec.europa.eu/agriculture/prom/com-2010-692_en.pdf : správa o uplatňovaní informačných a podporných opatrení (od roku 2006 do polovice roku 2010);


Side Bar