Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos komisijos pranešimas spaudai

Žalioji knyga dėl Europos produktų populiarinimo

Briuselis, 2011 m. liepos 14 d. Europos Komisija šiandien pradėjo diskusijas dėl ateityje taikytinų ES žemės ūkio produktų populiarinimo ir informavimo apie juos programų. Skelbdama žaliąją knygą šiais klausimais, Komisija ieško būdų, kaip būtų galima suformuoti tikslingesnę ir platesnio užmojo ateities strategiją, kurią įgyvendinant ES ir kitų šalių vartotojai būtų geriau informuojami apie Europos žemės ūkio ir maisto produktų kokybę, gamybos tradicijas ir pridėtinę vertę.

Šiandien Briuselyje pristatydamas žaliąją knygą už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas ES Komisijos narys Dacianas Cioloșas sakė: „Siekiant apsaugoti vartotojų sveikatą, Europos ūkininkams taikomos griežtesnės nei jų konkurentams kitose pasaulio šalyse maisto saugos, aplinkos sąlygų ir gyvūnų gerovės taisyklės. Europos žemės ūkio pramonei reikia plataus užmojo ir veiksmingos skatinimo politikos, kuria būtų atkreipiamas dėmesys į šio sektoriaus pridėtinę vertę. Taip pat svarbu, kad kuriant Europoje darbo vietas ir siekiant augimo, ES žemės ūkio ir maisto produktų sektorius galėtų pagerinti savo padėtį tradicinėse ir besiformuojančiose rinkose. Todėl turime apmąstyti, kaip geriausiai pritaikyti mūsų programas šiam tikslui įgyvendinti.“

Žaliojoje knygoje iškelta keletas daugiaaspekčių klausimų, tad visos suinteresuotosios šalys (vartotojai, gamintojai, platintojai ir oficialiosios valdžios institucijos) kviečiami teikti komentarus ir pasiūlymus iki 2011 m. rugsėjo 30 d. Remdamasi šiais pasiūlymais, Komisija parengs komunikatą, kuris bus paskelbtas kitais metais. Komunikato pagrindu turėtų būti parengti teisės aktų pasiūlymai.

Žaliąją knygą sudaro keturi skyriai: šios politikos Europos lygmens pridėtinė vertė; ES rinkose, įskaitant vietos ir regionų rinkas, siektini tikslai ir taikytinos priemonės; pasaulio rinkose siektini tikslai ir taikytinos priemonės; ir platesni klausimai dėl politikos turinio ir valdymo. Iš viso aptariama 16 klausimų, susijusių su skirtingais aspektais ir pasiūlymais, kuriais siekiama paskatinti pateikti savo nuomonę. Pavyzdžiui, klausiama apie specialius informavimo ir populiarinimo ES rinkoje ir išorės rinkose poreikius ir prioritetus. Taip pat klausiama apie daugiašales programas, ir apie tai, kaip būtų galima paskatinti kurti didesnei Europos daliai skirtas programas.

Pagrindiniai faktai

Dabar taikomos ES žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimo ir informavimo apie juos taisyklės buvo parengtos 9-ame dešimtmetyje. Nuo to laiko jos buvo iš dalies keistos keletą kartų, visų pirma dėl didėjančio kokybės ženklų skaičiaus. Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3/2008 ES žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimui iš biudžeto 2007 m. skyrė 50,6 mln. EUR, 2008 m. – 53,2 mln. EUR, 2009 m. – 47,4 mln. EUR ir 2010 m. – 47,4 EUR. Pagal dabartinę sistemą dauguma programų įgyvendinama ES rinkoje (71 % visų programų ir 74 % visų skiriamų lėšų). 2006–2010 m. patvirtinta 190 programų (daugiausiai 3 metų trukmės), kurioms ES biudžete1 iš viso numatyta 259,4 mln. EUR. (Pastaba. Programos turi būti bendrai finansuojamos dalyvaujančių organizacijų ir valstybių narių). Be to, remiantis griežtomis taikomomis taisyklėmis, 2006–2010 m. buvo atmesta apie 59 % paraiškų.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos rasite ir dalyvauti konsultacijose galėsite čia:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)

1 :

Žr. http://ec.europa.eu/agriculture/prom/com-2010-692_en.pdf Informavimo ir skatinimo priemonių taikymo (nuo 2006 m. iki 2010m. vidurio) ataskaita;


Side Bar