Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa põllumajandustoodete edendamist käsitlev roheline raamat

Brüssel, 14. juuli 2011 –  Euroopa Komisjon käivitas täna arutelu ELi põllumajandustoodete edasise edendamise ja nendega seotud teabetegevuse kohta. Komisjon avaldas neid küsimusi käsitleva rohelise raamatu, et uurida, kuidas kujundada sihipärasem ja suuremate eesmärkidega tulevikustrateegia, mis aitab paremini selgitada tarbijatele nii ELis kui ka mujal Euroopa põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteeti, traditsiooni ja lisandväärtust.

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloș sõnas täna Brüsselis rohelist raamatut esitledes: „Euroopa tarbijate tervise kaitsmise nimel peavad ELi põllumajandustootjad täitma rangeimaid toiduohutust, keskkonnatingimusi ja loomade heaolu käsitlevaid eeskirju kui nende konkurendid mujal maailmas. Euroopa põllumajandusettevõtjad vajavad kõrgete sihtidega ja tõhusat edenduspoliitikat, mis aitab tõsta esile selle sektori lisandväärtust. Ka Euroopa tööhõive ja majanduskasvu seisukohast on oluline, et EL saaks parandada oma põllumajandus- ja toiduainesektori positsiooni traditsioonilistel ja tärkavatel turgudel. Seepärast peame kaaluma, kuidas oma kavasid selle eesmärgi saavutamiseks kõige paremini kohandada.”

Rohelises raamatus on esitatud rida mitmetahulisi küsimusi ning kõigil sidusrühmadel (tarbijad, tootjad, turustajad ja ametiasutused) palutakse oma märkused ja ettepanekud esitada 30. septembriks 2011. Vastuste põhjal koostab komisjon teatise, mis avaldatakse järgmisel aastal ja mille tulemusel peaks valmima õigusaktide ettepanekud.

Raamat koosneb neljast jaost: kõnealuse poliitika lisandväärtus Euroopale, ELi siseturul (sh kohalikel ja piirkondlikel turgudel) rakendatavad eesmärgid ja meetmed, maailmaturul rakendatavad eesmärgid ja meetmed ning üldisemad küsimused poliitika sisu ja juhtimise kohta. Esitatud 16 küsimust sisaldavad eri aspekte ja ideesid, mis peaksid vastustele tõuget andma. Näiteks on küsitud, millist teavet on vaja anda ja milliseid edendusmeetmeid võtta nii ELi kui ka ELi-välisel turul ning millised esmatähtsad eesmärgid tuleks seada. Samuti on esitatud küsimus mitut riiki hõlmavate kavade kohta ja uuritud, kuidas saaks innustada suurema Euroopa mõõtmega kavade arendamist.

Taust

Kehtivad eeskirjad ELi põllumajandustoodete ja toiduainetega seotud teavitamise ja nende toodete edendamise kohta koostati 1980. aastatel. Eeskirju on aastate jooksul kohandatud, võttes eelkõige arvesse kvaliteedimärkide suurenevat arvu. ELi eelarvest kulutati nõukogu määruse (EÜ) nr 3/2008 alusel kõnealuste toodete edendamisele 2007. aastal 50,6 miljonit eurot, 2008. aastal 53,2 miljonit eurot, 2009. aastal 47,4 miljonit eurot ja 2010. aastal 47,4 miljonit eurot. Praeguse süsteemi kohaselt on enamik kavasid suunatud ELi turule (71% kavadest, 74% kavade väärtusest) ja ligikaudu 8% on mitut riiki hõlmavad kavad. Ajavahemikul 2006–2010 kiideti ELi eelarvest heaks 190 enamasti 3-aastase kestusega kava koguväärtusega 259,4 miljonit eurot1. (NB! Neid peavad kaasrahastama osalevad organisatsioonid ja liikmesriigid.) Samas lükati kohaldatavate rangete eeskirjade kohaselt 2006.–2010. aastal tagasi ligikaudu 59% taotlustest.

Lisateave

Lisateabe saamiseks ja arutelus osalemiseks külastage veebisaiti

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Kontaktisikud:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)

1 :

Vt http://ec.europa.eu/agriculture/prom/com-2010-692_en.pdf: aruanne teavitus- ja edendusmeetmete kohaldamise kohta 2006. aastast 2010. aasta keskpaigani.


Side Bar