Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Zelená kniha o tom, jak přivést spotřebitele na chuť evropským zemědělským výrobkům

Brusel 14. července 2011 – Evropská komise dnes zahájila diskusi o budoucnosti podpory zemědělských výrobků EU a informačních programů o nich. Zveřejněním zelené knihy o těchto otázkách Komise hledá způsob, jak vytvořit cílenější a ambicióznější budoucí strategii, která spotřebitelům v EU i mimo ni srozumitelným způsobem přiblíží kvalitu, tradice a přidanou hodnotu evropských zemědělských a potravinářských výrobků.

Komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova Dacian Cioloș dnes v Bruselu při prezentaci zelené knihy uvedl: „Jelikož je nezbytné chránit zdraví našich spotřebitelů, čelí evropští zemědělci přísnějším pravidlům v oblasti bezpečnosti potravin, environmentálních podmínek a dobrých životních podmínek zvířat než jejich konkurenti jinde ve světě. Evropské zemědělství potřebuje ambiciózní a účinnou politiku podpory, která klade důraz na přidanou hodnotu tohoto odvětví. Zlepšení postavení zemědělsko-potravinářského odvětví na tradičních a nově vznikajících trzích je rovněž důležité pro evropská pracovní místa a růst. Musíme proto zvážit, jak nejlépe přizpůsobit stávající programy a tento cíl podpořit.“

Zelená kniha se zabývá řadou mnohostranných otázek a vyzývá všechny zúčastněné strany, jako jsou spotřebitelé, výrobci, distributoři a veřejné orgány, aby do 30. září 2011 podali své připomínky a návrhy. Komise na základě těchto odpovědí připraví sdělení, které bude zveřejněno příští rok a které by pak mělo vést k legislativním návrhům.

Zelená kniha je rozdělena na čtyři části, kterými jsou evropská přidaná hodnota této politiky, cíle a opatření pro vnitřní trh EU, včetně místních a regionálních trhů, cíle a opatření pro světové trhy a širší otázky týkající se obsahu a řízení této politiky. Celkem 16 otázek obsahuje různé aspekty a návrhy, které mají podnítit reakce. Jedna z otázek se například zaměřuje na konkrétní požadavky na informace a propagaci, a to jak na trhu EU, tak na vnějším trhu, a na to, jaké by měly být stanoveny priority. Další otázka se týká programů zahrnujících více zemí a toho, co lze podniknout na podporu programů s širším evropským rozměrem.

Souvislosti

Stávající pravidla pro informování o zemědělsko-potravinářských výrobcích a jejich propagaci byla vytvořena v 80. letech 20. století a během let byla zejména díky rostoucímu počtu značek jakosti upravena. Rozpočtové prostředky vydané na propagaci podle nařízení Rady (ES) č. 3/2008 tvořily 50,6 milionu EUR v roce 2007, 53,2 milionu EUR v roce 2008, 47,4 milionu EUR v roce 2009 a 47,4 milionu EUR v roce 2010. Současný systém předpokládá zaměření většiny programů na trh EU (71 % programů, což představuje 74 % hodnoty) a přibližně 8 % jsou programy zahrnující více zemí. Mezi lety 2006 a 2010 bylo schváleno 190 programů, přičemž se většinou jednalo o tříleté programy, na které bylo z rozpočtu EU vyhrazeno celkem 259,4 milionu EUR1. (Pozn.: ty musí být spolufinancovány zúčastněnými organizacemi a členskými státy). Během období 2006–2010 bylo z důvodu přísných pravidel zamítnuto přibližně 59 % žádostí.

Další informace

Další informace a link ke konzultaci naleznete zde:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm.

Kontaktní osoby:

Roger Waite +32 22961404

Johan Reyniers +32 22956728

1 :

Viz http://ec.europa.eu/agriculture/prom/com-2010-692_en.pdf: zpráva o provádění informačních a propagačních opatření (mezi rokem 2006 a polovinou roku 2010).


Side Bar