Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Зелена книга относно насърчаването на вкусовете на Европа

Брюксел, 14 юли 2011 г. — Днес Европейската комисия откри дебат относно бъдещето на схемите за насърчаване и информиране по отношение на селскостопанските продукти на ЕС. С публикуването на зелена книга по тези въпроси Комисията проучва как да оформи по-целенасочена и по-амбициозна стратегия за бъдещето, която ще направи по-ясни за потребителите — както в ЕС, така и извън него — качеството, традициите и добавената стойност на европейските селскостопански и хранителни продукти.

На днешното представяне на зелената книга в Брюксел европейският комисар за селското стопанство и развитието на селските райони Дачиан Чолош заяви: С цел да защитят здравето на нашите потребители земеделските производители в Европа трябва да спазват по-строги правила по отношение на безопасността на храните, доброто екологично състояние и хуманното отношение към животните в сравнение с конкурентите си на други места по света. Европейският селскостопански отрасъл има нужда от амбициозна и ефективна политика за насърчаване, която подчертава добавената стойност на този сектор. За работните места и растежа в Европа е важно също и хранително-вкусовата промишленост на ЕС да подобри позицията си на традиционните и на бързо развиващите се пазари. Затова е необходимо да помислим как най-добре да адаптираме схемите си, за да подкрепим тази цел.“

В зелената книга се повдигат редица многостранни въпроси и се приканват всички заинтересовани страни — потребители, производители, дистрибутори и официални органи — да изпратят своите коментари и предложения до 30 септември 2011 г. Въз основа на тези отговори Комисията ще изготви съобщение, което трябва да бъде публикувано догодина и след това да доведе до законодателни предложения.

Зелената книга е разделена на четири части, а именно: европейската добавена стойност на тази политика; целите и мерките, които трябва да се използват на вътрешния пазар на ЕС, в това число на местните и регионалните пазари; целите и мерките, които трябва да се използват на световните пазари, и по-общи въпроси относно съдържанието и управлението на политиката. Поставените въпроси — общо 16 на брой — представят различни аспекти и предложения, имащи за цел да предизвикат отговори. С тях се пита, например, какви са специфичните нужди от информиране и насърчаване на пазара на ЕС и на външния пазар и какви приоритети трябва да бъдат определени. Има също така въпрос относно многонационалните програми и какво може да се направи, за да се насърчат програми с по-голямо европейско измерение.

Контекст

Настоящите правила на ЕС за информиране и насърчаване в областта на селскостопанските продукти и храни са изготвени през 80-те години на миналия век. С течение на времето те са адаптирани, като по-специално е увеличен броят на знаците за качество. Бюджетът на ЕС, изразходван за насърчаване в рамките на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета, е възлизал на 50,6 млн. EUR през 2007 г., 53,2 млн. EUR през 2008 г., 47,4 млн. EUR през 2009 г. и 47,4 млн. EUR през 2010 г. При настоящата система повечето програми са насочени към пазара на ЕС (71 % от броя им, 74 % в стойностно изражение), а около 8 % от тях са многонационални програми. В периода 2006—2010 г. са одобрени 190 програми, повечето от които са схеми с продължителност 3 години, на обща стойност 259,4 млн. EUR от бюджета на ЕС1. (Забележка: Те трябва да бъдат съфинансирани от участващите организации и от държавите-членки). Освен това, в съответствие с прилаганите строги правила, в периода 2006—2010 г. са отхвърлени около 59 % от кандидатурите.

Допълнителна информация

За допълнителна информация и за участие в консултациите вж. следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

За контакти:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Johan Reyniers (+32 2 295 67 28)

1 :

Вж. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0692:FIN:BG:PDF: Доклад относно прилагането на действията за информиране и насърчаване (от 2006 г. до средата на 2010 г.).


Side Bar