Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI MT

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Att resa med sällskapsdjur: kommissionen agerar för att skydda EU-länderna från dvärgbandmask

Bryssel den 14 juli 2011 – Kommissionen antog idag en förordning som innebär att hundar från och med den 1 januari 2012 kan få en behandling innan de reser till vissa förtecknade EU-länder som uppger att dvärgbandmasken (echinococcus) inte förekommer i landet.

Det gäller för närvarande Finland, Storbritannien, Irland och Malta.

För att kunna föras upp på listan måste länderna införa övervakningsprogram och varje år rapportera till kommissionen. Förekomst av dvärgbandmask ska omedelbart rapporteras till kommissionen och till övriga EU-länder.

Föra avresa till något av dessa fyra länder ska hunden genomgå en särskild behandling som utförs av en veterinär. Veterinären ska därefter föra in uppgifterna om behandlingen i djurets pass. Hundens ägare kan därefter resa med sin hund under 24 timmar till fem dagar (120 timmar) efter behandlingen.

Genom förordningen harmoniseras kraven på behandling och restiden efter behandlingen för de länder som finns upptagna på listan, vilket underlättar resan för ägaren.

Vad är Echinococcus

Echinococcus multilocularis är en dvärgbandmask.

Den typiska smittvägen för parasiten i Europa är genom vilda köttätande djur, t.ex. rävar, som huvudvärddjur, och flera arter av däggdjur, särskilt små gnagare, som mellanvärddjur. Gnagarna smittas när de får i sig ägg av dvärgbandmasken som sprids via rävars eller hundars avföring.

Hundar kan få i sig masken när de äter smittade gnagare. Den kan sedan vara en smittkälla för människor och kan kontaminera miljön. Infektionen hos människan kallas alveolär echinokockos. Det är en sällsynt zoonotisk sjukdom som anses som en av de allvarligaste parasitsjukdomarna hos människan i icke-tropiska områden.

Smittan förekommer hos djur på norra halvklotet, även de centrala och norra delarna av Europa. I vissa områden av Europeiska unionen har den dock aldrig påträffats.

Bakgrund

Enligt förordning (EG) nr 998/2003 (förordningen om sällskapsdjur) måste sällskapsdjur som hundar, katter och illrar som i icke-kommersiellt syfte reser med sina ägare till ett annat EU-land åtföljas av ett pass, och när de importeras från ett land utanför EU ska de åtföljas av ett intyg som styrker en giltig rabiesvaccination. Förordningen medger också en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2011 för Finland, Irland, Malta, Sverige och Storbritannien. Detta innebär att vissa ytterligare krav som gäller rabies, dvärgbandmask och fästingar måste vara uppfyllda för införsel av sällskapsdjur till dessa länder.

Sverige finns inte upptaget på listan över EU-länder som uppger att de är fria från dvärgbandmask, eftersom landet rapporterade sina första fall hos vilda köttätare i januari 2011.

Kommissionens åtgärder idag grundas på rådgivning från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Efsa ansåg att risken att dvärgbandmasken införs i parasitfria områden när smittade hundar förflyttas är större än försumbar. Myndigheten konstaterade att risken skulle kunna minskas om hundar från endemiska områden behandlas innan de förs in i ett området där dvärgbandmasken inte förekommer.

På grundval av sina delegerade befogenheter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt antog Europeiska kommissionen idag ovanstående bestämmelser. De kommer nu att översändas för granskning i Europaparlamentet och rådet, där ärendet kommer att behandlas i ca fyra månader. Om ingen av institutionerna motsätter sig bestämmelserna offentliggörs den delegerade förordningen i Europeiska unionens officiella tidning och träder i kraft tjugo dagar efter offentliggörandet.

På grundval av samma befogenheter antog kommissionen idag också en annan delegerad förordning om ändring av de tekniska kraven för rabiesvaccination enligt förordning (EG) nr 998/2003. I de nya reglerna klargörs att vaccinationsdagen inte får infalla tidigare än den dag för märkningen med mikrochip eller tatuering som anges i passet eller i det åtföljande hälsointyget (vid förflyttning från ett land utanför EU).

Mer information:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm

MEMO/09/277

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar