Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Bekämpa förfalskningar: Strängare tullåtgärder ökar skyddet för immaterialrätt

Bryssel den 14 juli 2011 – Under 2010 tog EU-tullen över 103 miljoner produkter i beslag vid EU:s yttre gränser för at de misstänktes bryta mot immaterialrätten. Enligt kommissionens årsrapport om EU-tullens kontroller av efterlevnaden av immaterialrättigheterna, som offentliggjordes i dag, har antalet försändelser som stoppats av tullen nästan fördubblats mot föregående år. År 2009 stoppades 43 500 försändelser, mot nästan 80 000 år 2010. I dagens rapport finns också statistik om typ, ursprung och transportsätt för de produkter som kränker immaterialrätten som stoppats vid EU:s yttre gränser. För förta gången anges också värdet på de varor som stoppats. Det uppskattas till över 1 miljard euro. Den största kategorin var cigaretter (34 %), kontorsmaterial (9 %), andra tobaksvaror (8 %), märken, etiketter och emblem (8 %), kläder (7 %) och leksaker (7 %). 14,5 % av alla stoppade artiklar var hushållsprodukter som schampo, tvål, läkemedel eller hushållsapparater (hårtorkar, rakapparater, datorkomponenter) som potentiellt skulle kunna påverka konsumenternas hälsa och säkerhet. En av de tydligaste utvecklingstendenserna i år är att antalet stoppade postförsändelser ökar.

Algirdas Šemeta, kommissionären med ansvar för skatter, tullar, bedrägeribekämpning och revision kommenterade detta: ”Vi har sett en enorm ökning av stoppade postförsändelser sedan förra året: antalet fall tredubblades från 15 000 till över 48 000, och det handlar ofta om läkemedel och kroppsvårdsprodukter. Denna ökning har att göra med att människor allt oftare handlar på nätet.” Han tillade: ”I maj föreslog jag nya bestämmelser för att skärpa kampen mot förfalskningar. EU:s konsumenter, men också rättighetsinnehavarna, väntar sig att varor ska vara kontrollerade och säkra. Vi kommer att fortsätta att öka våra satsningar inom EU och med våra internationella handelsparter för att nå högsta möjliga skyddsnivå för immaterialrättigheter, både för legitima företag och för konsumenterna.”

Vad gäller härkomstland är det fortfarande Kina som med 85 % av varorna är den viktigaste källan för immaterialrättskränkande varor. Andra länder som Turkiet, thailand, Hongkong och Indien ledde för vissa produktkategorier (livsmedel, andra drycker än alkohol, minneskort respektive läkemedel). 90 % av alla stoppade produkter blev antingen förstörda eller också inleddes ett domstolsärende för att fastställa brottet.

Bakgrund

Som redan anges i EU:s 2020-strategi är skyddet av immaterialrätt av avgörande betydelse för EU:s ekonomi och en viktig drivkraft för EU:s framtida tillväxt inom områden som forskning, innovation och sysselsättning. Effektiv tillämpning skyddet av immaterialrätten är dessutom nödvändig för att vissa förfalskade produkter (som livsmedel, kroppsvårdsmedel och produkter för barn) som tillverkas under oreglerade förhållanden kan medföra allvarliga hälso- och säkerhetsrisker för EU:s befolkning.

EU-tullen har en viktig roll när det gäller att se till att produkter som bryter mot immaterialrätten inte kommer in på den inre marknaden. Kommissionen genomför en rad olika åtgärder för att öka tullens möjligheter att bekämpa sådan handel. Den 24 maj 2011 antog kommissionen ett förslag till en ny förordning om tullens kontroller av efterlevnaden av immaterialrättigheterna, som del i ett omfattande paket med immaterialrättsåtgärder (se IP/11/ 630, MEMO/11/327).

Gott samarbete med internationella handelsparter kan också vara till stor hjälp för att förebygga och upptäcka införsel av immaterialrättsskändande varor till EU. Under 2009 undertecknade EU en handlingsplan med Kina som särskilt handlar om förbättrat samarbete i fråga om tullens genomförande av immaterialrättskyddande åtgärder (IP/09/193). Under 2010 förlängdes denna handlingsplan till slutet av 2012 (IP/10/1079). samarbetet med näringslivet är också väldigt viktigt för att immaterialrättsskändande produkter ska kunna identifieras. Företag kan begära särskilda tullinsatser om de misstänker att deras immaterialrättigheter överskrids, och de uppgifter som näringslivet lämnar hjälper tullen att bättre rikta sina kontroller. Kommissionen har utarbetat en handledning för rättighetsinnehavare som vill lämna in en sådan begäran, och är löpande i nära kontakt med den privata sektorn för att se var man skulle kunna göra ytterligare förbättringar av kontrollerna.

Hela rapporten finns på:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Se även MEMO/11/506

Dokumenterat filmmaterial finns på Europe by satellite (EbS):

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I070427&sitelang=en

Kontaktpersoner :

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar