Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Boj proti falzifikátom: prísnejšie colné opatrenia zvyšujú ochranu práv duševného vlastníctva

Brusel 14. júla 2011 – V roku 2010 zhabali colné orgány na vonkajších hraniciach EÚ viac než 103 miliónov produktov podozrivých z porušovania práv duševného vlastníctva (PDV). Podľa dnes uverejnenej výročnej správy Komisie o presadzovaní PDV colnými orgánmi sa počet zásielok zadržaných colnými orgánmi v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer zdvojnásobil zo 43 500 v roku 2009 na takmer 80 000 v roku 2010. Dnešná správa obsahuje aj štatistické údaje o druhu, pôvode a spôsobe prepravy výrobkov porušujúcich PDV, ktoré boli zadržané na vonkajších hraniciach EÚ. Prvýkrát sa v správe uvádza aj hodnota zadržaného tovaru, ktorá sa odhaduje na 1 miliardu EUR. Medzi kategórie s najväčším množstvom zadržaných výrobkov patria cigarety (34 %), kancelárske potreby (9 %), iné tabakové výrobky (8 %), štítky, visačky a emblémy (8 %), oblečenie (7 %) a hračky (7 %). 14,5 % všetkých zadržaných výrobkov tvorili výrobky pre domácnosť, napr. šampóny, mydlá, lieky alebo domáce spotrebiče (sušiče vlasov, holiace strojčeky, počítačové príslušenstvo), ktoré mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Jedným z hlavných trendov tohto roka je zvyšujúci sa počet zadržaných poštových balíkov.

Komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algirdas Šemeta uviedol: „Od minulého roka sme zaznamenali mohutný nárast zadržaných poštových zásielok: počet prípadov sa strojnásobil z 15 000 na vyše 48 000 a mnoho zhabaného tovaru obsahovalo lieky a produkty starostlivosti o telo. Tento trend stúpa vďaka zvyšujúcemu sa počtu nákupov online.“ Dodal: „V máji som predložil návrh nových pravidiel na posilnenie boja proti falzifikátom. Európski spotrebitelia, ako aj nositelia práv očakávajú prísnu kontrolu a ochranu bezpečnosti tovaru. V rámci EÚ, ako aj spolu s našimi partnermi na medzinárodnej úrovni sa budeme aj naďalej čoraz viac usilovať o zabezpečenie maximálnej úrovne ochrany PDV legitímne fungujúcich podnikov, ako aj spotrebiteľov.“

Pokiaľ ide o krajiny, odkiaľ sa tovar dováža, bola Čína s 85 % všetkých výrobkov porušujúcich PDV aj naďalej ich hlavným zdrojom. Z ostatných krajín, akými sú Turecko, Thajsko, Hong Kong alebo India, sa dovážala väčšina produktov v určitých kategóriách (z Turecka potraviny, z Thajska nápoje iné než alkoholické nápoje, z Hong Kongu pamäťové karty a z Indie lieky). 90 % všetkých zadržaných produktov bolo zničených alebo sa stali predmetom súdneho konania s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu PDV.

Kontext

Tak, ako sa zdôrazňuje aj v stratégii Európa 2020, je ochrana PDV základom hospodárstva EÚ a kľúčovou hnacou silou jej ďalšieho rastu v oblastiach, akými sú výskum, inovácie a zamestnanosť. Nevyhnutné je aj účinné presadzovanie PDV, pretože určité falšované výrobky, napr. potraviny, výrobky starostlivosti o telo a predmety pre deti, ktoré sa vyrábajú v neregulovanom prostredí, môžu vážne ohroziť zdravie a bezpečnosť občanov EÚ.

Colné orgány EÚ zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabraňovaní tomu, aby sa výrobky, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva, dostali na vnútorný trh EÚ. Komisia prijíma mnohé opatrenia na posilnenie možností colných úradov bojovať proti takémuto obchodu. Komisia prijala 24. mája 2011 návrh nového nariadenia o presadzovaní PDV colnými orgánmi ako súčasť komplexného balíka opatrení v oblasti PDV (pozri IP/11/630, MEMO/11/327).

Dobrá spolupráca s medzinárodnými obchodnými partnermi môže takisto výrazne prispieť k tomu, aby sa zabránilo vývozu tovaru porušujúcemu PDV do EÚ a k jeho odhaľovaniu. EÚ podpísala v roku 2009 akčný plán s Čínou, ktorý sa špecificky zameriava na posilnenie spolupráce pri presadzovaní PDV colnými orgánmi (IP/09/193). V roku 2010 sa akčný plán predĺžil do konca roku 2012 (IP/10/1079). Na zabezpečenie náležitej identifikácie tovaru, ktorý porušuje PDV, je veľmi dôležitá aj spolupráca s priemyslom. Podniky môžu požiadať o konkrétne colné opatrenia, ak majú podozrenie, že ich práva duševného vlastníctva sú porušované, a informácie poskytnuté priemyslom pomáhajú colným úradom lepšie zamerať kontroly. Komisia vypracovala príručku pre nositeľov práv, ktorá im pomôže pri podávaní takýchto žiadostí, a zostáva v úzkom kontakte so súkromným sektorom, aby zistila, ako by sa dali kontroly ďalej zlepšiť.

Kompletnú správu nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Pozri aj MEMO/11/506

Zábery tovaru nájdete na EbS:

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I070427&sitelang=en

Kontaktné osoby:

David Boublil +32 2 296 55 73

Maud Scelo +32 2 298 15 21


Side Bar