Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Võltsinguvastane võitlus: tõhusamad tollimeetmed parandavad intellektuaalomandi õiguste kaitset

Brüssel, 14. juuli 2011 – Aastal 2010 konfiskeeris Euroopa Liidu toll ELi välispiiridel enam kui 103 miljonit intellektuaalomandiõiguste rikkumise kahtlusega toodet. Komisjoni täna avaldatud aastaaruanne ELis intellektuaalomandiõiguste kaitseks võetud tollimeetmete kohta näitab, et tolli kinnipeetud saadetiste arv on möödunud aastaga võrreldes peaaegu kahekordistunud, tõustes 43 500-lt aastal 2009 kuni 80 000-ni aastal 2010. Aruanne annab ka statistilise ülevaate välispiiridel kinni peetud intellektuaalomandiõigusi rikkuvate toodete tüübist, päritolust ja nende transportimise viisidest. Esimest korda esitatakse aruandes ka kinnipeetud kauba väärtus, milleks on hinnanguliselt üle ühe miljardi euro. Tolli poolt kinnipeetud tooted olid peamiselt sigaretid (34%), kontoritarbed (16%), muud tubakatooted (8%), kaubamärgid, märgised ja embleemid (8%), rõivad (7%) ja mänguasjad (7%). 14,5% kogu kinnipeetud kaubast moodustasid esmatarbekaubad, nagu näiteks šampoonid, seebid, ravimid, või kodumasinad (föönid, pardlid, arvutiosad), mis võivad mõjutada tarbijate tervist ja ohutust. Üheks selle aasta põhisuundumuseks on postipakkide kinnipidamiste suurenemine.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta ütles: „Eelmisest aastast alates on kinnipidamiste arv postiliikluses järsult suurenenud: Juhtumite arv kolmekordistus 15 000 juhtumilt enam kui 48 000 juhtumini ning olulise osa kaubast moodustasid ravimid ja kehahooldusvahendid. See kasvutendents peegeldab üha kasvavat internetiostude arvu.” Volinik lisas: „Tegin mais ettepaneku võtta vastu uued eeskirjad võltsinguvastase võitluse tõhustamiseks. Nii Euroopa tarbijad kui ka intellektuaalomandi õiguste omajad eeldavad, et kaup on põhjalikult kontrollitud ja ohutu. Suurendame oma jõupingutusi ELis ja koostöös oma rahvusvaheliste partneritega, et tagada intellektuaalomandiõiguste kaitse kõrgeimal tasemel nii seaduskuulekatele ettevõtjatele kui ka tarbijatele.”

Lähteriikide osas on intellektuaalomandiõigusi rikkuvate toodete peamiseks päritolumaaks endiselt Hiina – kokku 85% kõikidest piraattoodetest. Teised riigid, nagu näiteks Türgi, Tai, Hongkong ja India on esirinnas teatud kindlates tootekategooriates (vastavalt toiduained, mittealkohoolsed joogid, mälukaardid ja ravimid). 90% juhtudel kinnipeetud tooted kas hävitati või algatati kohtumenetlus rikkumise kindlaksmääramiseks.

Taustteave

ELi 2020. aasta strateegias rõhutatakse, et intellektuaalomandiõiguste kaitse on ELi majanduse nurgakivi ja oluline edasiseks majanduskasvuks sellistes valdkondades nagu teadusuuringud, innovatsioon ja tööhõive. Intellektuaalomandiõiguste kaitse tõhustamine on samuti oluline, kuna teatavad võltstooted (näiteks toiduained, kehahooldusvahendid ja lastekaubad), mida valmistatakse kontrollimata keskkonnas, võivad kujutada ELi kodanikele tervisekaitse ja ohutuse seisukohast tõsist ohtu.

Intellektuaalomandiõigusi rikkuvate toodete Euroopa Liidu siseturule sattumise peatamisel mängib otsustavat rolli ELi toll. Komisjon on võtnud mitmeid meetmeid, et tugevdada tolli võitlust sellise kaubandusega. Komisjon võttis 24. mail 2011 ühtse intellektuaalomandiõiguse meetmepaketi osana vastu intellektuaalomandi õiguste kaitse tagamist käsitleva uue määruse ettepaneku (vt IP/11/630, MEMO/11/327).

Rahvusvaheliste kaubanduspartneritega tehtav koostöö võib samuti olla suureks abiks EList eksporditavate intellektuaalomandiõigusi rikkuvate kaupade tuvastamisel ja sellise ekspordi vältimisel. EL ja Hiina allkirjastasid 2009. aastal tegevuskava, mis konkreetselt keskendub koostöö tõhustamisele tolliga, et tagada intellektuaalomandiõiguste kaitse (IP/09/193). Seda tegevuskava pikendati 2010. aastal kuni aastani 2012 (IP/10/1079). Samuti on väga oluline koostöö tööstusega, et oleks võimalik välja selgitada intellektuaalomandiõigusi rikkuvad tooted. Kui ettevõte kahtlustab, et tema intellektuaalomandiõigusi rikutakse, võib ta nõuda tollilt sellekohaste meetmete võtmist. Ettevõtetelt saadav teave aitab tollil kontrolle sihipärasemalt teostada. Komisjon on koostanud juhendi intellektuaalomandi õiguste omajatele, et aidata neil selliseid kaebusi esitada, ja hoiab tihedat sidet erasektoriga, et leida edaspidiseks kontrolli parandamise võimalusi.

Aruande täisversioon on kättesaadav järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Vt ka MEMO/11/506

Arhiiviülesvõtted on kättesaadavad EbS-is:

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I070427&sitelang=en

Kontaktisikud:

David Boublil (+32 2 296 55 73)

Maud Scelo (+32 2 298 15 21)


Side Bar