Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen presenterar alternativ för ett europeiskt program som ska spåra finansiering av terrorism

Bryssel den 13 juli 2011 – I dag svarade kommissionen på uppmaningen från Europarlamentet och Europeiska unionens råd genom att anta ett meddelande som anger huvuddragen för ett europeiskt program för att spåra finansiering av terrorism (TFTP). Meddelandet är ett första svar på begäran om att förbereda en rättslig och teknisk ram för att kunna fastställa ett sådant system inom Europeiska unionen.

– Efter TFTP-avtalet mellan EU och Förenta staterna bad Europaparlamentet och rådet kommissionen att finna en europeisk lösning för framtagning av information på europeisk mark. Med dagens meddelande vill kommissionen beskriva olika möjligheter och sätta igång en debatt om möjliga framtida förslag. Jag tänker noga bevaka nödvändigheten och proportionaliteten hos eventuella åtgärder eftersom framtida förslag måste respektera grundläggande rättigheter och särskilt garantera en hög nivå på uppgiftsskyddet, sa Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor.

Ett europeiskt TFTP-avtal ska ha två huvudsakliga mål. För det första måste programmet minska mängden personuppgifter som överförs till Förenta staterna. För det andra ska det hjälpa till att stoppa terroristers tillgång till finansiering och material och följa deras transaktioner.

I meddelandet ger kommissionen tydliga indikationer på vilka huvudfrågor man måste besluta om innan ett sådant program kan fastställas. EU-invånarnas grundläggande rättigheter, uppgiftsskydd, datasäkerhetsfrågor, programmets operativa räckvidd och dess kostnader är några av huvudfrågorna.

I dagens meddelande presenteras de olika möjligheter som föreligger just nu utan att något alternativ förespråkas mer än något annat. Kommissionen diskuterar nu möjligheterna i detalj med rådet och Europaparlamentet för att skapa en givande debatt innan man beslutar om nästföljande steg mot bakgrund av en noggrann konsekvensanalys.

Bakgrund

Den 28 juni 2010 undertecknade Europeiska unionen och Amerikas förenta stater avtalet om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmedel i enlighet med programmet för att spåra finansiell terrorism (TFTP-avtalet mellan EU och Förenta staterna). Vid samma tidpunkt bad rådet kommissionen att föreslå ”en rättslig och teknisk ram för framtagning av information på EU:s territorium” senast den 1 augusti 2011. Kommissionen har sedan dess arbetat på ett möjligt införande av ett sådant system. Meddelandet är ett första steg mot ett konkret förslag.

Framtagningen av ett Europeiskt TFTP-avtal ingår i en bredare plan för att förhindra terrorism och skydda EU:s invånare såsom det anges i EU:s strategi för den inre säkerheten, som presenterades av kommissionen i november 2010 (IP/10/1535 och MEMO/10/598).

Mer information:

Hemsidan för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

Webbplatsen för GD Inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar