Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia predstavuje možnosti vytvorenia európskeho systému na sledovanie financovania terorizmu

Brusel 13. júla 2011 – Komisia dnes v reakcii na výzvu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie prijala oznámenie, v ktorom načrtáva hlavné možnosti, ako vytvoriť európsky systém na sledovania financovania teroristickej činnosti (European Terrorist Finance Tracking System – TFTS). Uvedené oznámenie predstavuje prvotnú reakciu na predmetnú žiadosť pripraviť právny a technický rámec na vytvorenie takéhoto systému v rámci Európskej únie.

Komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti uviedla: „V nadväznosti na uzatvorenie dohody medzi EÚ a USA v tejto oblasti Európsky parlament a Rada požiadali Komisiu, aby našla európske riešenie, pokiaľ ide o získavanie požadovaných údajov na európskej pôde. Dnes predstavené oznámenie uvádza rôzne potenciálne možnosti a usiluje sa odštartovať diskusiu o možných budúcich návrhoch. Vzhľadom nato, že tieto budúce návrhy budú musieť plne rešpektovať základné práva a najmä zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov, mám v úmysle venovať veľkú pozornosť potrebnosti a proporcionalite akýchkoľvek prípadných opatrení, ktoré môžu byť navrhnuté.“

Európsky systém na sledovanie financovania teroristickej činnosti by mal sledovať dva ciele. Po prvé musí systém prispievať k obmedzovaniu množstva osobných údajov zasielaných do USA. Po druhé by mal výrazne prispieť k úsiliu o odrezanie teroristov od zdrojov financovania a materiálneho vybavenia, ako aj k úsiliu o sledovanie ich transakcií.

V oznámení sú zreteľne opísané kľúčové otázky, ktoré bude potrebné vyriešiť predtým, ako bude takýto systém možné vytvoriť. Patrí k nim potreba plne dodržiavať základné práva európskych občanov, otázky súvisiace s ochranou a bezpečnosťou údajov, operačný rozsah systému, ako aj súvisiace náklady.

V dnešnom oznámení sú predostreté rôzne možnosti, ktoré sú v tejto fáze predmetom úvah bez toho, aby sa ktorákoľvek možnosť uprednostňovala. Komisia teraz tieto možnosti podrobne prediskutuje s Radou a Európskym parlamentom predtým, než sa na základe podrobného posúdenia vplyvu rozhodne o ďalších krokoch. .

Kontext

Európska únia a Spojené štáty americké 28. júna 2010 podpísali dohodu o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (dohoda o TFTP medzi EÚ a USA). Rada EÚ zároveň požiadala Európsku komisiu, aby do 1. augusta 2011 predložila návrh „právneho a technického rámca na získavanie údajov na území EÚ“. Komisia odvtedy pracovala na možnom zavedení takéhoto systému. Toto oznámenie predstavuje prvý krok smerom ku konkrétnym návrhom.

Budovanie systému EÚ na sledovanie financovania teroristickej činnosti je súčasťou rozsiahlejšej agendy zameranej na predchádzanie terorizmu a na ochranu európskych občanov, ktorú Komisia predstavila v novembri 2010 (IP/10/535MEMO/10/598) pod názvom Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ.

Ďalšie informácie:

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar