Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio valmistelee EU:n terrorismin rahoituksen jäljittämisjärjestelmän perustamista

Bryssel, 13. heinäkuuta 2011 – Komissio on tänään hyväksynyt Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä tiedonannon, jossa esitetään eri vaihtoehtoja EU:n terrorismin rahoituksen jäljittämisjärjestelmän (TFTS) perustamista varten. Tiedonannossa pohditaan alustavasti, millaista oikeudellista ja teknistä kehystä tällaisen järjestelmän perustaminen Euroopan unioniin edellyttäisi.

EU ja Yhdysvallat tekivät viime vuonna ns. TFTP-sopimuksen rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä, minkä jälkeen Euroopan parlamentti ja neuvosto pyysivät komissiota selvittämään eurooppalaista ratkaisua tällaisten tietojen keräämiseksi EU:n alueella. Tänään hyväksytyssä tiedonannossa käydään läpi eri vaihtoehtoja ja viritetään keskustelua mahdollisista myöhemmin tehtävistä ehdotuksista. ”Tulevissa ehdotuksissa on noudatettava perusoikeuksia ja varmistettava erityisesti tietosuojan korkea taso. Aion pitää huolen siitä, että ehdotettavat toimenpiteet ovat tavoitteeseensa nähden oikeasuhteisia”, korosti sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

EU:n TFTS-järjestelmällä tulisi olla kaksi päätavoitetta. Ensinnäkin sen avulla on voitava rajoittaa Yhdysvaltoihin siirrettävien henkilötietojen määrää. Toiseksi järjestelmän avulla olisi voitava estää tehokkaammin terroristien rahoituksen ja materiaalien saanti ja parantaa mahdollisuuksia seurata heidän liiketoimiaan.

Tiedonannossa käsitellään keskeisiä kysymyksiä, jotka on ratkaistava ennen kuin tällainen järjestelmä voidaan perustaa. Näitä ovat Euroopan kansalaisten perusoikeuksien kunnioittaminen, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät kysymykset, järjestelmän operatiivinen soveltamisala sekä kustannukset.

Tiedonannossa esitellään harkinnassa olevia vaihtoehtoja, mutta ei nimetä yhtä suosikkia. Seuraavaksi komissio tarkastelee eri vaihtoehtoja yksityiskohtaisemmin neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa. Lisätoimista päätetään vasta perusteellisen vaikutustenarvioinnin jälkeen.

Tausta

Euroopan unioni ja Amerikan yhdysvallat allekirjoittivat 28. kesäkuuta 2010 sopimuksen rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin (TFTP-sopimus). Samaan aikaan Euroopan unionin neuvosto pyysi komissiota esittämään 1. päivään elokuuta 2011 mennessä ”oikeudelliset ja tekniset puitteet tietojen valikoimiseksi Euroopan unionin alueella”. Komissio on nyt pohtinut tällaisen järjestelmän käyttöönoton edellytyksiä. Tiedonanto on ensimmäinen askel kohti konkreettisten ehdotusten esittämistä.

EU:n TFTS-järjestelmän kehittäminen on osa laajempaa toimintaa, jonka tavoitteena on terrorismin torjunta ja Euroopan kansalaisten suojeleminen. Komissio hyväksyi marraskuussa 2010 tähän liittyvän EU:n sisäisen turvallisuuden strategian (ks. IP/10/1535 ja MEMO/10/598).

Lisätietoja

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivu:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64


Side Bar