Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Komisjon esitab võimalikud poliitikavalikud terrorismi rahastamise jälgimise Euroopa süsteemi loomiseks

Brüssel, 13. juuli 2011 – Vastuseks Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu üleskutsele võttis komisjon täna vastu teatise, milles kirjeldatakse peamisi poliitikavalikuid Euroopa terrorismi rahastamise jälgimise süsteemi (TFTS) loomiseks. Nimetatud teatises esitatakse esimesed ettepanekud selleks, et valmistada ette õiguslik ja tehniline raamistik sellise süsteemi loomiseks Euroopa Liidus.

Siseasjade volinik Cecilia Malmström ütles: „Pärast ELi-USA TFTP lepingu sõlmimist (Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) palusid Euroopa Parlament ja nõukogu komisjonil leida lahendus andmeväljavõtete tegemiseks Euroopa pinnal. Tänases teatises kirjeldatakse eri poliitikavalikuid ja püütakse käivitada arutelu võimalike tulevaste ettepanekute üle. Võttes arvesse, et tulevased ettepanekud peavad täiel määral järgima põhiõigusi ja eelkõige tagama andmekaitse kõrge taseme, kavatsen ma pöörata suurt tähelepanu kavandatavate meetmete vajalikkusele ja proportsionaalsusele.”

Euroopa TFTSil peaks olema kaks peamist eesmärki. Esiteks peab süsteem aitama piirata Ameerika Ühendriikidesse saadetavate isikuandmete hulka. Teiseks peaks see aitama oluliselt kaasa terroristide juurdepääsu takistamisele rahastamisele ja materjalidele ja nende tehingute jälgimisele.

Teatis annab selgelt märku peamistest küsimustest, mis tuleb otsustada enne sellise süsteemi loomist. Nende hulka kuuluvad Euroopa kodanike põhiõiguste täielik austamine, andmekaitse ja andmeturbe küsimused, süsteemi kasutusala ja kulud.

Tänases teatises esitatakse erinevad praegusel etapil kaalumisel olevaid poliitikavalikud, eelistatavat täpsustamata. Komisjon soovib arutada nende valikute üksikasju nõukogu ja Euroopa Parlamendiga enne, kui põhjaliku mõju hindamise alusel otsustatakse, millised on järgmised sammud.

Taust

28. juunil 2010 sõlmisid Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid lepingu, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist terroristide rahastamise jälgimise programmi raames (ELi-USA TFTP leping). Samal ajal kutsus Euroopa Liidu Nõukogu komisjoni üles esitama 1. augustiks 2011 „õigusliku ja tehnilise raamistiku andmetest väljavõtete tegemise kohta ELi territooriumil”. Alates sellest ajast on komisjon töötanud sellise süsteemi võimaliku loomise nimel. Kõnealune teatis on esimene samm konkreetsete ettepanekute suunas.

ELi TFTSi väljatöötamine on osa laiemast tegevuskavast terrorismi ärahoidmiseks ja Euroopa kodanike kaitsmiseks, nagu on kirjeldatud ELi sisejulgeoleku strateegias, mille komisjon esitas 2010. aasta novembris (IP/10/1535 ja MEMO/10/598).

Lisateave

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar