Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európska komisia - Tlačová správa

Štátna pomoc: rozhodnutia o regionálnej investičnej pomoci pre podniky BMW, Volkswagen, Globalfoundries a CRS Reprocessing v Nemecku a AU Optronics na Slovensku

Brusel 13. júl 2011 – Európska komisia povolila investičnú pomoc, ktorú Nemecko poskytuje podnikom Globalfoundries a CRS Reprocessing. Schválila aj pomoc, ktorú získava podnik AU Optronics od Slovenska. Vo všetkých troch prípadoch dospela Komisia k záveru, že pomoc je v súlade s pravidlami regionálnej pomoci. V ďalších dvoch prípadoch, ktoré sa týkajú projektov podnikov BMW a Volkswagen vo východnom Nemecku, začala Komisia konanie vo veci formálneho zisťovania s cieľom určiť, či boli dotácie v súlade s uvedenými pravidlami. Začatie konania umožňuje zainteresovaným tretím stranám predložiť pripomienky k posudzovaným opatreniam. Nie je tým dotknutý jeho konečný výsledok.

Podľa usmernení EÚ pre regionálnu pomoc môžu členské štáty podporovať investičné projekty v znevýhodnených regiónoch, v ktorých je HDP na obyvateľa nižší ako priemer EÚ (pozri IP/05/1653). V prípade pomoci na veľké investičné projekty musí Komisia podľa usmernení posúdiť trhové podiely príjemcov a zvýšenie kapacity, ku ktorej dôjde v dôsledku realizácie podporovaných projektov. Ak dôjde k prekročeniu prahových úrovní trhových podielov a zvýšenia kapacity stanovených v usmerneniach, Komisia musí overiť stimulujúci účinok a proporcionalitu pomoci. Musí tiež porovnať prínos pomoci, pokiaľ ide o regionálny rozvoj a tvorbu pracovných miest, s potenciálnymi negatívnymi účinkami na konkurentov, ktorí štátnu podporu nedostali (pozri usmernenia týkajúce sa posudzovania regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty (pozri IP/09/993).

Pokračovanie na ďalšej strane...

Kontext prípadov

Globalfoundries

Komisia povolila balík regionálnej štátnej pomoci vo výške 219 miliónov EUR pre investičný projekt podniku Globalfoundries, ktorého hodnota dosahuje približne 2 miliardy EUR. Cieľom investície v regióne Drážďan v Sasku je prispôsobiť existujúce prevádzky spoločnosti tak, aby v nich bolo možné vyrábať všetky druhy upravovaných polovodičových doštičiek, a nie len počítačové mikroprocesory pre spoločnosť Advanced Micro Devices (AMD), ako je to v súčasnosti. Drážďany sú oprávnené na regionálnu pomoc v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ, keďže sú regiónom s mimoriadne nízkou životnou úrovňou a vysokou nezamestnanosťou. Projekt pomoci je v súlade s osobitnými pravidlami pre veľké investičné projekty (t. j. maximálna suma pomoci 219 miliónov EUR po znížení platného stropu regionálnej pomoci vo výške 30 %) a príjemcov podiel na trhu neprekračuje platnú prahovú hodnotu (t. j. 25 % pred investíciou a po nej). Ani vytvorená kapacita neprekračuje príslušnú prahovú hodnotu vo výške 5 %.

CRS Reprocessing

V tomto prípade Nemecko notifikovalo regionálnu investičnú pomoc vo výške 700 000 EUR poskytnutú podniku CRS Reprocessing Germany GmbH & Co. KG z dôvodu právnej istoty. Pomoc je určená na zariadenia na spracovanie kalov patriace spoločnosti, ktoré sú postavené pri prevádzke na výrobu solárnych doštičiek spoločnosti Schott Solar Wafer GmbH v Jene v Durínsku, ktoré je tiež oblasťou oprávnenou na regionálnu pomoc. Pomoc je nižšia ako platná prahová hodnota notifikačnej povinnosti, ale keďže pomoc už bola poskytnutá na predchádzajúce investície v rámci tej istej prevádzky, ktorých realizácia začala v lehote troch rokov, investície by sa mohli považovať za „jediný investičný projekt“. Komisia dospela k záveru, že pomoc spĺňa požiadavky stanovené v usmerneniach bez toho, aby bolo nutné rozhodovať o tom, či ide o jediný investičný projekt.

AU Optronics Slovakia

Komisia tiež schválila slovenskú investičnú pomoc vo výške 34,9 milióna EUR v prospech AU Optronics na výstavbu nového závodu na výrobu modulov a televízorov s displejmi z tekutých kryštálov využívajúci technológiu tranzistorov na tenkej podložke (TFT-LCD). Závod ročne vyrobí až 6,3 milióna LCD modulov a 2,4 milióna televízorov s uhlopriečkou 26 až 58 palcov. Investícia v celkovej hodnote 184 miliónov EUR vytvorí 1 300 pracovných miest v Trenčíne na západnom Slovensku, ktoré je oblasťou oprávnenou na regionálnu pomoc.

Aj v tomto prípade sú trhové podiely príjemcu nižšie ako 25 % pri všetkých relevantných vymedzeniach trhu a tieto trhy rýchlo rastú.

BMW

Komisia bola nútená začať konanie vo veci formálneho zisťovania v súvislosti s veľkým investičným projektom podniku BMW na výrobu elektrických automobilov. Konanie Komisii umožní získať prehľad o vznikajúcom trhu s elektrickými automobilmi – trhu, na ktorom ešte regionálnu investičnú pomoc neposudzovala.

Nemecko plánuje poskytnúť 46 miliónov EUR na investičný projekt vo výške 368 miliónov EUR v závode spoločnosti BMW v Lipsku v Sasku. Projekt sa týka výroby dvoch modelov osobných elektrických automobilov: modelu „i3“ Mega City Vehicle s výhradne elektrickým pohonom, ktorý je určený na mestské použitie, a športového modelu „i8“, ktorý je hybridným autom využívajúcim okrem elektrického pohonu aj spaľovací motor. Karosérie oboch modelov budú vyrobené z plastov vystužených karbónovými vláknami.

Komisia uznáva význam projektu z hľadiska politiky ochrany životného prostredia a energetickej politiky, ale musí posúdiť jeho súlad s uvedenými ustanoveniami EÚ upravujúcimi veľké investičné projekty. Keďže ide o prvú notifikáciu regionálnej investičnej pomoci, ktorá sa týka elektrických automobilov, a vzhľadom na dostupné údaje, Komisia nemohla okamžite rozhodnúť o tom, či elektrické vozidlá, ktoré plánuje vyrábať BMW, možno považovať za nové produkty, či trh s elektrickými automobilmi predstavuje samostatný produktový trh alebo je súčasťou trhu so všetkými osobnými automobilmi bez ohľadu na druh ich pohonu, či rozdelenie používané v prípade trhu automobilov so spaľovacími motormi možno uplatniť aj na elektrické automobily, či je relevantný geografický trh celosvetový alebo zahŕňa len EHP atď. Komisia preto vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej zaslali svoje pripomienky.

Volkswagen

Nakoniec, v ďalšom prípade, ktorý sa týka nemeckej regionálnej pomoci, Komisia tiež začala skúmať grant vo výške 83,7 milióna EUR na investičný projekt v hodnote 700 miliónov EUR realizovaný podnikom Volkswagen Sachsen GmbH, ktorý je dcérskou spoločnosťou skupiny Volkswagen. Cieľom projektu je zásadná zmena v procese výroby automobilov v segmente malých a stredných vozidiel v závode v Zwickau v chemnitzkom regióne (Sasko).

Aj v tomto prípade bola Komisia na základe usmernení pre regionálnu pomoc nútená podrobnejšie preskúmať projekt a overiť stimulujúci účinok a pozitívne a negatívne účinky pomoci. Trhový podiel spoločnosti Volkswagen je na relevantnom produktovom a geografickom trhu (obyčajne EHP) vyšší ako 25 % už pred investíciou a vytvorená nová kapacita prekračuje 5 % trhu, na ktorom dochádza k poklesu alebo prinajlepšom k stagnácii dopytu.

Komisia má pochybnosti o tom, či návrh Nemecka na vymedzenie relevantného trhu (buď kombinovaný segment zahŕňajúci segmenty A0 až B v rámci EHP, alebo geografický trh širší než EHP) možno akceptovať. Ak nebude možné stanoviť vymedzenia trhu, Komisia zhodnotí stimulujúci účinok pomoci, ako aj pozitívne a negatívne účinky na hospodársku súťaž.

Všetkých päť rozhodnutí, ktorými sa schvaľuje pomoc alebo začína konanie vo veci formálneho zisťovania, sa uverejní vo verzii, ktorá nemá dôverný charakter, v Úradnom vestníku EÚ a sprístupní na webovej stránke GR pre hospodársku súťaž' v registri štátnej pomoci pod týmito číslami: SA.30596 v prípade Globalfoundries Group (Fab Booster Investment a príloha Fab 1), Drážďany, SA.32581 v prípade zmeny projektu Wacker Schott (N 773/2007) – Investičná dotácia pre CRS Reprocessing, SA.30099 v prípade pomoci pre AU Optronics (Slovakia) s.r.o., SA.32009 v prípade pomoci pre BMW Leipzig a SA.32169 v prípade pomoci pre Volkswagen Sachsen GmbH. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v Úradnom vestníku možno tiež nájsť v elektronickom týždenníku State Aid Weekly e-News.

Kontaktné osoby:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar