Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - pressmeddelande

Europeiska Kommissionen: en fiskeripolitik för framtiden

Bryssel den 13 juli 2011 – I förslaget om en omfattande reform av EU:s gemensamma fiskeripolitik har Europeiska kommissionen utformat en radikal strategi för förvaltningen av fisket i Europa. Planerna kommer att trygga både fiskbestånden och fiskares utkomst för framtiden, samtidigt som man kommer att stoppa överfisket och utarmningen av fiskbestånden. Reformen innehåller en decentraliserad strategi baserad på vetenskaplig forskning om fiskeförvaltning skilt för regioner och havsområden, samt lägga fram bättre styrelseformer för Europeiska unionen och internationellt genom hållbara fiskeriavtal.

Kommissionären med ansvar för havsfrågor och fiske, Maria Damanaki, presenterade förslaget. Åtgärder måste vidtas för att vi ska bibehålla ett hållbart fiskbestånd och kunna bevara en balans för nuvarande och kommande generationer. Bara under dessa förutsättningar kan fiskare fortsätta sin verksamhet och leva på sitt arbete.

Hon fortsatte: Detta innebär att vi måste hantera varje bestånd hänsynsfullt och fiska det vi kan, men hålla beståndet på en sund och produktiv nivå för framtiden. Det här kommer att ge oss större fångster, en sund miljö och en säkrad tillgång till fisk och skaldjur. Om reformen lyckas kommer fiskare och kustkommuner att få det bättre på lång sikt. Samtidigt kommer alla européer att ha ett bredare urval av både vild och odlad färsk fisk.

Hållbara och långsiktiga lösningar är centrala punkter i dagens förslag som baserar sig på följande element:

 • Alla fiskbestånd måste ha uppnått en hållbar nivå fram till 2015 med de överenskomna internationella åtgärder som EU har vidtagit.

 • En strategi för ekosystem kommer att antas för alla fiskerisektorer, med långsiktiga planer som baserar sig på de aktuella forskningsrönen.

 • Slöseri med livsmedelstillgångar och de ekonomiska förluster som förorsakas av att oönskad fisk kastas överbord, ett fenomen som kallas "utkast", kommer att upphöra. Fiskare kommer att bli tvungna att landa all fisk som fångas.

 • Föreslaget innefattar även klara mål och tidtabeller för att stoppa överfisket. Marknadsbaserade strategier som individuella omsättningsbara andelar av fångsten, stödåtgärder för småskaligt fiske, förbättrad statistik och strategier för att främja en hållbar utveckling för vattenbruket i Europa.

 • Konsumenter kommer att informeras bättre om produkternas kvalitet och hållbarhetsvillkor.

 • Allmänna politiska principer och mål kommer att beslutas från Bryssel medan medlemsstaterna kommer att besluta och tillämpa de mest passande skyddsåtgärderna. För att förenkla processen kommer detta dessutom att gynna lösningar som anpassats till regionala och lokala behov.

 • Aktörer i hela fiskesektorn kommer att ta sina egna ekonomiska beslut och anpassa flottans storlek till sina fångstkapaciteter. Fiskarorganisationer kommer att ha en större påverkan att reglera utbudet på marknaden och på så sätt kunna öka vinsten för fiskare.

 • Finansiellt stöd kommer enbart att tilldelas miljövänlig verksamhet som bidrar till en smart och hållbar tillväxt. En noggrann kontrollmekanism kommer att hindra oönskad finansiering av olovlig verksamhet eller överkapacitet.

 • Inom internationella organ och deras relationer med tredje land kommer EU att verka med samma goda förvaltning och förvaltning av havsresurserna såväl globalt som inom unionen.

Bakgrund

EU-fisket påverkas av flera inbördes sammanhängande problem. Många fiskbestånd överfiskas av fiskeflottor som är för stora och effektiva. Fångsterna sjunker och kustkommunerna misster sina ekonomiska resurser, eftersom de ofta lever på fiske. Politiska ledare tenderar att snarare fokusera på kortsiktiga än långsiktiga intressen i beslutsfattande som berör bevarande av resurser. Reglering genom lagstiftning från Bryssel har hittills bidragit med få incitament för sektorn att handla ansvarsfullt och bidra till en hållbar resursanvändning.

I april 2009 utkom en grönbok som gav en analys över brister i den aktuella politiken och öppnade ett offentligt samråd som varade till slutet av 2010. Bidrag till samråden och beslut från diverse intressentmöten gav upphov till dagens reformpaket som består av följande komponenter:

 • Ett lagstiftningsförslag om nya regler inom EU:s gemensamma fiskeripolitik.

 • Ett lagstiftningsförlag om en ny marknadspolitik.

 • Ett meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens yttre dimension.

 • Ett övergripande meddelande som förklarar sambanden mellan de ovannämnda komponenterna.

Det nya paketet har skickats till Europaparlamentet och rådet för antagande i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (medbeslutandeförfarandet). Kommissionen strävar efter att anta ett ramkontrakt och att det träder i kraft fram till 1 januari 2013.

Senare i år planerar kommissionen att lägga fram ett nytt finansieringsinstrument för fiskeri och havspolitik i enlighet med den fleråriga finansieringsramen.

Mer information:

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes +32 2 299 24 21

Lone Mikkelsen +32 2 296 05 67


Side Bar