Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska komisia: rybárska politika pre budúcnosť

Brusel 13. júla 2011 – Európska komisia prichádza s radikálnym prístupom k riadeniu rybného hospodárstva vo svojich návrhoch pre dôležitú reformu spoločnej rybárskej politiky (SRP) EÚ. Tieto plány zabezpečia do budúcnosti zásoby rýb aj živobytie rybárom a zároveň sa vďaka ním ukončí nadmerný výlov a úbytok zásob rýb. Táto reforma prináša decentralizovaný prístup k riadeniu rybného hospodárstva podľa regiónov a morských oblastí založenom na vedeckých poznatkoch a zavádza lepšie normy správy v rámci EÚ a na medzinárodnej úrovni prostredníctvom dohôd o udržateľnom rybnom hospodárstve.

Maria Damanaki, komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, pri predstavovaní návrhov uviedla : „Nato, aby sa obnovil zdravý stav našich zásob rýb a aby sa zachovali pre súčasné a budúce generácie, sú potrebné skutky. Rybári môžu pokračovať s rybolovom a zarábať si na slušné živobytie svojou prácou len za tohto predpokladu."

Ďalej uviedla: „Znamená to, že musíme riadiť naše zásoby rozvážne, loviť podľa možnosti, ale zanechať zásoby rýb v náležitom stave a produktívne pre budúcnosť. Prinesie to vyššie úlovky, zdravé životné prostredie a istú dodávku plodov mora. Ak sa táto reforma vykoná úspešne, prinesie to dlhodobý úžitok rybárom a pobrežným spoločenstvám. A všetci Európania budú mať širší výber čerstvých rýb, či už voľne žijúcich alebo pochádzajúcich z chovných fariem."

Udržateľnosť a dlhodobé riešenia sú kľúčovými bodmi dnešných návrhov, ktoré obsahujú tieto prvky:

 • V súlade s medzinárodnými záväzkami, ktoré EÚ prijala, musia všetky zásoby rýb dosiahnuť do roku 2015 udržateľné úrovne.

 • Vo všetkých oblastiach rybolovu sa zavedie ekosystémový prístup s dlhodobými plánmi riadenia založenými na tých najlepších vedeckých poznatkoch, k akým máme v súčasnosti prístup.

 • Postupne sa odstráni plytvanie zdrojmi potravy a ekonomické straty spôsobené hádzaním nežiadúcich rýb späť do mora (tzv. odvrhovanie úlovkov). Rybári budú mať povinnosť vyložiť na pevninu všetky úlovky.

 • Návrhy tiež zahŕňajú jasné ciele a časové rozvrhy pre ukončenie nadmerného výlovu, trhové prístupy ako individuálne obchodovateľné podiely úlovkov, podporné opatrenia pre drobný rybolov, vylepšený zber údajov a stratégie na presadzovanie udržateľnej akvakultúry v Európe.

 • Spotrebitelia budú môcť získať lepšie informácie o kvalite a udržateľnosti výrobkov, ktoré nakupujú.

 • Všeobecné zásady a ciele politiky sa stanovia v Bruseli, ale členské štáty rozhodnú o najvhodnejších ochranných opatreniach, ktoré budú uplatňovať. Okrem zjednodušenia procesu to umožní uprednostňovať riešenia, ktoré budú presne zodpovedať regionálnym a miestnym potrebám.

 • Prevádzkovatelia vo všetkých odvetviach rybolovu sa budú musieť samostatne hospodárne rozhodnúť o prispôsobení veľkosti svojho loďstva možnostiam rybolovu. Organizácie rybárov budú hrať väčšiu rolu v usmerňovaní zásobovania trhu a pri zvyšovaní ziskov rybárov.

 • Finančná podpora sa udelí iba iniciatívam, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu a podieľajú sa na inteligentnom a udržateľnom raste. Prísny kontrolný mechanizmus zabráni nenáležitému financovaniu nezákonných aktivít alebo nadmernej kapacity loďstva.

 • V rámci medzinárodných organizácií a v styku s tretími krajinami bude EÚ vystupovať v zahraničí s rovnakým postojom ako na domácej scéne a bude podporovať dobrú správu a rozumné riadenie morského prostredia vo zvyšku sveta.

Súvislosti

Rybné hospodárstvo EÚ ovplyvňujú viaceré vzájomne prepojené problémy. Väčšina zásob rýb trpí nadmerným výlovom rybárskym loďstvom, ktoré má nadmernú kapacitu a neprimerane veľkú výkonnosť. Úlovky každým rokom klesajú a pobrežné spoločenstvá, ktoré sú často na rybolove závislé, sledujú ako sa ich hospodárske príležitosti vytrácajú. Politickí lídri dávajú pri rozhodovaní zvyčajne prednosť krátkodobým záujmom pred dlhodobou ochranou zdrojov, navyše zhora riadený prístup Bruselu dal odvetviu rybolovu doposiaľ len málo podnetov na to, aby sa správalo zodpovedne a aby prispievalo k udržateľnému využívaniu zdrojov.

Nedostatkami súčasnej politiky sa v apríli 2009 zaoberala zelená kniha a verejné pripomienkovanie, ktoré trvalo do konca roka 2010. Pri príprave dnešného reformného balíka sa použili príspevky z uvedeného verejného pripomienkovania a závery z viacerých stretnutí zainteresovaných strán. Súčasťou reformy sú:

 • legislatívny návrh nového nariadenia, ktorým sa stanovia hlavné pravidlá SRP,

 • legislatívny návrh novej trhovej politiky,

 • oznámenie o vonkajšej dimenzii SRP mimo EÚ

 • a preklenovacie oznámenie, v ktorom sa vysvetlí vzájomné prepojenie medzi týmito jednotlivými zložkami.

Tento nový balík opatrení bol práve predložený Európskemu parlamentu a Rade pre prijatie v rámci riadneho legislatívneho postupu (tzv. spolurozhodovanie). Cieľom Komisie je, aby sa tento nový rámec prijal a nadobudol účinnosť do 1. januára 2013.

Koncom tohto roka Komisia zamýšľa predložiť nový systém financovania rybného hospodárstva a námornej politiky v súlade s viacročným finančným rámcom.

Ďalšie informácie:

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar