Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja Europejska: polityka rybołówstwa w przyszłości

Bruksela, dnia 13 lipca 2011 r. – W swojej propozycji dotyczącej dogłębnej reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) Komisja Europejska przedstawiła radykalne podejście do zarządzania połowami w Europie. Przygotowane plany zabezpieczają zarówno zasoby rybne jak i źródła utrzymania rybaków w przyszłości, równocześnie kładąc kres przełowieniu i zapobiegając uszczupleniu zasobów ryb. Reforma wprowadzi zdecentralizowane podejście do zarządzania połowami opartego na wiedzy naukowej, które będzie wdrażane na poziomie regionów i akwenów, a także udoskonali uregulowania prawne w wymiarze unijnym i międzynarodowym dzięki porozumieniom o zrównoważonym zarządzaniu połowami.

Przedstawiając propozycje, Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdziła: „Konieczne są działania, aby zapewnić bezpieczny poziom wszystkich naszych zasobów ryb i ich zachowanie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Tylko pod takim warunkiem rybacy mogą nadal łowić i dzięki tej działalności zarabiać na życie na przyzwoitym poziomie.”

Pani komisarz dodała: „Oznacza to, że musimy zarządzać zasobami w sposób rozsądny, pozyskując to, co możliwe, lecz utrzymując zasoby na poziomie niezagrażającym ich zdrowiu i przyszłemu rozwojowi. Zyskamy dzięki temu większe połowy, zdrowe środowisko i bezpieczeństwo zaopatrzenia w ryby i owoce morza. Jeśli prawidłowo przeprowadzimy tę reformę, rybacy i społeczności żyjące na terenach nadmorskich zyskają w dłuższej perspektywie pewność lepszej przyszłości. A wszyscy Europejczycy będą mieli większy wybór świeżych ryb, pochodzących zarówno z hodowli jak i bezpośrednio z mórz.

Zrównoważone i długoterminowe rozwiązania są kluczowym aspektem przedstawionych w dniu dzisiejszym propozycji, które zawierają następujące elementy:

 • wszystkim zasobom rybnym musi zostać przywrócona równowaga do 2015 r., co odpowiada zobowiązaniom UE podjętym na arenie międzynarodowej;

 • przyjęte zostanie podejście ekosystemowe w odniesieniu do wszystkich połowów z długoterminowymi planami opartymi na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej;

 • zaprzestanie marnotrawstwa żywności i ograniczenie strat gospodarczych poprzez stopniowe eliminowanie praktyki wyrzucania z powrotem do morza przypadkowo złowionych ryb (tzw. odrzuty); rybacy będą zobowiązani do wyładunku wszystkich złowionych ryb;

 • propozycje obejmują także wyraźne cele w zakresie przeławiania i stosowny harmonogram: podejście rynkowe, takie jak indywidualne zbywalne udziały połowowe; środki wspierające rybołówstwo na niewielką skalę; udoskonalony system gromadzenia danych oraz strategię służącą promocji zrównoważonej akwakultury w Europie;

 • konsumenci będą mogli uzyskać pełną informację na temat jakości i zrównoważonego charakteru kupowanych produktów;

 • ogólne zasady polityki i cele określać będzie Bruksela, natomiast państwa członkowskie będą decydować o najbardziej odpowiednich środkach ochrony zasobów i stosować te środki. Uprości to proces, a także sprzyjać będzie rozwiązaniom odpowiadającym regionalnym i lokalnym potrzebom;

 • przedsiębiorcy działający w sektorze połowów będą musieli sami podejmować decyzje gospodarcze o dostosowaniu rozmiarów ich floty do możliwości połowowych. Organizacje rybaków odegrają istotną rolę w sterowaniu zaopatrzeniem rynków i zwiększeniu dochodów rybaków;

 • na finansowe wsparcie będą mogły liczyć tylko inicjatywy sprzyjające ochronie środowiska oraz zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi. Rygorystyczny mechanizm kontrolny wykluczy wszelkie przypadki finansowania działalności nielegalnej lub skutkującej nadmierną zdolnością połowową;

 • w ramach organów międzynarodowych i poprzez kontakty z państwami trzecimi UE podejmować będzie podobne jak u siebie działania na arenie międzynarodowej w celu propagowania zasad dobrej administracji i prawidłowego zarządzania zasobami morskimi w innych częściach świata.

Przebieg procedury

Połowy w UE napotykają na szereg powiązanych ze sobą problemów. Większość zasobów przeławia się, ponieważ flota jest zbyt wielka i zbyt wydajna. Połowy z roku na rok spadają a społeczności na terenach nadmorskich, które często utrzymują się tylko z połowów, obserwują, jak zmniejszają się ich możliwości gospodarcze. W procesie decyzyjnym przywódcy polityczni zazwyczaj biorą pod uwagę interesy krótkoterminowe, pomijając kwestię zachowania zasobów w perspektywie długoterminowej. A odgórne podejście prawne z Brukseli jak do tej pory w niewielkim stopniu zachęcało do odpowiedzialności i działań sprzyjających zrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów.

W kwietniu 2009 r. w zielonej księdze poddano analizie wady obecnej polityki i rozpoczęto konsultacje społeczne, które trwały do końca 2010 r. Zebrane w wyniku konsultacji informacje i wnioski wśród zainteresowanych stron przyczyniły się do przygotowania dzisiejszego pakietu reform, który składa się z następujących elementów:

 • wniosek legislacyjny w sprawie nowego rozporządzenia określającego główne zasady WPRyb;

 • wniosek legislacyjny w sprawie nowej polityki rynkowej;

 • komunikat na temat zewnętrznego wymiaru WPRyb;

 • główny komunikat wyjaśniający powiązania pomiędzy powyższymi elementami.

Nowy pakiet zostanie przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu jego przyjęcia w ramach zwykłej procedury ustawodawczej (procedura współdecyzji). Celem Komisji jest przyjęcie i wprowadzenie w życie nowych przepisów do dnia 1 stycznia 2013 r.

Pod koniec tego roku Komisja planuje przedstawić nowy mechanizm finansowania gospodarki morskiej i rybołówstwa, zgodny z wieloletnimi ramami finansowymi.

Więcej informacji:

Kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar