Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie: een visserijbeleid voor de toekomst

Brussel, 13 juli 2011 – Uit haar voorstellen voor een ingrijpende hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU (GVB) blijkt dat de Europese Commissie het visserijbeheer in Europa bij de wortel wil aanpakken. De voorgestelde plannen moeten zowel de visbestanden als de inkomens van de vissers veilig stellen voor de toekomst, en moeten tegelijkertijd een einde maken aan de overbevissing en de uitputting van de visbestanden. Op basis van de hervorming wordt het op wetenschappelijke gegevens gebaseerde visserijbeheer gedecentraliseerd naar regio's en zeegebieden, en worden zowel op EU‑ als op internationaal niveau betere bestuursnormen ingevoerd aan de hand van duurzamevisserijovereenkomsten.

Aan het woord is Maria Damanaki, EU‑commissaris voor maritieme zaken en visserij: "Willen wij al onze visbestanden weer gezond maken en in stand houden ten bate van de huidige en toekomstige generaties, dan moeten wij nu ingrijpen. Alleen op die voorwaarde kunnen de vissers blijven vissen en een behoorlijk inkomen uit hun visserijactiviteiten blijven halen.

Dit betekent dat wij elk bestand verstandig moeten beheren, wat erop neerkomt dat wij moeten oogsten wat wij kunnen, op voorwaarde dat wij ervoor zorgen dat de bestanden ook in de toekomst gezond en productief blijven. Deze aanpak zal resulteren in hogere vangstniveaus, een gezond milieu en een continu aanbod aan visserijproducten. Een geslaagde hervorming zal de vissers en de kustgemeenschappen op lange termijn ten goede komen. Bovendien zal de Europese consument een breder assortiment wilde en gekweekte verse vis ter beschikking staan."

Duurzaamheid en langetermijnoplossingen staan centraal in de voorstellen:

 • alle visbestanden moeten tegen 2015 op een duurzaam niveau worden gebracht overeenkomstig de internationale verbintenissen van de EU;

 • voor alle visserijtakken zal een ecosysteemgerichte benadering worden vastgesteld, met langetermijnbeheersplannen die worden opgesteld op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies;

 • de teruggooi van ongewenste vangsten – en de daarmee gepaard gaande verspilling van voedselbronnen en economische verliezen – zal geleidelijk worden afgeschaft. De vissers zullen al de vis die zij vangen, aan land moeten brengen;

 • de voorstellen behelzen ook streefdoelen en termijnen om een einde te maken aan de overbevissing, marktgebaseerde maatregelen zoals individuele verhandelbare vangstaandelen, steunmaatregelen voor kleinschalige visserijtakken, maatregelen voor een betere gegevensverzameling en strategieën om de duurzame aquacultuur in Europa te bevorderen;

 • de consumenten zullen beter worden geïnformeerd over de kwaliteit en de duurzaamheid van de producten die zij kopen;

 • de algemene beginselen en doelstellingen van het beleid zullen in Brussel worden voorgeschreven en het wordt aan de lidstaten overgelaten de meest adequate instandhoudingsmaatregelen vast te stellen en toe te passen. Deze aanpak zal het proces vereenvoudigen en zal leiden tot oplossingen die zijn toegesneden op de regionale en lokale behoeften;

 • de marktdeelnemers in de hele visserijsector zullen hun eigen economische beslissingen moeten nemen om de vlootomvang op de visserijmogelijkheden af te stemmen. De vissersorganisaties zullen een grotere rol krijgen in het aansturen van het marktaanbod en het verhogen van de winst van de vissers;

 • er zal uitsluitend financiële steun worden verleend voor milieuvriendelijke initiatieven die bijdragen tot slimme en duurzame groei. Een strikt controlemechanisme moet uitsluiten dat onrechtmatige steun wordt toegekend voor illegale activiteiten of overcapaciteit;

 • in het kader van internationale instanties en in het kader van haar betrekkingen met derde landen zal de EU conform haar eigen beleid optreden en een goed bestuur en een gezond beheer van de zeeën stimuleren.

Achtergrond

De EU‑visserij heeft te leiden onder verschillende, onderling met elkaar verbonden problemen. De meeste visbestanden worden overbevist door een te grote en te efficiënte visserijvloot. De vangsten nemen jaar na jaar af en de kustgemeenschappen, die vaak op de visserij zijn aangewezen, zien hun economische kansen slinken. Wat de besluitvorming betreft, zijn de politieke leiders geneigd voorrang te geven aan kortetermijnbelangen boven langetermijninstandhouding van de hulpbronnen. Bovendien heeft de van boven opgelegde wetgeving die in Brussel is vastgesteld, de sector nauwelijks gestimuleerd tot verantwoordelijk gedrag en tot een duurzaam beheer van de hulpbronnen.

In het kader van het groenboek van april 2009 zijn de tekortkomingen van het huidige beleid geanalyseerd en is een openbare raadpleging gehouden die eind 2010 is afgesloten. De bijdragen tot deze raadpleging en de conclusies van de belanghebbende partijen die naar aanleiding van verschillende evenementen naar voren zijn gebracht, zijn in aanmerking genomen bij de voorbereiding van het hervormingspakket, dat uit de volgende componenten bestaat:

 • een wetgevingsvoorstel voor een nieuwe verordening waarin de voornaamste voorschriften van het GVB zijn vastgesteld;

 • een wetgevingsvoorstel voor een nieuw marktbeleid;

 • een mededeling over de externe dimensie van het GVB;

 • een overkoepelende mededeling waarin de verbanden tussen de hierboven genoemde componenten worden uiteengezet.

Dit nieuwe pakket zal in het kader van de gewone wetgevingsprocedure (medebeslissing) ter vaststelling worden overgelegd aan het Europees Parlement en de Raad. De Commissie gaat ervan uit dat het nieuwe kader uiterlijk op 1 januari 2013 zal worden vastgesteld en in werking zal treden.

De Commissie is van plan om later dit jaar overeenkomstig het meerjarige financiële kader een nieuw financieringsmechanisme voor het visserijbeleid en het maritieme beleid voor te stellen

Voor meer informatie:

Contactpersonen :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar