Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság előterjesztette a jövőbeli halászati politikára vonatkozó javaslatát

Brüsszel, 2011. július 13. – Az Európai Bizottság a közös uniós halászati politika nagyszabású reformjára vonatkozó javaslatában radikális megközelítést alkalmaz az Európában folytatott halászati gazdálkodás tekintetében. A javaslatban felvázolt tervek biztosítják a jövőre nézve a halállományok fennmaradását és a halászok megélhetését, miközben véget vetnek a túlhalászásnak és a halállományok kimerítésének. A reform a tudományos alapokon nyugvó, régiónként és tengeri medencénként folytatandó halászati gazdálkodásra irányuló decentralizált megközelítésre fog épülni, és a fenntartható halászat megvalósítását célzó megállapodások révén megfelelőbb irányítási normákat vezet be uniós és nemzetközi szinten egyaránt.

A javaslatok előterjesztése alkalmával Maria Damanaki tengerügyi és halászati biztos a következőket nyilatkozta: Haladéktalanul lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy helyreállítsuk valamennyi halállományunk egészségi állapotát, és ezáltal megőrizzük őket a jelen és a jövő generációinak. Kizárólag e feltétel teljesülése esetén lesznek képesek a halászok arra, hogy folytassák halászati tevékenységeiket, és tisztességesen megéljenek belőlük.”

Maria Damanaki hozzátette: „Ez azt jelenti, hogy minden egyes állománnyal okosan kell gazdálkodnunk: ésszerű keretek között folytatható a lehalászás, de ügyelni kell arra, hogy az állomány a jövőben is egészséges és termékeny maradjon. Ez a kifogott mennyiség növekedését, a környezet megfelelő állapotát és a tengeri élelmiszerekkel való ellátás biztonságát fogja eredményezni. A reform sikeres végrehajtása hosszú távon javára fog válni a halászoknak és a part menti közösségeknek egyaránt, sőt az európai polgároknak is, akik mind a vadon élő, mind pedig a tenyészetekből származó halak szélesebb választékából fogyaszthatnak majd.”

A fenntarthatóság és a hosszú távú megoldások képezik a vezérfonalát a ma előterjesztett javaslatoknak, amelyek a következő elemekre terjednek ki:

 • 2015-re – az EU nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban – valamennyi halállomány esetében el kell érni a fenntartható szintet.

 • Valamennyi halászatra vonatkozó, ökoszisztéma-alapú megközelítést kell elfogadni, amelynek keretében a rendelkezésre álló legmegalapozottabb szakvéleményeken alapuló, hosszú távra szóló gazdálkodási terveket kell kidolgozni.

 • Fokozatosan meg kell szüntetni a nem kívánt halak visszadobásának gyakorlatából fakadó élelmiszerforrás-pocsékolást és gazdasági veszteségeket. A halászok kötelesek lesznek az összes kifogott halat kirakodni.

 • A javaslatok ezenkívül a túlhalászás megszüntetésére irányuló egyértelmű célkitűzéseket és határidőket, a többek között az átruházható egyéni halászati részesedésekben megtestesülő, piac alapú megközelítéseket, a kisüzemi halászatot támogató intézkedéseket, az adatgyűjtés javítását célzó rendelkezéseket, valamint a fenntartható akvakultúra Európában történő előmozdítására vonatkozó stratégiákat is magukban foglalnak.

 • A fogyasztók megfelelőbb tájékoztatást kaphatnak az általuk vásárolt termékek minőségéről és fenntarthatóságáról.

 • Az általános politikai elvek és célok Brüsszelben kerülnek meghatározásra, ugyanakkor a legalkalmasabb védelmi intézkedéseket a tagállamoknak kell majd kiválasztaniuk és végrehajtaniuk. Ez nemcsak a folyamat leegyszerűsítését eredményezi, hanem a regionális és helyi igényekhez igazodó megoldások megtalálását is elő fogja mozdítani.

 • A halászati ágazatban működő gazdasági szereplőknek meg kell hozniuk a megfelelő gazdasági döntéseket flottájuk méretének a halászati lehetőségekhez való hozzáigazítása céljából. A halászokat tömörítő szervezeteknek nagyobb szerep jut majd a piaci kínálat alakításában és a halászatból származó nyereségek növelésében.

 • Pénzügyi támogatás csak olyan környezetbarát kezdeményezésekhez lesz nyújtható, amelyek hozzájárulnak az intelligens és fenntartható növekedéshez. Szigorú ellenőrzési mechanizmus lép életbe a jogellenes tevékenységek finanszírozásának és a kapacitástöbbletnek a megakadályozására.

 • A nemzetközi szervezetek keretében folytatott munka során és a harmadik országokkal fenntartott kapcsolataiban az EU ugyanúgy fog fellépni határain kívül is, mint azokon belül, és törekedni fog arra, hogy a világ többi részén is előmozdítsa a helyes irányítást és a hatékony és eredményes tengergazdálkodást.

Előzmények

Az uniós halászatoknak számos, egymással összefüggő problémával kell szembenézniük. A mára túl nagyra nőtt és túlságosan hatékonnyá vált halászati flotta a legtöbb halállomány tekintetében túlzott mértékű halászatot folytat. A kifogott halak mennyisége évről-évre rohamosan csökken, aminek következtében a part menti közösségek – amelyek jóléte gyakran a halászattól függ – gazdasági lehetőségei folyamatosan fogyatkoznak. A politikai vezetők a döntéshozatal során gyakran hajlanak arra, hogy rövid távú érdekeket helyezzenek előtérbe a hosszú távú erőforrás-megőrzés rovására, és ez idáig Brüsszel felülről lefelé építkező jogalkotási megközelítése sem adott túl sok ösztönzést az ágazatnak arra, hogy felelős magatartást tanúsítson és hozzájáruljon az erőforrások fenntartható használatához.

A Bizottság a 2009 áprilisában közzétett zöld könyvben elemezte a jelenlegi szakpolitika hiányosságait, és nyilvános konzultációt indított, amely 2010 végéig tartott. A konzultáció során beérkező észrevételek és az érdekelt felek részvételével megtartott rendezvényeken leszűrt következtetések beépültek a ma előterjesztett reformcsomagba, amely a következő elemekből áll:

 • a közös halászati politika főbb szabályait megállapító új rendeletre vonatkozó jogalkotási javaslat

 • az új piacpolitikára vonatkozó jogalkotási javaslat

 • a közös halászati politika külső dimenziójáról szóló közlemény

 • a fenti elemek közötti összefüggéseket ismertető átfogó közlemény.

A Bizottság ezt a csomagot a rendes jogalkotási eljárás (együttdöntés) keretében benyújtja az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak, és törekedni fog arra, hogy 2013. január 1-jére megtörténjék az új keretszabályozás elfogadása és hatálybaléptetése.

A Bizottság a többéves pénzügyi keretnek megfelelően még idén javaslatot kíván előterjeszteni egy, a halászati és tengerpolitikához kapcsolódó új finanszírozási mechanizmusról.

További információk:

Kapcsolattartók:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar