Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan komissio uudistaa kalastuspolitiikkaa

Bryssel 13.7.2011 – Euroopan komissio on ehdottanut suuria muutoksia EU:n yhteiseen kalastuspolitiikkaan ja esittää täysin uutta lähestymistapaa kalastuksenhoitoon Euroopassa. Suunnitelmilla taataan sekä kalavarojen että kalastuselinkeinon säilyminen tulevaisuudessa ja lopetetaan liikakalastus ja kalakantojen ehtyminen. Uudistuksessa otetaan käyttöön hajautettu lähestymistapa tutkimustietoon perustuvaan alue- ja merialuekohtaiseen kalastuksenhoitoon ja parannetaan hallintostandardeja EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla kestävillä kalastussopimuksilla.

Meidän on saatava kaikki kalakantamme tervehdytettyä nyt, jotta voimme säilyttää ne tuleville sukupolville. Muuten kalastajat eivät enää voi kalastaa ja ansaita siten kunnollista elantoa”, totesi kalastus- ja meriasioista vastaava komissaari Maria Damanaki ehdotuksia esitellessään.

Tämä tarkoittaa sitä, että jokaista kantaa on hoidettava järkevästi, pyydettävä sen verran kuin voimme mutta pidettävä samalla kanta terveenä ja tuottavana tulevaisuutta varten. Näin saaliit kasvavat, ympäristö ei kuormitu ja kalan ja äyriäisten saanti elintarvikkeiksi on turvattu. Jos onnistumme tässä uudistuksessa, kalastajien ja rannikkoyhteisöjen tilanne paranee pitkällä aikavälillä. Ja kaikille eurooppalaisille on tarjolla laajempi valikoima tuoretta kalaa, joko vapaana tai viljelemällä tuotettua.

Kestävyys ja pitkän aikavälin ratkaisut ovat keskeisellä sijalla nyt esitettävissä ehdotuksissa, joihin sisältyvät seuraavat seikat:

 • Kaikki kalakannat on saatava kestävälle tasolle vuoteen 2015 mennessä EU:n kansainvälisten sitoumusten mukaisesti.

 • Kaikessa kalastuksessa sovelletaan ekosysteemipohjaista lähestymistapaa, jossa pitkän aikavälin hoitosuunnitelmat perustuvat parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin.

 • Ei-toivottujen kalojen heittäminen takaisin mereen eli saaliiden poisheitto, joka on ruokavarojen tuhlaamista ja taloudellisesti kannattamatonta, kielletään. Kalastajat velvoitetaan purkamaan kaikki pyytämänsä kalat.

 • Ehdotuksissa esitetään myös selkeät tavoitteet ja aikataulut liikakalastuksen lopettamiselle, ja siihen sisältyy aluskohtaisten vaihtokelpoisten pyyntiosuuksien kaltaisia markkinapohjaisia lähestymistapoja, pienimuotoisen kalastuksen tukitoimenpiteitä, tiedonkeruun parannuksia ja strategioita kestävän vesiviljelyn edistämiseksi Euroopassa.

 • Kuluttajat saavat parempaa tietoa heidän ostamiensa tuotteiden laadusta ja kestävyydestä.

 • Politiikan yleiset periaatteet ja tavoitteet määritellään Brysselissä, mutta jäsenvaltiot valitsevat ja panevat täytäntöön soveltuvimmat kalakantojen säilyttämistoimenpiteet. Prosessin yksinkertaistamisen lisäksi näin suositaan alue- ja paikallistason tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja.

 • Kaikkien kalastusalan toimijoiden on tehtävä omat taloudelliset päätöksensä mukauttaakseen laivaston koon kalastusmahdollisuuksiin. Kalastajajärjestöt saavat merkittävämmän aseman tarjonnan ohjaamisessa markkinoilla ja kalastajien tuoton kasvattamisessa.

 • Rahoitustukea annetaan ainoastaan ympäristöystävällisille aloitteille, joilla edistetään älykästä ja kestävää kasvua. Tiukalla valvontamekanismilla estetään kaikenlainen laittoman toiminnan tai liikakapasiteetin ei-toivottu rahoitus.

 • EU toimii ulkomailla kansainvälisissä elimissä ja suhteissaan kolmansiin maihin samoin kuin kotona ja edistää hyvää hallintotapaa ja merten hoitoa muualla maailmassa.

Taustaa

EU:n kalastusalalla on useita toisiinsa liittyviä ongelmia. Useimpia kalakantoja kalastetaan liikaa liian suurella ja liian tehokkaalla kalastuslaivastolla. Saaliit pienenevät vuosi vuodelta ja taloudellisen toiminnan mahdollisuudet häviävät rannikkoyhteisöissä, jotka usein ovat hyvin riippuvaisia kalastuksesta. Poliittisessa päätöksenteossa asetetaan usein etusijalle lyhyen aikavälin intressit kalavarojen pitkän aikavälin säilyttämisen sijaan, eikä Brysselistä ylhäältä alaspäin suuntautuva lainsäädäntö ole tähän mennessä tarjonnut alalle juurikaan kannustimia toimia vastuullisesti ja luonnonvarojen kestävää käyttöä edistäen.

Huhtikuussa 2009 julkaistiin vihreä kirja, jossa tarkasteltiin nykyisen politiikan puutteita ja käynnistettiin vuoden 2010 loppuun jatkunut julkinen kuuleminen. Kuulemisen ja useiden sidosryhmätapaamisten päätelmät otettiin huomioon tänään esiteltyä uudistuspakettia laadittaessa. Paketissa on seuraavat osat:

 • Lainsäädäntöehdotus uudeksi asetukseksi yhteisen kalastuspolitiikan tärkeimmistä säännöistä

 • Lainsäädäntöehdotus uudesta markkinapolitiikasta

 • Tiedonanto yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta

 • Edellä mainittujen asiakirjojen osien välisiä yhteyksiä kattavasti käsittelevä tiedonanto.

Lainsäädäntöpaketti toimitetaan nyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (yhteispäätösmenettely) hyväksyttäväksi. Tavoitteena on, että uusi lainsäädäntökehys hyväksytään ja se tulee voimaan 1. tammikuuta 2013.

Komissio aikoo myöhemmin tänä vuonna tehdä ehdotuksen monivuotisen rahoituskehyksen mukaisen uuden rahoitusmekanismin käyttöönotosta kalastus- ja meripolitiikassa.

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöt :

Oliver Drewes (+32-2) 299 24 21

Lone Mikkelsen (+32-2) 296 05 67


Side Bar