Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen: En fiskeripolitik for fremtiden

Bruxelles, den 13. juli 2011 - Europa-Kommissionen har i sine forslag til en omfattende reform af EU's fælles fiskeripolitik benyttet en helt anden tilgang til forvaltning af fiskeriet i Europa. Planerne skal fremtidssikre både fiskebestandene og fiskernes udkomme og bringe al overfiskning og nedfiskning af fiskebestandene til ophør. Ved reformen går man over til en decentraliseret, videnskabeligt baseret fiskeriforvaltning for de enkelte regioner og havområder og øger kravene til forvaltningen på EU-plan og internationalt plan ved hjælp af aftaler om bæredygtigt fiskeri.

Ved fremlæggelsen af forslagene sagde kommissæren for maritime anliggender og fiskeri, Maria Damanaki: "Der skal handles nu, hvis alle fiskebestande igen skal blive sunde og kunne bevares for nuværende og kommende generationer. Det er forudsætningen for, at fiskerne kan blive ved med at fiske og ernære sig rimeligt ved det."

"Det betyder, at vi er må forvalte de enkelte bestande forstandigt, dvs. tage, hvad vi kan, men holde bestanden sund og produktiv med henblik på fremtiden", fortsatte hun. "Det vil give større fangster, et bedre miljø og sikre forsyninger af fiskevarer. Hvis vi gør det her rigtigt, vil fiskerne og kystsamfundene få det bedre på lang sigt, og alle Europas borgere vil få større udvalg af fersk fisk, både fra fiskeri og fra opdræt."

Bæredygtighed og langsigtede løsninger er centrale aspekter i forslagene, som indeholder følgende elementer:

 • Alle fiskebestande skal ligge på et bæredygtigt niveau i 2015, hvilket er i overensstemmelse med EU's tilsagn internationalt.

 • Inden for alle fiskerier skal der anvendes en økosystemtilgang og etableres langsigtede forvaltningsplaner, der bygger på den bedste videnskabelige rådgivning, der kan fås.

 • Udsmid, dvs. den praksis, at uønskede fisk smides ud i havet igen, medfører spild af fødevareressourcer og økonomiske tab og bliver faset ud. Fiskerne får pligt til at lande alle de fisk, de fanger.

 • Desuden indeholder forslagene også klare mål og tidsplaner for stop for overfiskning, markedsbaserede principper såsom individuelle omsættelige kvoteandele, støtteforanstaltninger for ikke-industrielt fiskeri, bedre dataindsamling samt strategier for fremme af bæredygtig akvakultur i Europa.

 • Forbrugerne vil kunne få bedre kvalitets- og bæredygtighedsoplysninger om de varer, der køber.

 • De generelle politiske principper og mål fastsættes i Bruxelles, mens medlemsstaterne træffer beslutning om, hvilke bevarelsesforanstaltninger der er bedst egnet, og hvordan de anvendes. Det vil ikke blot forenkle processen, men også føre til løsninger, der nøje opfylder regionale og lokale behov.

 • Virksomhederne i alle dele af fiskerierhvervet kommer til at træffe deres egne økonomiske valg for at tilpasse flådestørrelsen til fiskerimulighederne. Fiskernes organisationer får en mere fremtrædende rolle i reguleringen af udbuddet på markedet og for forbedringen af fiskernes indtjening.

 • Der skal kun ydes finansiel støtte til miljøvenlige initiativer, der fører i retning af intelligent og bæredygtig vækst. Med en streng kontrolmekanisme udelukkes al utilsigtet finansiering af ulovlig virksomhed og overkapacitet.

 • EU vil inden for rammerne af internationale organer og i sine relationer med tredjelande handle udadtil på samme måde som indadtil og fremme forsvarlig forvaltning af havene overalt i verden.

Baggrund

EU's fiskeri er plaget af en række indbyrdes forbundne problemer. Mange af fiskebestandene overfiskes med en alt for stor og effektiv fiskerflåde. Fangsterne går ned år for år, og kystsamfundene, der ofte er afhængige af fiskeri, må se deres økonomiske grundlag smuldre. Når der skal træffes beslutninger, har politikerne tendens til at tilgodese de kortsigtede interesser og ikke bevarelse af ressourcerne på lang sigt. En topstyret lovgivning fra Bruxelles har hidtil ikke givet sektoren noget incitament til at udvise ansvarsbevidst adfærd og medvirke til en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne.

I april 2009 blev der offentliggjort en grønbog med en analyse af den aktuelle politiks mangler, og der blev indledt en offentlig høring, som varede til udgangen af 2010. Høringssvarene og konklusionerne fra en række arrangementer for de interesserede parter er taget med i betragtning under arbejdet med den foreliggende reformpakke, som består af følgende:

 • et lovgivningsforslag (forordning), som fastsætter den fælles fiskeripolitiks grundregler

 • et lovgivningsforslag om en ny markedspolitik

 • en meddelelse om den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension

 • en overordnet meddelelse, som gør rede for sammenhængen mellem ovenstående.

Denne nye pakke forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på vedtagelse efter den almindelige lovgivningsprocedure (fælles beslutningsprocedure). Kommissionen sigter mod, at den nye ordning vedtages og træder i kraft inden den 1. januar 2013.

Senere på året agter Kommissionen at fremlægge en ny finansieringsmekanisme for fiskeri og havpolitik, som er i overensstemmelse med den flerårige finansielle ramme.

Yderligere oplysninger:

Kontaktpersoner :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar