Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská komise: rybářská politika pro budoucnost

Brusel 13. července 2011 – Ve svých návrzích na velkou reformu společné rybářské politiky EU (SRP) Evropská komise předkládá radikální koncepci řízení rybolovu v Evropě. Tato koncepce by měla v budoucnosti zajistit stav rybí populace a živobytí rybářům a zároveň skoncovat se situací nadměrných odlovů a plenění rybích populací. Reforma zavede decentralizovaný systém řízení rybolovu na vědeckém základě podle regionů a přímořských oblastí a díky mezinárodním smlouvám o udržitelném rybolovu zavede lepší normy pro správu rybolovu v EU i na mezinárodní úrovni.

Při předkládání návrhů Maria Damanaki, komisařka pro námořní záležitosti a rybolov, prohlásila: „Chceme-li obnovit dobrý stav našich rybích populací a zachovat je pro současné i příští generace, musíme začít okamžitě jednat. Pouze za těchto podmínek mohou rybáři dále lovit ryby a zajistit si svou prací slušné živobytí.“

A pokračovala: „To znamená, že musíme se všemi populacemi rozumně hospodařit, snažit se dosáhnout co největšího užitku, ale zároveň je zachovat v dobrém a produktivním stavu pro budoucnost. Tím si zajistíme větší úlovky, zdravé životní prostředí a dodávky potravin z mořských zdrojů. Dovedeme-li tuto reformu ke zdárnému konci, přinese to trvalý prospěch rybářům i lidem žijícím na pobřeží. A všem Evropanům větší nabídku čerstvých ryb z přírodních zdrojů i umělých chovů.“

Udržitelnost a dlouhodobá řešení jsou hlavními body dnešních návrhů, které obsahují tyto prvky:

 • Do roku 2015 budou muset všechny rybí populace v souladu se závazky, které EU přijala na mezinárodní úrovni, dosáhnout udržitelných stavů.

 • Pro všechny druhy rybolovu bude zaveden ekosystémový přístup s dlouholetými plány řízení založenými na nejlepších dostupných vědeckých poznatcích.

 • Postupně bude odstraněno plýtvání zdroji potravin a eliminovány hospodářské ztráty způsobené házením nežádoucích úlovků zpátky do moře, známým jako „výměty“. Rybáři budou muset všechny své úlovky vykládat na pevnině.

 • Návrh rovněž obsahuje jasné cíle a časové rámce, které zamezí nadměrným odlovům, tržní přístup, např. individuální obchodovatelné podíly odlovů, opatření podpory pro drobný rybolov a lepší sběr dat a strategie na podporu udržitelné akvakultury v Evropě.

 • Spotřebitelé budou moci získat lepší informace o jakosti a udržitelnosti kupovaných produktů.

 • Obecné politické zásady a cíle budou vznikat v Bruselu, zatímco členské státy budou rozhodovat o nejvhodnějších opatřeních ochrany a jejich používání. Kromě zjednodušení procesu tak bude dána přednost řešením šitým na míru regionálním a místním potřebám.

 • Provozovatelé v celém odvětví budou muset přijímat vlastní ekonomická rozhodnutí, pokud jde o přizpůsobení jejich loďstva rybolovným možnostem. Organizace rybářů budou hrát větší roli v řízení nabídky na trhu a zvyšování výnosů rybářů.

 • Finanční podpora bude poskytována pouze na iniciativy, které se chovají ohleduplně k životnímu prostředí a přispívají k udržitelnému rozvoji. Mechanismus přísné kontroly vyloučí jakékoli nenáležité financování nezákonných činností nebo nadbytečných kapacit.

 • Pokud jde o mezinárodní subjekty a vztahy k třetím zemím, bude EU postupovat tak jako doma a bude podporovat dobrou správu a hospodaření s bohatstvím moře ve zbytku světa.

Souvislosti

Rybolov v EU je ovlivněn několika vzájemně propojenými problémy. Většina rybích populací trpí nadměrným odlovem rybářskými loďstvy, která jsou příliš velká a chovají se nehospodárně. Úlovky jsou rok od roku menší a lidé žijící na pobřeží, kteří jsou často na rybolovu závislí, musí přihlížet, jak jejich ekonomické příležitosti mizí v nenávratnu. Vedoucí političtí činitelé často při rozhodování dávají přednost krátkodobým zájmům před ochranou zdrojů v dlouhodobém horizontu a řízení shora z Bruselu zatím přineslo odvětví málo podnětů k zodpovědnému chování a snaze přispívat k udržitelnému využívání zdrojů.

Nedostatky současné politiky se zabývala zelená kniha, která byla zveřejněna v dubnu 2009. Na jejím základě byla zahájena veřejná konzultace, jež probíhala do konce roku 2010. Výsledky konzultace a závěry z několika akcí zúčastněných stran byly použity při přípravě současného reformního balíčku, který tvoří tyto části:

 • legislativní návrh nového nařízení, který stanoví hlavní pravidla společné rybářské politiky,

 • legislativní návrh nové tržní politiky,

 • sdělení o mezinárodních rozměrech společné rybářské politiky,

 • a souhrnné sdělení, které vysvětluje souvislosti mezi výše uvedenými složkami.

Tento nový balíček byl předložen Evropskému parlamentu a Radě k přijetí běžným legislativním postupem (spolurozhodování). Komise usiluje o přijetí tohoto nového rámce a jeho vstup v platnost do 1. ledna 2013.

Na konci roku Komise v souladu s víceletým finančním rámcem plánuje předložit nový finanční mechanismus pro rybolov a námořní politiku.

Další informace:

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes +32 22992421

Lone Mikkelsen +32 22960567


Side Bar