Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейска Комисия: политика за рибарството, насочена към бъдещето

Брюксел, 13 юли 2011 г. В предложението си за мащабна реформа на политиката на ЕС в областта на рибарството Европейската комисия залага на радикален подход към управлението на рибарството в Европа. Плановете ще гарантират както рибните запаси, така и препитанието на рибарите занапред, като същевременно ще поставят край на свръхулова и изчерпването на рибните ресурси. Реформата ще въведе децентрализиран научен подход към управлението на рибарството по региони и по морски басейни, както и стандарти за добро управление в рамките на ЕС и в международен план чрез споразумения за устойчив риболов.

При представянето на предложенията Мария Даманаки, комисар по морско дело и рибарство, заяви: „Необходимо е да действаме незабавно, за да възстановим всичките си рибни запаси до устойчиви нива и да ги съхраним за нашето и следващите поколения. Само при това условие рибарите могат да продължат да заработват достойно препитанието си.“

Тя допълни: „Ние трябва да управляваме разумно всички запаси, да ловим колкото можем, но така, че риболовът да не свежда размера на популациите под необходимия за поддръжане на равновесието и продуктивния цикъл. Това ще ни донесе по-високи добиви при устойчива околна среда и осигурено предлагане на морски дарове. Ако проведем реформата правилно, рибарите и крайбрежните общности в крайна сметка ще заживеят по-добре. А всички европейци ще имат по-голям избор от прясна риба, както от естествени водни басейни, така и от развъдници.“

Устойчивостта и дългосрочните решения са основните акценти на днешните предложения, в които се открояват следните елементи:

 • До 2015 г. всички рибни запаси трябва да бъдат доведени до устойчиво ниво, което е в съгласие с международните ангажименти, поети от ЕС.

 • За всички видове риболов ще се прилага екосистемен подход с дългосрочни планове за управление, основани на най-добрата налична научна експертиза.

 • Пилеенето на хранителни ресурси и икономическите загуби, предизвикани от изсипването на нежелан улов в морето (практика, известна като „изхвърляне“) ще бъдат постепенно премахнати. Рибарите ще бъдат задължени да разтоварват на сушата целия си улов.

 • Предложенията включват и ясни цели и срокове за прекратяването на свръхулова; пазарни подходи като например индивидуални търгуеми квоти за улов; мерки за подпомагане на малките риболовни стопанства; подобрено събиране на данни; стратегии за популяризирането на устойчивите аквакултури в Европа.

 • Потребителите ще получават по-добра информация за качеството и устойчивостта на продуктите, които купуват.

 • Общите принципи и цели на политиката ще се определят от Брюксел, но държавите-членки ще избират и прилагат най-подходящите мерки за съхраняване. Освен че ще опрости процеса, това ще бъде от полза и за индивидуалните решения, адаптирани към регионалните и местните потребности.

 • Стопанските субекти в сектора на рибарството ще трябва да вземат икономически решения за приспособяване на размера на флотите си към риболовните възможности. Организациите на рибарите ще започнат да играят по-значителна роля в управлението на пазарното предлагане и увеличаването на печалбите на рибарите.

 • Финансова подкрепа ще се оказва само на инициативи с благоприятно въздействие върху околната среда, които допринасят за интелигентен и устойчив растеж. Строг механизъм за контрол ще изключи възможностите за неправомерно финансиране, незаконни дейности или свръхкапацитет.

 • В рамките на международните организации и в отношенията си с трети страни ЕС ще поддържа същите принципи, каквито се прилагат вътрешно, а именно насърчаване на добрите управленски практики и разумното управление на морските екосистеми.

Контекст

Риболовът в ЕС е изправен пред няколко взаимосвързани проблема. Повечето рибни запаси са обект на свръхулов от риболовна флота, която е прекалено голяма и прекалено производителна. Уловът спада всяка година и крайбрежните общности, които често зависят от риболова, изживяват свиване на икономическите си възможности. При вземането на решения политическите лидери често предпочитат да се концентрират върху краткосрочните интереси, отколкото върху дългосрочното съхранение на ресурсите; законодателният подход „отгоре надолу“, при който решенията се спускат от Брюксел, досега не е стимулирал сектора да се държи отговорно и да допринася за устойчивото използване на ресурсите.

През април 2009 г. недостатъците на настоящата политика бяха анализирани в зелена книга, с която започна процес на обществено допитване, продължил до края на 2010 г. Коментарите от допитването и заключенията от няколко срещи със заинтересованите страни бяха включени в изготвянето на днешния пакет от реформи, който се състои от следните компоненти:

 • Законодателно предложение за нов регламент, в който да залегнат основните правила на общата политика в областта на рибарството

 • Законодателно предложение за нова пазарна политика

 • Съобщение за международните измерения на общата политика в областта на рибарството

 • Общо съобщение, което да обяснява връзките между горните три

Този нов пакет ще бъде внесен в Европейския парламент и Съвета за приемане по реда на обикновената законодателна процедура (съвместно вземане на решения). Комисията ще се стреми към приемане и влизане в сила на новата рамка до 1 януари 2013 г.

Комисията възнамерява да предложи нов механизъм за финансиране на рибарството и морското дело в съответствие с многогодишната финансова рамка по-късно тази година.

За повече информация:

 • Повече информация за предложенията може да бъде намерена в Memo/11/503

 • Документите по политиката и друга информация могат да бъдат намерени на адрес: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_bg.htm

Contacts :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar