Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

EU-kommissionen inleder samråd om möjligheterna med tv och film online

Bryssel den 13 juli – Digital teknik och internet håller snabbt på att förändra produktionen, marknadsföringen och distributionen av audiovisuella verk. Konsumenterna förväntar sig i allt högre utsträckning att kunna titta på vad som helst, var som helst, när som helst och via vilken utrustning som helst (tv, dator, spelkonsol, bärbar medieenhet). Affärsmodellerna måste utvecklas snabbt för att hålla jämna steg med den allt högre tekniska utvecklingstakten. Den nya tekniken ger nya möjligheter för upphovsmän och distributörer, nya förväntningar hos konsumenterna och i slutändan mer tillväxt och jobb.

För att ta reda på hur Europa kan ta vara på möjligheterna och gå mot en digital inre marknad har EU-kommissionen utarbetat en grönbok på initiativ av Michel Barnier (kommissionär för den inre marknaden) i samarbete med Neelie Kroes (vice kommissionsordförande och kommissionär för den digitala agendan) och Androulla Vassilliou (kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor). Grönboken ligger till grund för en debatt om bestämmelserna. Behöver de ändras, och i så fall hur, så att den europeiska industrin kan utveckla nya affärsmodeller, upphovsmän kan hitta nya distributionskanaler och europeiska konsumenter kan få bättre tillgång till digitalt innehåll? Alla intresserade parters åsikter efterfrågas om olika aspekter av online-distribution av audiovisuella verk, till exempel film, dokumentärer, tv-drama och tecknade serier. Svaren kan lämnas in till och med den 18 november i år.

–Jag vill se till att människor i Europa kan ta vara på de möjligheter som internet erbjuder, säger Michel Barnier. Det är viktigt för mig att höra åsikter från alla intressenter – upphovsmän, artister, producenter, distributörer och konsumenter. Resultaten av samrådet kommer att vara viktiga för de initiativ som jag håller på att ta fram, däribland ett lagförslag om kollektiv licensiering av upphovsrätt, en undersökning av direktivet om informationssamhället från 2001 och en översyn av skyddet för immateriella rättigheter, menar han.

Grönboken behandlar bland annat följande:

  • En analys av förändringstakten i den audiovisuella sektorn, som beror på internets stora genomslagskraft, och av hur utmaningar på området kan hanteras på bästa sätt. En analys av hur de möjligheter som en digital inre marknad innebär för upphovsmännen, näringslivet och konsumenterna bäst kan tillvaratas, till exempel nya affärsmodeller, fler online-tjänster och högre ersättning till dem som äger rättigheterna.

  • En diskussion om klarering av rättigheter för online-distribution av audiovisuella medietjänster. Man behöver bedöma omfattningen av eventuella problem på området, problemens art och vilka politiska alternativ som kan övervägas.

  • Frågor ställs om ytterligare åtgärder bör vidtas på EU-nivå för att säkra en skälig ersättning till upphovsmän och artister för användning online av verk som de äger rättigheterna till.

  • Man tar även upp vissa särskilda användningsområden för audiovisuella verk, exempelvis filminstitutens offentliga uppdrag och funktionshindrade personers tillgång till kulturellt material.

Svaren på samrådet ska bidra till kommissionens bedömning av behovet av åtgärder så att människor i EU, leverantörer av online-innehåll och rättighetsinnehavare kan dra nytta av den digitala inre marknadens potential. De ska även ligga till grund för kommissionens kommande förslag för att effektivisera den kollektiva förvaltningen av rättigheter.

Bakgrund

Kulturbranschen i Europa, inklusive den audiovisuella sektorn, ger ett stort tillskott till EU:s ekonomi. Branschen står för cirka 3 % av BNP i EU, motsvarande ett årligt marknadsvärde på 500 miljarder euro, och har cirka 6 miljoner anställda. Dessutom spelar sektorn en viktig roll genom att uppmuntra till innovation, särskilt för apparater och nätverk. EU har världens näst högsta tv-tittarsiffror, producerar fler filmer än någon annan region i världen och har över 500 online-videotjänster.

EU-kommissionens program Media investerar 755 miljoner euro i den europeiska filmindustrin under perioden 2007–2013 (över 1,5 miljarder euro har delats ut sedan programmet startade 1991). Syftet är att förbättra europeiska filmers distribution och marknadsföring och stärka branschens konkurrenskraft. Målet är att ge stöd för online-distribution av audiovisuella verk, till exempel genom plattformar för beställvideo. Se http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/list/index_en.htm.

Kommissionens grönbok offentliggörs inom Europa 2020-strategin, som syftar till att skapa en smart och hållbar tillväxt för alla i Europa, inremarknadsakten1 och den samtidiga kommissionsstrategin för immateriella rättigheter (IP/11/630) och digitala agendan för Europa (IP/10/581).

Se även (MEMO/11/502).

Samrådet finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/audiovisual_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes +32 22964450

Carmel Dunne +32 22998894

Catherine Bunyan +32 22996512

1 :

”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”, KOM/2011/206 slutlig, 13 april 2011.


Side Bar