Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia uskutočňuje konzultácie o optimálnom využívaní príležitostí pre televíziu a filmovú tvorbu v internetovom veku

Brusel 13. júla – Digitálna technológia a internet rýchlo menia spôsoby vytvárania, uvádzania na trh a distribúcie audiovizuálnych diel. Spotrebitelia v čoraz väčšej miere očakávajú, že budú schopní pozerať čokoľvek, kdekoľvek, kedykoľvek a prostredníctvom akéhokoľvek z množstva zariadení (TV, osobný počítač, herné konzoly, mobilné multimediálne zariadenie). Obchodné modely sa musia rýchlo rozvíjať, aby udržiavali krok s narastajúcim tempom technologických zmien, ktoré predstavujú nové príležitosti pre tvorcov a distribútorov, ale aj nové očakávania spotrebiteľov a v konečnom dôsledku aj väčší rast a viac pracovných miest.

Európska komisia s cieľom získať názory na to, ako môže Európa využiť tieto príležitosti a posunúť sa smerom k jednotnému digitálnemu trhu, uverejnila po dohode s podpredsedníčkou Komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroesovou a komisárkou pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androullou Vassilliouovou zelenú knihu o iniciatíve komisára pre vnútorný trh Michela Barniera. Zelená kniha slúži ako základ diskusie o tom, či a ako je potrebné prispôsobiť regulačný rámec tak, aby európsky priemysel mohol rozvíjať nové obchodné modely, tvorcovia mali k dispozícii nové distribučné kanály a európski spotrebitelia mali lepší prístup k obsahu v celej Európe. Komisia sa snaží získať názory všetkých zainteresovaných strán na rôzne aspekty online distribúcie audiovizuálnych diel, akými sú napríklad filmy, dokumentárne filmy, dramatické televízne programy, animované filmy atď. Odpovede možno zasielať do 18. novembra 2011.

Komisár Barnier uviedol: Chcem sa zaistiť, aby Európania mohli využívať príležitosti, ktoré im ponúka internet. Považujem za dôležité vypočuť si názory všetkých príslušných zainteresovaných strán – tvorcov, výkonných umelcov, producentov, distribútorov aj spotrebiteľov. Výsledky tejto konzultácie do značnej miery prispejú k príprave iniciatív, na ktorých sa podieľam, vrátane legislatívneho návrhu o kolektívnom udeľovaní licencií na autorské práva, preskúmania rámca stanoveného smernicou z roku 2001 o informačnej spoločnosti a preskúmania smernice o presadzovaní práv duševného vlastníctva.“

Zelená kniha sa zaoberá širokou škálou otázok:

  • Hodnotí tempo, akým sa audiovizuálny sektor mení v rámci internetovej revolúcie, a spôsoby, ako čo najlepšie riešiť súvisiace výzvy a čo najlepšie využiť príležitosti, ktoré jednotný digitálny trh ponúkne tvorcom, priemyslu a spotrebiteľom a ktoré zahŕňajú napríklad nové obchodné modely, viac služieb online a lepšie odmeňovanie nositeľov práv.

  • Zaoberá sa otázkou vysporiadania práv v prípade online distribúcie audiovizuálnych mediálnych služieb. Treba posúdiť rozsah problémov v tejto oblasti, presnú povahu týchto problémov, ako aj politické možnosti, ktoré by prichádzali do úvahy.

  • Nastoľuje sa v ňom otázka, či by sa na úrovni EÚ mali prijať dodatočné opatrenia s cieľom zaistiť primerané odmeňovanie autorov a výkonných umelcov vo vzťahu k online používaniu diel a umeleckých záznamov, na ktoré majú práva.

  • Takisto sa zaoberá otázkou určitého osobitného používania audiovizuálnych diel, akým je napríklad plnenie poslaní verejného záujmu inštitúcií zaoberajúcich sa filmovým dedičstvom a prístup zdravotne postihnutých osôb ku kultúrnemu materiálu.

Odpovede získané v konzultácii budú pre Komisiu prínosom k posúdeniu potreby prijať opatrenia, ktoré by umožnili občanom, poskytovateľom služieb týkajúcich sa obsahu online a nositeľom práv v EÚ využiť naplno potenciál jednotného digitálneho trhu. Tieto odpovede takisto pomôžu Komisii pri príprave jej nasledujúceho návrhu na zefektívnenie kolektívnej správy práv.

Kontext

Kultúrny priemysel v Európe vrátane audiovizuálneho sektora do značnej miery prispieva k hospodárstvu EÚ, pričom vytvára približne 3 % HDP EÚ (čo zodpovedá ročnej trhovej hodnote 500 miliárd EUR) a zamestnáva asi 6 miliónov ľudí. Tento sektor zohráva navyše významnú úlohu pri podpore inovácií, najmä pokiaľ ide o zariadenia a siete. V celosvetovom meradle sa v EÚ dosahujú druhé najvyššie hodnoty televíznej sledovanosti, EÚ produkuje viac filmov ako ktorýkoľvek iný región na svete a ponúka viac ako 500 online videoslužieb.

Európska komisia investuje zo svojho programu MEDIA v rokoch 2007 až 2013 do európskeho filmového priemyslu 755 miliónov EUR (od jeho spustenia v roku 1991 sa už poskytlo viac ako 1,5 miliardy EUR). Cieľom je zlepšiť distribúciu a propagáciu európskych filmov a posilniť konkurencieschopnosť sektora vrátane podpory online distribúcie audiovizuálnych diel, napríklad prostredníctvom platforiem pre video na požiadanie. Pozri

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/list/index_en.htm

Komisia uverejňuje zelenú knihu v kontexte stratégie Európa 2020, ktorá sa zameriava na posilnenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v Európe, v kontexte Aktu o jednotnom trhu1 a zodpovedajúcej stratégie Komisie týkajúcej sa práv duševného vlastníctva (pozri IP/11/630) a Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581).

Pozri a (MEMO/11/502j.

Konzultácia je k dispozícii na tejto stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/audiovisual_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes +32 2 296 44 50

Carmel Dunne +32 2 299 88 94

Catherine Bunyan +32 2 299 65 12

1 :

„Akt o jednotnom trhu – Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – Spoločne za nový rast“, KOM/2011/206 v konečnom znení, 13. apríla 2011.


Side Bar