Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Konsultacje Komisji na temat sposobu najlepszego wykorzystania możliwości ery internetu w zakresie dostępu do telewizji i filmów

Bruksela, dnia 13 lipca – Technologia cyfrowa i internet szybko zmieniają sposoby produkcji, wprowadzania na rynek i dystrybucji dzieł audiowizualnych. Konsumenci mają coraz większe oczekiwania co do możliwości oglądania wszystkiego w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem jednego z licznie dostępnych urządzeń (TV, komputer osobisty, konsole do gier, mobilne środki komunikacji). Modele biznesowe muszą szybko się zmieniać, aby dotrzymać kroku jeszcze szybszemu rozwojowi technologicznemu niosącemu ze sobą nowe możliwości dla twórców i dystrybutorów, ale również ze względu na nowe oczekiwania konsumentów oraz rozwój rynku pracy i wzrost gospodarczy.

Aby zorientować się, jak Europa może wykorzystać nowe możliwości dla utworzenia jednolitego rynku cyfrowego, Komisja Europejska opublikowała zieloną księgę z inicjatywy komisarza ds. rynku Michela Barniera, w porozumieniu z wiceprzewodniczącą Komisji ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes oraz komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androullą Vassilliou. Zielona księga stanowi podstawę debaty o tym, czy i jak należy dostosować ramy prawne, aby umożliwić branży europejskiej rozwój nowych modeli, twórcom znalezienie nowych kanałów dystrybucji, a konsumentom w Europie łatwiejszy dostęp do treści audiowizualnych. Oczekuje się opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat poszczególnych aspektów dystrybucji w internecie dzieł audiowizualnych, takich jak filmy fabularne, filmy dokumentalne, teatr telewizji, filmy animowane itp. Odpowiedzi można przesyłać do dnia 18 listopada 2011 r.

Komisarz Barnier powiedział: „Chcę zagwarantować wszystkim Europejczykom pełny dostęp do możliwości, jakie stwarza internet. Ogromne znaczenie ma dla mnie zdanie wszystkich zainteresowanych stron – twórców, wykonawców, producentów, dystrybutorów i konsumentów. Wyniki tych konsultacji w istotny sposób przyczynią się do opracowania inicjatyw, które przygotowuję, obejmujących wniosek legislacyjny dotyczący zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, analizę ram prawnych ustanowionych dyrektywą o społeczeństwie informacyjnym z 2001 r. oraz przegląd dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

Zielona księga zajmuje się szeregiem kwestii:

  • ocenia tempo zmian, którym branża audiowizualna podlega w ramach rewolucji internetowej i wskazuje, jak najlepiej stawić czoła związanym z nią wyzwaniom, a także poszukuje sposobów najlepszego wykorzystania możliwości, jakie twórcom, branży i konsumentom stworzy jednolity rynek internetowy, takich jak nowe modele biznesowe, więcej usług internetowych i większe wynagrodzenia dla posiadaczy praw autorskich.

  • omawia system rozliczeń dotyczący praw związanych z dystrybucją w internecie audiowizualnych usług medialnych. Konieczna jest ocena zakresu występowania problemów w tym obszarze, dokładnego charakteru tych problemów i wariantów polityki, które można rozważyć;

  • stawia pytanie, czy konieczne są dodatkowe środki na poziomie UE, aby zapewnić autorom i wykonawcom odpowiednie wynagrodzenie za wykorzystanie w internecie dzieł i występów, do których posiadają oni prawa autorskie;

  • zajmuje się także pewnymi szczególnymi rodzajami wykorzystania dzieł audiowizualnych, takimi jak misyjna działalność instytucji dziedzictwa filmowego i dostęp osób niepełnosprawnych do kultury.

Odpowiedzi zebrane w ramach konsultacji ułatwią Komisji ocenę zasadności środków pozwalających obywatelom UE, dostawcom treści usług internetowych i właścicielom praw autorskich skorzystać w pełni z potencjału jednolitego rynku internetowego, a także przygotować wniosek Komisji dotyczący racjonalizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Kontekst

Sektor kultury w Europie, obejmujący także branżę audiowizualną, ma istotny udział w gospodarce UE, wytwarzając około 3% unijnego PKB, tworząc rynek o wartości 500 mld euro rocznie i dając zatrudnienie około 6 mln osób. Ponadto sektor ten odgrywa ważną rolę, jeśli chodzi o wspieranie innowacji, zwłaszcza w zakresie sprzętu i sieci. UE plasuje się na drugim miejscu na świecie, jeśli chodzi o oglądanie telewizji, produkuje więcej filmów niż jakikolwiek inny region świata i zapewnia ponad 500 usług wideo w internecie.

W ramach programu MEDIA Komisji Europejskiej w latach 2007-2013 przeznaczono 755 mln euro na europejski przemysł filmowy (od powstania programu w 1991 r. przyznano ponad 1,5 mld euro). Środki te przeznaczone są na poprawę dystrybucji i promocji europejskich filmów oraz wzmocnienie konkurencyjności sektora. Cele programu obejmują wspieranie dystrybucji w internecie dzieł audiowizualnych za pośrednictwem, na przykład, platform wideo na żądanie. Zob. http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/list/index_en.htm

Publikacja zielonej księgi Komisji jest częścią realizacji Strategii Europa 2020, która ma pobudzić inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój w Europie, aktu o jednolitym rynku1 i towarzyszącej strategii Komisji w zakresie praw własności intelektualnej (zob. IP/11/630) i Europejskiej agendy cyfrowej (zob. IP/10/581).

Zob. także (MEMO/11/502 .

Konsultacje dostępne są na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/audiovisual_en.htm

Kontakt :

Chantal Hughes +32 2 296 44 50

Carmel Dunne +32 2 299 88 94

Catherine Bunyan +32 2 299 65 12

1 :

„Akt o jednolitym rynku - Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania; Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego”, COM/2011/0206 wersja ostateczna z dnia 13 kwietnia 2011 r.


Side Bar