Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Commissie vraagt in een raadpleging hoe de kansen van het onlinetijdperk voor TV en film het best te benutten

Brussel, 13 juli – Digitale technologie en het internet zorgen voor snelle veranderingen in de wijze waarop audiovisuele werken worden geproduceerd, op de markt gebracht en gedistribueerd. Consumenten verwachten steeds vaker dat zij alles, overal, altijd en via een groeiend aantal apparaten (TV, pc, spelconsole, mobiele media-apparaten) moeten kunnen bekijken. Bedrijfsmodellen moeten snel evolueren om het immer groeiende tempo van technologische verandering te kunnen bijhouden. Daardoor komen er nieuwe kansen voor creatie en distributie en ontstaan er ook nieuwe verwachtingen bij de consumenten, hetgeen uiteindelijk meer groei en banen geeft.

Om meningen en ideeën te verzamelen over de vraag hoe deze kansen te grijpen en verdere vooruitgang in de digitale interne markt te boeken, heeft de Commissie op initiatief van de commissaris voor de Interne Markt Michel Barnier, in overeenstemming met de vicevoorzitter voor de Digitale agenda Neelie Kroes en de commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken Androulla Vassilliou een groenboek gepubliceerd. Dit dient als basis voor een debat over de vraag of en hoe het regelgevingskader moet worden aangepast: de Europese industrie moet immers nieuwe bedrijfsmodellen kunnen ontwikkelen, scheppende krachten moeten nieuwe distributiekanalen kunnen aanboren en de consument in Europa wil betere toegang tot inhoud. Alle belanghebbende partijen worden verzocht hun mening te geven over uiteenlopende aspecten van onlinedistributie van audiovisuele werken zoals films, documentaires, TV-series, animatiefilms, enz. Reacties worden ingewacht tot 18 november 2011.

Commissaris Barnier zegt hierover: "Ik wil ervoor zorgen dat de Europeanen de kansen kunnen aangrijpen die het internet biedt. Ik vind het belangrijk de standpunten van alle betrokken belanghebbenden te horen – scheppende krachten, uitvoerders, producenten, distributeurs en consumenten. De resultaten van deze raadpleging zullen in aanzienlijke mate bijdragen tot de initiatieven die ik aan het voorbereiden ben, waaronder een wetgevingsvoorstel over collectieve auteursrechten, een onderzoek van het kader van de richtlijn informatiemaatschappij van 2001 en een herziening van de richtlijn inzake handhaving van intellectuele-eigendomsrechten."

In het groenboek komt een breed gamma van onderwerpen aan bod:

  • Het tempo waarin de audiovisuele sector aan het veranderen is als onderdeel van de internetrevolutie wordt besproken en er wordt gekeken hoe de uitdagingen die daarvan uitgaan, het best kunnen worden aangepakt. Ook wordt onderzocht hoe de kansen die de digitale interne markt zal bieden voor scheppende krachten, industrie en consumenten, het best worden aangegrepen: zo komen er nieuwe bedrijfsmodellen, meer onlinediensten en een betere vergoeding voor de houders van rechten.

  • Het vereffenen van de rechten voor onlinedistributie van audiovisuele mediadiensten wordt besproken. Er moet worden nagegaan in hoeverre er problemen zijn op dit vlak, wat de precieze aard van de problemen is en welke beleidskeuzen kunnen worden gemaakt.

  • De vraag rijst of er binnen de EU aanvullende maatregelen nodig zijn om te zorgen voor een passende vergoeding van auteurs en uitvoerende kunstenaars met betrekking tot het onlinegebruik van werken en uitvoeringen waarvoor zij de rechten hebben.

  • Verder wordt aandacht besteed aan een aantal bijzondere vormen van gebruik van audiovisuele werken, zoals taken van openbaar belang van instituten voor cinematografisch erfgoed en toegang van gehandicapten tot cultureel materiaal.

De reacties op de raadpleging zullen de Commissie helpen te beoordelen welke maatregelen nodig zijn zodat EU-burgers, aanbieders van online-inhouddiensten en houders van rechten gebruik kunnen maken van alle potentiële mogelijkheden van de digitale interne markt. Zij zullen ook worden gebruikt bij het verwachte voorstel van de Commissie om het collectieve beheer van rechten te stroomlijnen.

Achtergrond

De culturele industrieën in Europa, waaronder de audiovisuele sector, leveren een belangrijke bijdrage tot de Europese economie. Zij creëren ongeveer 3% van Europa's BBP – hetgeen overeenstemt met een jaarlijkse marktwaarde van 500 miljard euro – en leveren ongeveer 6 miljoen banen. Daarnaast speelt de sector een belangrijke rol in het bevorderen van innovatie, met name voor apparatuur en netwerken. De EU laat de tweede hoogste TV-kijkcijfers wereldwijd optekenen, produceert meer films dan welke regio ook ter wereld en vormt de thuisbasis voor meer dan 500 online-videodiensten.

Het MEDIA-programma van de Europese Commissie investeert 755 miljoen euro in de Europese filmindustrie in de periode 2007-2013 (sinds het begin van het programma in 1991 is in het totaal al meer dan 1,5 miljard euro toegekend). De financiering beoogt de distributie en de promotie van Europese films te verbeteren en het concurrentievermogen van de sector te versterken. Het programma heeft onder meer tot doel steun te verlenen aan onlinedistributie van audiovisuele werken, bijvoorbeeld via platforms voor video-on-demand. Zie http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/list/index_en.htm

Het groenboek van de Commissie wordt gepubliceerd in het kader van de Europa 2020-strategie, die tot doel heeft in Europa een slimme, duurzame en inclusieve economie te bevorderen, de akte voor de interne markt1 , de daarmee samenhangende strategie van de Commissie voor intellectuele-eigendomsrechten (zie IP/11/630) en de Digitale agenda voor Europa (zie IP/10/581).

Zie ook (MEMO/11/502).

De raadpleging is te vinden op de volgende website:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/audiovisual_en.htm

Contacts :

Chantal Hughes +32 2 296 44 50

Carmel Dunne +32 2 299 88 94

Catherine Bunyan +32 2 299 65 12

1 :

Akte voor de interne markt - Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen; "Samen werk maken van een nieuwe groei", COM/2011/206 definitief, 13 april 2011.


Side Bar