Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Komissio pyytää näkemyksiä parhaista tavoista hyödyntää television ja elokuvan mahdollisuudet internet-aikakaudella

Bryssel 13.7.2011 – Digitaaliteknologia ja internet muuttavat nopeasti tapaa, jolla audiovisuaalisia teoksia tuotetaan, markkinoidaan ja levitetään. Kuluttajat odottavat voivansa katsella mitä tahansa, missä tahansa ja milloin tahansa monilla erilaisilla laitteilla (TV, tietokoneet, pelikonsolit tai mobiilimedialaitteet). Liiketoimintamallien on kehityttävä nopeasti, jotta ne pysyisivät yhä nopeammin muuttuvan teknologian perässä. Uusi teknologia tarjoaa mahdollisuuksia sisällönluojille ja ‑levittäjille sekä synnyttää myös uusia kuluttajaodotuksia ja viime kädessä kasvua ja työpaikkoja.

Luodatakseen näkemyksiä siitä, miten Eurooppa voisi hyödyntää nämä mahdollisuudet ja edetä kohti digitaalisia sisämarkkinoita, Euroopan komissio on julkaissut vihreän kirjan sisämarkkinakomissaari Michel Barnier’n aloitteesta. Aloitetta tukevat digitaalistrategiasta vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes sekä koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassilliou. Vihreä kirja toimii pohjana keskustelulle siitä, onko lainsäädäntöä muutettava ja miten sitä on muutettava, jotta Euroopan teollisuus voisi kehittää uusia liiketoimintamalleja, jotta sisällönluojat saisivat käyttöönsä uusia levityskanavia ja jotta Euroopan kuluttajilla olisi paremmat mahdollisuudet käyttää sisältöä kaikkialla Euroopassa. Sidosryhmiä pyydetään esittämään näkemyksensä audiovisuaalisten teosten – kuten elokuvien, dokumenttifilmien, TV-sarjojen ja piirroselokuvien – verkkolevityksen eri näkökohdista. Kannanottoja voi esittää 18. marraskuuta 2011 asti.

Komissaari Barnier haluaa taata, että eurooppalaiset kykenevät hyödyntämään internetin tarjoamat mahdollisuudet. Barnier pitää tärkeänä kuulla kaikkien sidosryhmien eli sisällönluojien, esiintyjien, tuottajien, levittäjien ja kuluttajien näkemyksiä. Sidosryhmäkuulemisen tulokset antavat merkittäviä aineksia Barnier’n valmistelemille aloitteille, joihin kuuluvat säädösehdotus kollektiivisesta tekijänoikeuksien lisensoinnista, tarkastelu vuoden 2001 tietoyhteiskuntadirektiivillä luodusta toimintakehyksestä sekä teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaa koskevan direktiivin tarkistaminen.

Vihreässä kirjassa paneudutaan useisiin eri kysymyksiin:

  • Siinä arvioidaan audiovisuaalialan muutosvauhtia internetvallankumouksen yhteydessä ja pohditaan, miten muutoksen aiheuttamiin haasteisiin olisi parasta vastata ja miten digitaalisten sisämarkkinoiden sisällönluojille, teollisuudelle ja kuluttajille tarjoamat mahdollisuudet voidaan parhaiten hyödyntää. Näissä mahdollisuuksissa on kyse muun muassa uusista liiketoimintamalleista, verkkopalvelujen lisääntymisestä ja paremmista korvauksista oikeudenhaltijoille.

  • Siinä tarkastellaan audiovisuaalisten mediapalvelujen verkkosiirron tekijänoikeuskysymysten käsittelyä. On arvioitava sitä, kuinka suuria ja millaisia tämän alan ongelmat ovat ja mitä toimintavaihtoja voitaisiin harkita niiden ratkaisemiseksi.

  • Siinä pohditaan, tulisiko EU:n tasolla ryhtyä lisätoimiin, jotta tekijöille ja esiintyjille voidaan varmistaa asianmukaiset korvaukset niiden teosten ja esitysten verkkokäytöstä, joihin heillä on oikeudet.

  • Siinä käsitellään myös audiovisuaaliteosten tiettyjä erikoiskäyttötarkoituksia, kuten elokuvaperinnöstä vastaavien laitosten yleishyödyllisiä tehtäviä, sekä vammaisten mahdollisuuksia käyttää kulttuuriaineistoja.

Sidosryhmäkuulemisessa esitetyt näkemykset otetaan huomioon komission arvioidessa, onko ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta EU:n kansalaiset, verkkosisältöpalvelujen tarjoajat ja oikeudenhaltijat voisivat saada täyden hyödyn digitaalisista sisämarkkinoista. Kuuleminen pohjustaa myös komission tulevaa ehdotusta tekijänoikeuksien kollektiivisen hallinnoinnin yksinkertaistamisesta.

Taustaa

Euroopan kulttuuriteollisuus, johon audiovisuaaliala kuuluu, muodostaa merkittävän osan EU:n taloudesta: se tuottaa noin 3 prosenttia EU:n BKT:stä, mikä vastaa 500 miljardin euron vuotuista markkina-arvoa, ja työllistää noin 6 miljoonaa ihmistä. Lisäksi sektori on tärkeä laitteiden ja verkostojen innovoinnin edistäjä. EU sijoittuu maailmassa toiseksi TV:n katsojaluvuissa, siellä tuotetaan enemmän elokuvia kuin missään muualla ja se on yli 500 verkkovideopalvelun kotipaikka.

Euroopan komission MEDIA-ohjelmasta investoitiin 755 miljoonaa euroa Euroopan elokuvateollisuuteen vuosina 2007–2013. Ohjelman käynnistymisen (1991) jälkeen varoja on myönnetty yli 1,5 miljardia euroa. Sen päämääränä on parantaa eurooppalaisten elokuvien levitystä ja markkinointia ja sektorin kilpailukykyä. Sen tavoitteisiin kuuluu audiovisuaalisten teosten verkkolevityksen tukeminen esimerkiksi tilausvideopalvelujen avulla. Ks. http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/list/index_en.htm

Komission vihreä kirja kytkeytyy Eurooppa 2020 -strategiaan, jonka tavoitteena on edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua Euroopassa, ja sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin1 sekä samanaikaisesti teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaan komission strategiaan (ks. IP/11/630) ja Euroopan digitaalistrategiaan (ks. IP/10/581).

Ks. Myös (MEMO/11/502).

Sidosryhmäkuulemiseen on voi osallistua seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/audiovisual_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Catherine Bunyan (+32-2) 299 65 12

1 :

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi ”Yhdessä uuteen kasvuun”, COM/2011/0206 lopullinen, 13.4.2011.


Side Bar