Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon kogub seisukohti, kuidas kõige paremini ära kasutada internetiajastu võimalusi seoses TV ja filmidega

Brüssel, 13. juuli – Digitaaltehnoloogia ja internet muudavad kiiresti audiovisuaalteoste tootmist, turustamist ja levitamist. Tarbijad eeldavad üha rohkem, et nad saavad vaadata ükskõik mida, kus ja millise vahendi kaudu (televiisor, arvuti, mängukonsool, mobiilne meediaseade). Ärimudelid peavad muutuma kiiresti, et pidada sammu üha kiiremini areneva tehnoloogiaga, mis loob uusi võimalusi loojatele ja levitajatele ning tekitab uusi tarbija ootusi ja kokkuvõttes ka majanduskasvu ja töökohti.

Selleks et koguda arvamusi selle kohta, kuidas Euroopa saaks neid võimalusi ära kasutada ja luua digitaalse ühtse turu, avaldas Euroopa Komisjon siseturu ja teenuste voliniku Michel Barnieri algatusel ning komisjoni asepresidendi ja digitaalarengu voliniku Neelie Kroesi ning hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte voliniku Androulla Vassiliou nõusolekul rohelise raamatu. Selle põhjal arutatakse, kas ja kuidas tuleb kohandada õigusraamistikku, et võimaldada Euroopa tööstusettevõtjatel arendada uusi ärimudeleid, loojatel leida uusi levitamiskanaleid ning tarbijatele hõlpsamat juurdepääsu loomesisule kogu Euroopas. Oodatakse kõigi huvitatud isikute seisukohti audiovisuaalteoste (filmid, dokumentaalfilmid, teledraamad, animafilmid jne) internetis levitamise eri aspektide kohta. Seisukohad võib esitada kuni 18. novembrini 2011.

Volinik Barnier sõnas: „Soovin tagada, et eurooplased saaksid ära kasutada internetiga kaasnevad võimalused. Tahaksin kindlasti kuulda kõigi valdkonnaga seotud sidusrühmade, st loojate, esitajate, tootjate, levitajate ja tarbijate seisukohti. Selle arutelu tulemused aitavad oluliselt kaasa ettevalmistamisel olevatele algatustele, sealhulgas autoriõiguse ühist litsentsimist käsitleva õigusakti ettepanek, 2001. aasta infoühiskonna direktiivis sätestatud raamistiku läbivaatamine ning intellektuaalomandi õiguste jõustamise direktiivi läbivaatamine.”

Rohelises raamatus käsitletakse mitmesuguseid küsimusi.

  • Hinnatakse, kui kiiresti muutub audiovisuaalsektor tänu internetirevolutsioonile ning kuidas kõige tõhusamalt lahendada sellega kaasnevad probleemid; ühtlasi hinnatakse, kuidas kasutada kõige paremini ära ühtse digitaalturu võimalused loojatele, ettevõtjatele ja tarbijatele, nt uued ärimudelid, rohkem internetiteenuseid ja õiguste omanike parem tasustamine.

  • Arutatakse audiovisuaalsete meediateenuste internetis levitamise õiguste hankimist. Tuleb hinnata kõnealuse valdkonnaga seotud probleemide ulatust, nende täpset laadi ja võimalikke poliitilisi lahendusi.

  • Küsitakse, kas ELi tasandil tuleks võtta lisameetmeid, et tagada autorite ja esitajate piisav tasustamine, kui internetis kasutatakse teoseid ja esitusi, mille õigusi nad omavad.

  • Samuti käsitletakse raamatus audiovisuaalteoste teatavat eriotstarbelist kasutust, st riikliku poliitikaga seotud ülesannete täitmine filmipärandiga tegelevate asutuste poolt ja puuetega inimeste juurdepääs kultuurimaterjalile.

Arutelu vastukajasid kasutab komisjon, et hinnata, kas on vaja meetmeid, mis võimaldaksid ELi kodanikel, võrgusisu teenuste pakkujatel ja õiguste omanikel saada kasu digitaalse ühtse turu täielikust potentsiaalist. Samuti koostab komisjon vastukajade kaasabil peatse ettepaneku õiguste ühise haldamise sujuvamaks muutmise kohta.

Taust

Euroopa kultuurimajandus, sh audiovisuaalsektor, on ELi majanduse tähtis osa, moodustades umbes 3% ELi SKPst (aastane turuväärtus on 500 miljardit eurot) ja andes tööd ligikaudu 6 miljonile inimesele. Lisaks toetab see sektor oluliselt innovatsiooni, eriti seadmete ja võrgustike arendamisel. ELis on televisiooni vaadatavus maailmas teisel kohal, siin toodetakse rohkem filme kui maailma muudes piirkondades ja pakutakse enam kui 500 internetipõhist videoteenust.

Euroopa Komisjoni programmi MEDIA kaudu investeeritakse ajavahemikul 2007–2013 Euroopa filmitööstusesse 755 miljonit eurot (alates programmi käivitamisest 1991. aastal on filmitööstusele vahendeid eraldatud 1,5 miljardi euro ulatuses). Investeeringute abil soovitakse parandada Euroopa filmide levitamist ja reklaami ning suurendada selle sektori konkurentsivõimet. Programmi kaudu püütakse toetada audiovisuaalteoste internetis levitamist näiteks tellitavate videoteenuste platvormide kaudu. Vt http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/list/index_en.htm.

Komisjoni avaldatud roheline raamat on seotud Euroopa 2020 strateegiaga, mille eesmärk on soodustada Euroopas arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, ühtse turu aktiga,1 komisjoni strateegiaga intellektuaalomandiõiguste valdkonnas (IP/11/630) ning Euroopa digitaalse tegevuskavaga (IP/10/581).

Vt ka (MEMO/11/502).

Aruteluga on võimalik tutvuda järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/audiovisual_en.htm

Kontaktisikud:

Chantal Hughes +32 2 296 44 50

Carmel Dunne +32 2 299 88 94

Catherine Bunyan +32 2 299 65 12

1 :

Ühtse turu akt – kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks „Üheskoos uue majanduskasvu eest”, KOM(2011) 206(lõplik), 13. aprill 2011.


Side Bar