Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen lancerer høring om, hvordan mulighederne for tv og film bedst udnyttes i online-alderen

Bruxelles, den 13. juli – Den digitale teknologi og internettet ændrer hastigt den måde, hvorpå audiovisuelle værker produceres, markedsføres og distribueres. Forbrugerne forventer i stadig højere grad at kunne se alting, overalt, hvornår det skal være og ved hjælp af mange forskellige former for udstyr (tv, pc, spillekonsol, mobile medier). Forretningsmodeller må udvikle sig hurtigt for at kunne følge med den stadig hastigere tekniske udvikling, som giver skabere og distributører nye muligheder, men som også skaber nye forventninger hos forbrugerne og i sidste ende mere vækst og flere job.

Kommissionen har på initiativ af kommissæren for det indre marked, Michel Barnier, og efter aftale med næstformanden for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, og Androulla Vassiliou, kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, offentliggjort en grønbog for at indhente synspunkter om, hvordan Europa kan udnytte disse muligheder og bevæge sig i retning af et digitalt indre marked. Grønbogen udgør grundlaget for en debat om, hvorvidt det er nødvendigt at tilpasse de lovgivningsmæssige rammer, og i bekræftende fald hvordan, for at give det europæiske erhvervsliv mulighed for at udvikle nye forretningsmodeller, skaberne nye distributionskanaler og de europæiske forbrugere bedre adgang til indhold over hele Europa. Kommissionen ønsker at indhente synspunkter fra alle berørte parter om forskellige aspekter af online-distribution af audiovisuelle værker, som f.eks. film, dokumentarfilm, tv-film, tegnefilm osv. Svarene kan indsendes indtil den 18. november 2011.

Michel Barnier udtaler: "Jeg vil sikre, at EU’s borgere bedst muligt kan udnytte de muligheder, som internettet giver. Det er vigtigt for mig at høre alle interessenters synspunkter – skabere, udøvende kunstnere, producenter, distributører og forbrugere. Resultaterne af denne høring vil give et væsentligt bidrag til de initiativer, som jeg er ved at forberede, bl.a. et forslag til en retsakt om kollektive licenser på ophavsrettigheder, en undersøgelse af de rammer, som blev opstillet i direktivet om informationssamfundet fra 2001, og en revision af direktivet om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder".

Grønbogen behandler en lang række spørgsmål:

  • Den vurderer, hvor hurtigt den audiovisuelle sektor er under forandring som en del af internetrevolutionen, og hvordan de udfordringer, som det medfører, bedst kan tackles. Den ser på, hvordan vi bedst kan udnytte de muligheder, som et digitalt indre marked vil give skabere, erhvervsliv og forbrugere, som f.eks. nye forretningsmodeller, flere online-tjenester og en bedre betaling til rettighedsindehavere.

  • Den drøfter clearing af rettigheder for online-distribution af audiovisuelle medietjenester. Der er behov for en vurdering af, om der er problemer på området, hvilke problemer der i så fald er tale om, og hvilke politiske løsningsforslag der kan komme på tale.

  • Den stiller spørgsmålet: Bør der tages yderligere tiltag på EU-plan til at sikre en passende betaling af forfattere og udøvende kunstnere i forbindelse med online-anvendelsen af værker og fremførelser, som de har ophavsretten til?

  • Den behandler også visse særlige anvendelser af audiovisuelle værker, såsom filmarvsinstitutionernes særlige offentlige opgaver og handicappedes adgang til kulturelt materiale.

Høringssvarene vil indgå i Kommissionens vurdering af, hvilke foranstaltninger der er nødvendige, for at EU's borgere, udbydere af kreativt online-indhold og rettighedshavere kan udnytte et digitalt indre markeds fulde potentiale. Svarene vil også blive taget i betragtning i forbindelse med Kommissionens kommende forslag vedrørende en forenkling af den kollektive rettighedsforvaltning.

Baggrund

EU’s kulturindustri, herunder den audiovisuelle sektor, yder et betydeligt bidrag til EU’s økonomi. Den repræsenterer således omkring 3 % af BNP i EU – hvilket svarer til en årlig markedsværdi på 500 mia. EUR – og beskæftiger omkring 6 millioner mennesker. Hertil kommer den vigtige rolle, som sektoren spiller, fordi den fremmer innovation, bl.a. af udstyr og netværk. På tv-området er EU den region, der har de næsthøjeste seerkvoter på verdensplan. EU producerer flere film end nogen anden region i verden, og der er mere end 500 online-videotjenester.

Gennem Kommissionens Media-program investeres der 755 mio. EUR i den europæiske filmindustri i perioden 2007-2013 (der er ydet støtte på over 1,5 mia. EUR siden programmets oprettelse i 1991). Formålet er at forbedre distributionen og yderligere fremme europæiske film og styrke branchens konkurrenceevne. Det er bl.a. målet at støtte online-distribution af audiovisuelle værker gennem f.eks. "video on demand"-platforme. Se

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/list/index_en.htm

Kommissionens grønbog er offentliggjort inden for rammerne af Europa 2020-strategien, som sigter mod at fremme intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i EU, akten for det indre marked1 og Kommissionens strategi for intellektuelle ejendomsrettigheder (se IP/11/630) og Den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581).

Se også (MEMO/11/502).

Høringen findes på følgende link:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/mifid_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes +32 2 296 44 50

Carmel Dunne +32 2 299 88 94

Catherine Bunyan +32 2 299 65 12

1 :

"Akten for det indre marked - Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid. Sammen om fornyet vækst", KOM(2011) 206 endelig, 13. april 2011.


Side Bar