Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise zahájila konzultaci o tom, jak se nejlépe chopit příležitostí v oblasti televize a filmu v on-line věku

Brusel 13. července – Digitální technologie a internet velmi rychle mění způsob, kterým se produkují, uvádějí na trh a šíří audiovizuální díla. Spotřebitelé stále častěji očekávají, že budou moci sledovat cokoli, kdekoli a kdykoli prostřednictvím jednoho z mnoha různých přístrojů (televize, osobní počítač, herní konzole, přenosný nosič). Obchodní modely se musí vyvíjet rychle, aby udržely tempo se stále rapidnějšími technologickými změnami, což tvůrcům a distributorům nabízí nové možnosti a spotřebitelům nová očekávání a rovněž vede k vyššímu růstu a tvorbě nových pracovních míst.

S cílem shromáždit názory na to, jak může Evropa tyto příležitosti uchopit a posunout se směrem k jednotnému digitálnímu trhu, zveřejnila Evropská komise zelenou knihu o iniciativě komisaře pro vnitřní trh Michela Barniera, a to po dohodě s místopředsedkyní Komise pro digitální agendu Neelie Kroesovou a komisařkou pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androullou Vassiliou. Zelená kniha je základem diskuse o tom, zda a jak je nezbytné přizpůsobit regulační rámec, aby evropský audiovizuální průmysl mohl vytvářet nové obchodní modely, tvůrci mohli nalézt nové distribuční sítě a evropští spotřebitelé měli lepší přístup k obsahu v celé Evropě. Všechny zainteresované strany se vyzývají, aby se vyjádřily k různým aspektům šíření audiovizuálních děl, jako jsou hrané a dokumentární filmy, televizní produkce, kreslená tvorba, atd., on-line. Odpovědi je možné podat do 18. listopadu 2011.

Komisař Barnier uvedl: „Chci se postarat o to, aby se Evropané chopili příležitostí, které jim nabízí internet. Je pro mě velmi důležité vyslechnout si názory všech, kterých se to týká – tvůrců, umělců, producentů, distributorů a spotřebitelů. Výsledky této konzultace významně přispějí k iniciativám, na nichž pracuji, včetně legislativního návrhu o kolektivním udílení licencí k autorským právům, posouzení rámce stanoveného směrnicí o informační společnosti z roku 2001 a přezkumu směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví.“

Zelená kniha se zabývá širokým spektrem otázek:

  • Posuzuje tempo změn probíhajících v audiovizuálním odvětví v rámci internetové revoluce a způsob, jakým se nejlépe vypořádat s úkoly, které to přináší. Rovněž se zaměřuje na to, jak nejlépe využít příležitostí, jež jednotný digitální trh nabídne tvůrcům, odvětví a spotřebitelům, jako jsou nové obchodní modely, více služeb on-line a lepší odměňování držitelů autorských práv.

  • Zabývá se vypořádáním práv pro šíření audiovizuálních mediálních služeb on-line. Je třeba posoudit, do jaké míry v této oblasti existují problémy, přesně tyto problémy vymezit a zvážit možnosti politiky.

  • Vznáší otázku, zda by měla být na úrovni EU přijata další opatření, aby se zajistilo přiměřené odměňování autorů a umělců v souvislosti s on-line používáním děl a představení, ke kterým mají autorská práva.

  • Rovněž se zabývá některými zvláštními druhy užívání audiovizuálních děl, jako jsou mise institucí filmového dědictví v rámci veřejné politiky a přístup zdravotně postižených osob ke kulturnímu materiálu.

Odpovědi z konzultace pomohou Komisi posoudit potřebu přijmout opatření, jež umožní občanům EU, poskytovatelům služeb pro obsah on-line a držitelům autorských práv plně využít možností jednotného digitálního trhu, a rovněž přispějí k budoucímu návrhu Komise na zefektivnění kolektivní správy autorských práv.

Souvislosti

Evropský kulturní průmysl, včetně audiovizuálního odvětví, významně přispívá k hospodářství EU. Vytváří přibližně 3 % HDP, což odpovídá roční tržní hodnotě ve výši 500 miliard EUR, a zaměstnává zhruba 6 milionů lidí. Toto odvětví kromě toho hraje důležitou roli v podpoře inovací, zejména pokud jde o přístroje a sítě. EU vykazuje druhou největší sledovanost televize na světě, produkuje více filmů než kterýkoli jiný region na světě a může se pochlubit více než 500 videoslužbami on-line.

V období 2007–2013 investuje program Evropské komise MEDIA do evropského filmového průmyslu 755 milionů EUR (od jeho vytvoření v roce 1991 bylo poskytnuto více než 1,5 miliardy EUR). Jeho cílem je zlepšit distribuci a podporovat evropské filmy a také posílit konkurenceschopnost odvětví. Konkrétně sem patří podpora šíření audiovizuálních děl on-line, například prostřednictvím platforem pro video na vyžádání. Další informace naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/list/index_en.htm.

Komise zveřejňuje zelenou knihu v rámci strategie Evropa 2020, jejímž cílem je posílení inteligentního a udržitelného růstu v Evropě, který podporuje začlenění, v rámci Aktu o jednotném trhu1 a doprovodné strategie Komise týkající se práv duševního vlastnictví (viz IP/11/630) a Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581).

Viz také (MEMO/11/502 .

Konzultaci naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/audiovisual_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes +32 22964450

Carmel Dunne +32 22998894

Catherine Bunyan +32 22996512

1 :

„Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry; Společně pro nový růst“, KOM/2011/206 v konečném znění, 13. dubna 2011.


Side Bar