Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Допитване на Комисията: най-добрите възможности за телевизията и киното в ерата на интернет

Брюксел, 13 юли. Цифровите технологии и интернет бързо променят начина на производство, продажба и разпространение на аудиовизуални произведения. Все повече потребители очакват да имат възможност да гледат всичко — навсякъде и по всяко време — като използват всяко налично устройство (телевизор, компютър, конзола за игри, мобилно медийно устройство). Бизнес моделите трябва да се развиват бързо, за да не изостават от технологичните промени, в резултат на които творците и разпространителите разполагат с нови възможности, потребителите имат нови очаквания, а икономиката като цяло отбелязва по-висок растеж и трудова заетост.

За да сондира мнения за начина, по който Европа може да се възползва от тези възможности и да изгради единен пазар на цифровите технологии, Европейската комисия публикува зелена книга за инициативата на комисаря по вътрешния пазар Мишел Барние съвместно със заместник-председателя и комисар по цифровите технологии Нели Крус и Андрула Василиу, комисар по образованието, културата, многоезичието и младежта. Зелената книга е основа за дискусията относно приспособяването на регулаторната рамка, за да може европейската индустрия да развие нови бизнес модели, творците да намерят нови канали за разпространение, а потребителите в цяла Европа да получат по-добър достъп до произведения. Търси се мнението на заинтересованите страни по различни аспекти на разпространението в интернет на аудиовизуални произведения като игрални и документални филми, сериали, анимационни филми и др. Отговори се приемат до 18 ноември 2011 г.

Комисар Барние заяви: „Искам да гарантирам, че европейците могат да се възползват от всички възможности, които предлага интернет. За мен е важно да се запозная с мненията на всички заинтересовани страни — творците, изпълнителите, продуцентите, разпространителите и потребителите. Резултатите от това допитване ще дадат значителен принос към инициативите, които подготвям, и които включват законодателно предложение за колективно предоставяне на лицензи за авторско право, анализ на рамката, заложена в Директивата за информационното общество от 2001 г. и преразглеждане на Директивата относно упражняването на правата върху интелектуалната собственост.

Зелената книга разглежда широк набор от теми:

  • темпото на промяната в аудиовизуалния сектор като част от интернет-революцията и най-добрия начин да се посрещнат поставените от нея предизвикателства, както и максималното оползотворяване на възможностите, които единният пазар предоставя на творците, индустрията и потребителите, като например нови бизнес модели, повече онлайн услуги и по-добро възнаграждение за субектите на авторското право;

  • уреждането на правата за онлайн разпространение на аудиовизуални медийни услуги, заедно с необходимостта от оценка на проблемите в тази сфера, конкретният им характер и политическите възможности за решаването им;

  • евентуални допълнителни мерки на ниво ЕС за гарантиране на адекватно възнаграждение за творците и изпълнителите във връзка с онлайн използването на творби и изпълнения, за които те имат авторско право;

  • специалната употреба на аудиовизуални произведения, например обществената мисия на институциите за филмово наследство или достъпа на хората с увреждания до материали от областта на културата.

Коментарите, постъпили в хода на допитването, ще допринесат за формиране на оценката на Комисията за необходимостта от мерки, позволяващи на гражданите на ЕС, доставчиците на услуги за онлайн съдържание и притежателите на авторско право да извличат полза от пълния потенциал на единния пазар в областта на цифровите технологии, както и за предстоящото предложение на Комисията за опростяване механизмите на колективното управление на авторското право.

Контекст

Секторите, свързани с културата в Европа, включително аудиовизуалният сектор, допринасят значително за икономиката на ЕС — те генерират около 3 % от европейския БВП (което съответства на годишна пазарна стойност от 500 милиарда EUR) и осигуряват работни места за около 6 милиона души. Освен това секторът играе важна роля за насърчаването на новаторството, особено по отношение на устройствата и мрежите. Телевизията в ЕС е на второ място в света по гледаемост, в Съюза се произвеждат повече филми от където и да било другаде по света, а предлаганите онлайн видео услуги са над 500.

Програма МЕДИА на Европейската комисия инвестира 755 милиона  EUR в европейската филмова индустрия за периода 2007—2013 г. (от началото на програмата през 1991 г. вече са предоставени средства на стойност над 1,5 милиарда EUR). Тя е насочена към подобряване на разпространението и рекламата на европейски филми и повишаване конкурентоспособността на европейското кино. Сред целите ѝ е предоставянето на подкрепа за онлайн разпространението на аудиовизуални произведения, например чрез платформи за видео при поискване. Виж http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/list/index_en.htm

Зелената книга на Комисията е публикувана в контекста на стратегията „Европа 2020“, която има за цел стимулирането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европа, на Акта за единния пазар1 и съпътстващата го стратегия на Комисията относно правата на интелектуална собственост (виж IP/11/630) и Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (виж IP/10/581).

Виж също (MEMO/11/502).

Допитването е публикувано на следния адрес:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/audiovisual_en.htm

Contacts :

Chantal Hughes +32 2 296 44 50

Carmel Dunne +32 2 299 88 94

Catherine Bunyan +32 2 299 65 12

1 :

„Актът за единния пазар — Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието; Заедно за нов тип икономически растеж“ COM/2011/0206 окончателен, 13 април 2011 г.


Side Bar